Yr Athro Syr Nigel Shadbolt yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


06.07.2018

Mae’r Athro Syr Nigel Shadbolt wedi derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Gwyddoniaeth) yn ystod seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llambed heddiw (Dydd Gwener, Gorffennaf 6).

 shadbolt

Mae’r Athro Syr Nigel Shadbolt yn un o gyfrifiadurwyr blaenaf y DU. Mae’n brif ymchwilydd ym maes Deallusrwydd Artiffisial (AI), a bu’n un o sylfaenwyr y maes rhyngddisgyblaethol Gwyddor y We. Ef yw Pennaeth Coleg yr Iesu Rhydychen ac mae’n Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Rhydychen. Ef hefyd yw cadeirydd y Sefydliad Data Agored, corff a sefydlwyd ganddo ar y cyd â Syr Tim Berners-Lee. Mae’r ddau ohonynt yn arwain datblygiad y wefan data.gov.uk sydd wedi ei chymeradwyo’n uchel. Yn 2010, ymaelododd â Bwrdd Tryloywder Sector Cyhoeddus llywodraeth y DU, yn goruchwylio rhyddhau Data Agored ar draws y sector cyhoeddus. Cafodd ei urddo’n farchog yn 2013 am ei ‘wasanaethau at wyddoniaeth a pheirianneg’.

Magwyd Syr Nigel yn Ardal y Copaon, Derbyshire. Mae ganddo radd mewn Athroniaeth a Seicoleg o Brifysgol Newcastle a PhD mewn Deallusrwydd Artiffisial o Brifysgol Caeredin. Yn 1983, ymaelododd ag Adran Seicoleg Nottingham, ble sefydlodd ac arweiniodd grŵp AI bywiog. Yn 1992, daeth yn Athro Allan Standen mewn Systemau Deallus. Symudodd yn 2000 i Ysgol Electroneg a Chyfrifiadureg Southampton. Yno, ymchwiliodd i genhedlaeth nesaf y We Fyd-eang a bu’n Bennaeth cyntaf Grŵp y We a Gwyddoniaeth Ryngrwyd.

Yn cyflwyno’r Ddoethuriaeth Anrhydeddus oedd Dr Jeremy Smith. Dywedodd:

“Mae'n rhoi tipyn o fraint i mi i gyflwyno Syr Nigel Shadbolt yma heddiw i dderbyn Doethuriaeth Anrhydeddus. Mae'r Athro Shadbolt yn un o wyddonwyr cyfrifiadurol mwyaf amlwg Prydain.”

Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Yr Athro Syr Nigel Shadbolt:

“Mae newid yn digwydd ymhobman - mae'r Brifysgol hon, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cael yr egni a'r ymrwymiad i ymgysylltu'n rhyngwladol i ddeall sut mae ein hannibyniaeth a'n ymdrechion i gydweithredu yn rhan allweddol o ddyfodol y blaned hon. Mae'r Brifysgol hefyd yn falch o'i threftadaeth Gymreig, ei thraddodiadau cyfoethog ac yn enghraifft ragorol o ragoriaeth addysg yng Nghymru. Fel Prifathro Coleg Iesu, Rhydychen, rydym bob amser yn falch o'n gwreiddiau a'n cysylltiadau yng Nghymru, yn falch ein bod wedi cael perthynas gyda'r lle hwn sy'n mynd yn ôl cenedlaethau ac yn un y mae'r Is-ganghellor a minnau yn awyddus i'w datblygu.

Byddwn yn dweud wrthych chi i gyd - os ydych chi am lwyddo mewn bywyd, gwnewch y gorau o bob cyfle hyd yn oed os yw'n golygu cymryd risgiau pan fyddant yn codi. Gwerthfawrogwch eich teulu a'ch ffrindiau gan nad oes neb yn difaru peidio â threulio diwrnod ychwanegol yn y swyddfa ond maen nhw'n difaru peidio rhoi digon o amser i ffrindiau a theulu. Yn eich bywyd, gwnewch yr hyn yr ydych yn ei fwynhau. Mae hwn yn ddiwrnod o ddathlu a diwrnod o bethau a gyflawnwyd. Is-ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, diolch yn fawr iawn i chi."

Gyda dros 500 o gyhoeddiadau, mae wedi ymchwilio i, ac wedi cyhoeddi ar destunau sy’n amrywio o seicoleg wybyddol i niwrowyddoniaeth gyfrifiadurol, ac o Ddeallusrwydd Artiffisial i’r We Semantig. Roedd yn un o sylfaenwyr y maes rhyngddisgyblaethol Gwyddor y We. Mae’n gydawdur The Spy in the Coffee Machine ac yn awdurdod ar faterion sy’n ymwneud â phreifatrwydd ac ymddiriedaeth yn ystod yr oes ddigidol. Yn 2018, cyhoeddodd The Digital Ape: how to live (in peace) with smart machines, a ddisgrifiwyd fel  ‘llyfr o bwys’.

Mae hefyd wedi chwarae rhan sylweddol yn natblygiad masnachol ei ymchwil. Yn 2008, dyfarnwyd i Garlik, cwmni a sefydlwyd ar y cyd ganddo er mwyn amddiffyn gwybodaeth bersonol ac atal dwyn hunaniaeth, statws Arloeswr Technoleg gan Davos World Economic Forum, ac enillodd hefyd Brif Wobr fawreddog TG BT y DU. Pan brynwyd Garlik gan Experian ym mis Tachwedd 2011, roedd ganddo dros 500,000 o ddefnyddwyr.

Bu Nigel yn Llywydd Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain yn 2006-2007, yn ystod cyfnod ei phen-blwydd yn 50 mlwydd oed. Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, yr Academi Beirianneg Frenhinol a Chymdeithas Gyfrifiadurol Prydain. Yn 2011, fe’i gwobrwywyd â gradd DSc er Anrhydedd gan Brifysgol Nottingham. Yn ddyn priod gyda dau o blant, mae’n byw yn Rhydychen a Lymington, Hampshire, lle mae wrth ei fodd yn hwylio.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663