Ysgol Maesydderwen yn mynd i'r afael â throseddau beiciau gyda chymorth y Drindod Dewi Sant


13.07.2018

Dyfarnwyd gwobr y Dyluniad Mwyaf Arloesol neu Gymhwysol i dîm o Ysgol Maes-y-dderwen yn Ffair Big Bang De Cymru am y prosiect a ddatblygwyd ganddynt mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

EESW project

Gosodwyd briff y prosiect gan Dr Kapilan Radhakrishnan, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.  Nod y prosiect oedd dylunio a datblygu dyfais i dracio beiciau oedd wedi mynd ar goll neu wedi’u dwyn.  Bydd y ddyfais yn defnyddio synwyryddion i gasglu gwybodaeth am leoliad a’i hanfon i ddyfais symudol neu e-bost.  Datblygwyd y prosiect mewn cydweithrediad â Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) rhwng mis Medi a mis Ebrill.  

Meddai Dr Radhakrishnan:  “Cafodd y grŵp syniad arloesol i fynd i’r afael â’r broblem a bu’r prosiect yn fodd i hwyluso’r disgyblion i fod yn greadigol ac yn arloesol ac i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy pwysig a fydd yn eu helpu i symud eu gyrfaoedd yn eu blaen yn y dyfodol.”

Meddai Pam Berry, Cydlynydd Gorllewin Cymru ar gyfer EESW:  “Mae’r gystadleuaeth eleni wedi bod yn ddiddorol dros ben.  Rydym ni wedi cael nifer o brosiectau llwyddiannus yng ngorllewin Cymru, ac roedd y Drindod Dewi Sant yn cefnogi dau o’r prosiectau buddugol. Roedd y ddau'n brosiectau hollol wahanol oedd yn llwyddiannus iawn.”

Mae Joanna Lane yn athrawes Gwyddoniaeth yn Ysgol Maes-y-dderwen sydd wedi bod yn gweithio wrth ochr y disgyblion yn eu prosiect.  Meddai: “Mae prosiectau fel hyn yn bwysig iawn. Mae’n eu helpu nhw i ddod o hyd i set newydd o sgiliau, ac mae'n bwysig ar gyfer eu ffurflenni UCAS. O fewn y tîm, mae rôl gan bawb i’w chwarae, felly mae’n brofiad da o’r safbwynt hwnnw ac os byddan nhw’n ennill mae hynny’n gymhelliant iddyn nhw.  Roedden nhw wedi mwynhau Ffair Big Bang De Cymru yn fawr ac rwy’n meddwl y bydden nhw’n annog pobl eraill i gymryd rhan hefyd.”

Mae Crystyn Dickson yn un o’r myfyrwyr oedd yn rhan o’r prosiect.  Meddai: “Rydw i wedi mwynhau datblygu sgiliau datrys problemau’n fawr iawn ar hyd y prosiect hwn, meddwl am syniadau, darganfod yr anawsterau ac wedyn cywiro’r anawsterau hynny.  Mae gennym ni bobl o ddylunio cynnyrch, bioleg, cemeg, ffiseg i gyd yn gweithio gyda’i gilydd ac rwy’n meddwl bod gweithio gyda’n gilydd a thynnu ar gryfderau pawb yn golygu y gallwn ni dynnu sylw at sgiliau ein gilydd ac ar yr un pryd ddarganfod beth rydym ni’n gallu’i wneud yn dda.”

Meddai Dan Evans, myfyriwr arall sy’n rhan o’r prosiect:  “Byddwn i’n dweud yn gyffredinol ei fod wedi bod yn brofiad da, mae’n rhoi cipolwg realistig i chi ar sut mae prosiectau’n gweithio.  Petaech chi’n dylunio prosiect, byddech chi’n wynebu llawer o heriau ar y ffordd.  Dydy hyn ddim wedi bod yn hawdd i ni, rydym ni wedi wynebu llawer o heriau wrth i ni ddatblygu’r prosiect ond ar y diwedd, enillon ni’r wobr gan oresgyn pob un o’r problemau hynny.”  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk