Ysgrifennydd y Cabinet yn Cyflwyno Seminar yr Athrofa


24.04.2018

Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyflwyno ei gweledigaeth ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, fel rhan o Gyfres Seminarau’r Athrofa.

Ddydd Llun bu’r Athrofa Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn llwyfan i anerchiad o bwys gan Ms Williams yn y Tramshed Tech, Caerdydd.

Dywedodd Ms Williams wrth gynulleidfa o staff ysgol, darlithwyr prifysgol ac athrawon dan hyfforddiant, y dylai dysgwyr ddefnyddio’r cyfleoedd niferus sydd ar gael ar eu cyfer, wrth iddynt symud ymlaen yn eu haddysg.

Daeth y seminar i ben gyda phanel a wnaeth gynnwys Rhonwen Morris, pennaeth cynorthwyol Ysgol Bartner Arweiniol yr Athrofa, sef Ysgol Y Preseli, a leolir yn Sir Benfro, a Connor Williams, athro dan hyfforddiant ar ei drydedd flwyddyn yn yr Athrofa.

Cynhaliwyd y digwyddiad o flaen llaw ymgynghoriad technegol Llywodraeth Cymru sydd ar ddod ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - Y Camau Nesaf).

Meddai Ms Williams: “Rwy’n cefnogi a byddaf bob amser yn cefnogi dosbarthiadau chwech. Rwyf hefyd yn credu’n gryf mewn cymysgedd da o ddarpariaeth pan ddaw i addysg a hyfforddiant ôl-16.

“Mae angen i ni gael llawer mwy o gysondeb wrth gefnogi ein dysgwyr drwy’r cyfnod hollbwysig hwn yn eu haddysg ac ymlaen i ba lwybr bynnag y byddan nhw’n penderfynu sydd orau iddyn nhw.”

Ynglŷn â’i hymrwymiad i system deg a rhagorol, meddai: “Nid ydym ni’n cyfrif unrhyw un, nac unrhyw le, yn fethiant. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel, gyda’r gefnogaeth iawn, ar yr adeg iawn, i’r holl fyfyrwyr, ysgolion a lleoliadau.

“Trwy gredu mewn system gyfun annetholus, rwy’n cyfaddef ein bod ni’n gosod her i’n hunain, o gymharu â systemau eraill. Ond her ydyw sydd ag argyhoeddiad moesol. Fel gwlad fach, ni allwn ni adael neb ar ôl.

Cyflwyniad Ms Williams oedd yr ail yng Nghyfres Seminarau’r Athrofa, a dilynodd yn sgil y digwyddiad llwyddiannus ‘Straeon o Doronto’ a gynhaliwyd ym mis Medi ac a wnaeth gynnwys cyfraniadau gan staff y brifysgol, swyddogion Llywodraeth Cymru a phum pennaeth ysgol a deithiodd haf diwethaf gyda’r Athrofa i Ganada.  

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon yr Athrofa: “Rydym wrth ein boddau bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi dewis i wneud ei chyhoeddiad yn yr Athrofa, un a wnaeth roi digon i ni feddwl amdano.

“Roedd Seminar yr Athrofa, a gynhaliwyd nos Lun, yn arbennig o ddiddorol, a dymunwn roi diolch i bawb a oedd yn bresennol. Diolchwn hefyd ein cydweithwyr yn Tramshed Tech, lleoliad ein gweithrediad Athrofa yng Nghaerdydd.

“Roedd hi’n hyfryd gweld Rhonwen a Connor, ill dau, yn cymryd rhan yn y panel cloi, ac yn ateb cwestiynau gydag Ysgrifennydd y Cabinet ei hun. Mae hyn yn personoli popeth yr ydym yn ceisio ei wneud fel Athrofa, un sydd wedi ei hadeiladu ar bartneriaethau a rhannu adnoddau er budd pawb yng Nghymru.

“Drwy gydweithio, gallwn gyflawni cymaint yn fwy - ac ystyriwn mai ein cenhadaeth genedlaethol yw manteisio ar y cryfder hwnnw sydd i’w gael o fewn system addysg Cymru a thu hwnt.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk