Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant yn arwain y ffordd o ran Hyfforddi a Mentora yng Nghymru


05.11.2019

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei chynhadledd flynyddol gan ganolbwyntio ar Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle.

WAPPAR staff

Staff Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol y Brifysgol.

Cynhelir y gynhadledd Hyfforddi Heddiw am Well Yfory – Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus yn y Village Hotel yn Abertawe ddydd Iau 28 Tachwedd.

Bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i glywed gan arbenigwyr rhyngwladol yn y maes gyda phrif areithiau gan academyddion ac ymarferwyr o fri, gan gynnwys yr Athro Stephen Palmer (Athro Ymarfer yn Academi’r Drindod Dewi Sant); Dr Peggy Marshall (Prif Swyddog Gweithredol Imago Performance); Dr Siobhain O’Riordan, Gwyddonydd Siartredig a Seicolegydd Hyfforddi Achrededig gyda Chymdeithas Ryngwladol Seicoleg Hyfforddi, ynghyd â hyfforddwr arweinyddiaeth uchel iawn ei barch, Nigel Spencer a fydd yn rhoi prif anerchiad ar ‘Gynyddu momentwm ar gyfer hyfforddi a mentora yn y sector gyfreithiol: taith arbrofol 15 mlynedd’.  

Bydd uwch ymarferwyr ac ymchwilwyr yn y maes hefyd yn cyfrannu at sesiynau cyfochrog ar y themâu Hyfforddi heddiw am well yfory: Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus, a gwneir y cyflwyniadau trwy gyfrwng gweithdai, arddangosiadau perfformio/ymarfer yn ogystal â’r cyflwyniadau ymchwil mwy ffurfiol. Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnal digwyddiad rhwydweithio ar gyfer Cymdeithas Hyfforddi yr Academi, sy’n ganolbwynt i Gymru gyfan o ran ymchwil hyfforddi a datblygu arfer.

“Mae gan Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol gefndir cryf mewn hyfforddi hyfforddwyr a mentoriaid ar gyfer y gweithle ac roedd yn bleser gennym groesawu prynwyr hyfforddiant, ymarferwyr, ymchwilwyr rhaglenni Meistr a Doethurol, ynghyd â’n cyn-fyfyrwyr, i rannu arfer gorau ac ymchwil yn y maes,” meddai Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth yr Academi ac ymgynghorydd arbennig i Gymdeithas Fyd-eang Hyfforddwyr Busnes (WABC).

“Rydyn ni’n prysur droi’n gartref i weithwyr proffesiynol gydol eu gyrfaoedd – o ddechreuwyr i ymarferwyr datblygedig, gan ddarparu arweinyddiaeth meddwl yn eu meysydd wrth i ni alluogi pobl i ffynnu yn eu gwaith a thrwy hynny yrru sefydliadau llewyrchus.”

Dr Annette Fillery-Travis

Dr Annette Fillery-Travis.

Mae Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC), a elwid gynt yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu seiliedig ar Waith, yn darparu datblygiad arloesol, hyblyg a phwrpasol ar gyfer sefydliadau a phobl ac mae’n gweithio gyda chleientiaid i ddarparu atebion sy’n benodol i’w hanghenion a’u cyd-destun.  

Mae dulliau cyflwyno unigryw’r Academi yn golygu bod ei gwasanaeth yn amserol ac yn gost-effeithiol, gan ddatblygu gweithwyr i gynyddu eu cyfraniad i’w sefydliad. Mae’r Academi yn cydnabod eu profiad yn y gorffennol ac yn darparu cymwysterau academaidd sy’n dangos tystiolaeth o’u cyflawniadau; mae’n defnyddio datrysiadau blaengar i ddiogelu talent at y dyfodol a gwella sgiliau arwain, ac yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau i fanteisio i’r eithaf ar effaith strategol eu cyllidebau hyfforddi.

Gan adeiladu ar waith Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith yn y Drindod Dewi Sant, a chyda dros 2,000 o raddedigion wedi elwa o’n rhaglenni, mae gan yr Academi hanes rhagorol o gefnogi sefydliadau a’u pobl yng Nghymru a thu hwnt, gyda chleientiaid mor bell i ffwrdd â De Affrica, Mauritius a’r Unol Daleithiau.  

“I ni, er mwyn cyflawni’r math hwn o ddysgu seiliedig ar waith, rhaid cael hyfforddiant a mentora o’r radd flaenaf. Dyma sut rydyn ni’n cefnogi ein myfyrwyr aeddfed fel ymarferwyr profiadol ac yn eu galluogi i wneud synnwyr o’u profiad eu hunain, trwy ddeialog adfyfyriol ag un arall sydd ag un agenda, eu llwyddiant nhw,” meddai Dr Fillery-Travis.

“Bellach rydyn ni’n gwybod bod y dystiolaeth yn awgrymu mai hyfforddi yw’r brif ffordd o ddatblygu hunan-effeithiolrwydd ymhlith oedolion ac mae sefydliadau’n gweithredu ar hyn. Yn ddiweddar, ymchwiliodd un o’n myfyrwyr Meistr i’r hyfforddiant a ddilynwyd yng Nghymru a chael bod 90% o’r ymatebwyr yn dweud mai hyfforddiant gan reolwyr llinell oedd un o’r prif ddulliau o gymorth Dysgu a Datblygu o fewn eu cwmni, a bellach mae 40% o’r ymatebwyr yn defnyddio hyfforddiant gan hyfforddwyr allanol. Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol.

“Rydyn ni wedi gyrru’r agenda hon mewn nifer o feysydd proffesiynol – o ddatblygu gweithwyr cymdeithasol yn ystod blwyddyn gyntaf eu hymarfer i ddatblygu clinigwyr sy’n ceisio datblygu eu harweinyddiaeth – ac o annog athrawon i ddod yn ymchwilwyr-ymarferwyr, gan eu helpu i ddarganfod yr addysgeg orau ar gyfer eu plant NHW yn eu cyd-destun NHW; i weithio gydag athrawon Llais, gan ddefnyddio hyfforddiant perfformio i weithio gyda phlant, mamau sengl, a goroeswyr strôc sydd wedi cael niwed i’r ymennydd.  Yn fwy diweddar, rydyn ni hefyd wedi bod yn rhan o ddatblygu prentisiaethau yn yr heddlu.

“Rydyn ni hefyd yn gyrru’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr hyn rydyn ni’n ei wneud â sylfaen ymchwil sefydledig mewn hyfforddi a mentora. Mae ein cymuned ddoethurol wedi tyfu i 28 o weithwyr proffesiynol mewn cwta dair blynedd a'r myfyrwyr yn dilyn doethuriaethau proffesiynol ac, yn fwy diweddar, raddau PhD mewn amrywiaeth o feysydd.  Rwy’n credu bod yr Academi yn crisialu datganiad cenhadaeth y Brifysgol o drawsnewid addysg; trawsnewid bywydau – gan ddatblygu’n benodol arlwy dysgu sy’n addas i Gymru, ei phobl a’i chyd-destun.

“Rwy’n credu’n gryf fod fy ngyrfa broffesiynol wedi ffynnu, yn rhannol, oherwydd yr hyfforddiant a’r mentora a gefais gan bobl allweddol yn fy mywyd. O athrawon a gymerodd yr amser i weld fy mhotensial; athrawon a fu'n fy mentora gydol fy ngyrfa yn y brifysgol a'r arweinwyr sydd wedi fy meithrin gan ei gwneud hi’n bosibl i mi roi o'm gorau. Pan fydda i’n addysgu, bydda i bob amser yn gofyn i’m myfyrwyr newydd feddwl am yr hyfforddwyr a'r mentoriaid sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn iddyn nhw a ches i byth mo’m siomi.  

“Mae hyn wedi fy arwain i wneud gwaith ymchwil ac i weithio i sicrhau hyfforddiant a mentora i bob un ohonom mewn modd sy’n gweddu i ni ac sy’n gwella ein dysgu a thrwy hynny ein hunan-feistrolaeth.  Rwy’n hoff o ddyfynnu doethion Taoaidd a daw fy hoff ddyfyniad gan un sy’n nodi – yr unig beth y mae angen i ni ei wneud ar y ddaear yw dysgu – a hyfforddi a mentora yw’r ffordd orau o allu gwneud hyn. Oherwydd, wrth ddysgu rydyn ni’n sicrhau hunan-feistrolaeth a llesiant yn ein bywydau.  

“Yn ystod ein cynhadledd Hyfforddi a Mentora gyntaf a gynhaliwyd y llynedd yn Abertawe, roedden ni am ystyried yr amrywiaeth o ffyrdd y caiff hyfforddi ei ddefnyddio, gan glywed gan ein Hathro Ymarfer ni, Stephen Palmer ac wedyn gan uwch ymarferwyr yn y maes, gan gynnwys Peggy Marshall, Prif Swyddog Gweithredu Imago Performance a chymrawd ymchwil yn Y Drindod Dewi Sant, a ystyriodd ddiwylliant hyfforddi; gan ymchwilio i’r modd y gellir defnyddio hyfforddi ar draws sefydliad.  Roedd hefyd yn llesol iawn gallu edrych yn benodol ar hyfforddi mewn Addysg a Datblygiad Proffesiynol gyda Peter Jackson, yn ogystal â chynnal arddangosiad goruchwylio hyfforddi a gweithdy addysg gyda’r Athro Kay Livingston.

“Wrth helpu i lunio rhaglen y gynhadledd hon, cefais fy nharo gan y cynnydd yn nifer y papurau a chyhoeddiadau ar Hyfforddi a Mentora.  Wrth ysgrifennu’r llyfr CIPD The Case for Coaching yn ôl yn 2005/6, adolygais i’r llenyddiaeth a oedd ar gael ar y pwnc ar y pryd. Roedd cwpwl o gannoedd o bapurau a oedd yn cynnwys astudiaethau achos, ac roedd nifer y doethuriaethau mewn ffigurau dwbl yn unig – fel arfer ynghylch arweinyddiaeth. Bellach, mae dros 1000 o gyhoeddiadau ar fy meddalwedd gyhoeddiadau, a dim ond cipolwg ar yr hyn sydd ar gael yw hyn. Mae gennym ni nifer o Ddoethuriaethau Proffesiynol mewn Hyfforddi a/neu Fentora yn ogystal â Doethuriaethau a rhaglenni meistr gydag ymchwil ardderchog. Felly, bellach gallwn holi’r cwestiwn: sut mae ymarferwyr yn defnyddio’r corff hwn o wybodaeth ac yn ymwneud â hi ac yn cymryd rhan yn yr ymchwil er mwyn i’n cleient sicrhau’r budd mwyaf?

“Trwy gynadleddau tebyg i’r rhain, gallwn ni drafod yn feirniadol ac ymwneud ag arfer ac ymchwil, i weld beth sydd ar y gorwel o ran gwaith ymchwil yn ogystal â’r hyn sydd wedi gweithio’n dda yn ymarferol,” meddai Dr Annette Fillery-Travis i gloi.

WIWBL

Llun o gynhadledd Hyfforddi 2018.

Mae Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo mewn datblygu pobl i’w helpu i werthfawrogi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd yn y gweithle trwy amrywiaeth o wahanol lwybrau.  Mae’r ddarpariaeth a gynigir yn yr Academi yn canolbwyntio ar y dysgwr ac yn annog cynhwysiant, ehangu mynediad a dysgu gydol oes.  Mae gan yr Academi bortffolio penodol o raglenni sydd wedi ennill gwobrau lu ac sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, a gyflwynir trwy lwybrau dysgu cyfunol gan dîm uchel ei barch o staff, y mae llawer o’u plith wedi dylanwadu ar, a llunio, agendâu a pholisïau rhanbarthol a chenedlaethol yn eu priod feysydd.

Mae Dr Annette Fillery-Travis yn uwch addysgwr hyfforddi, ymchwilydd ac awdur. Ar ôl gyrfa lwyddiannus yn wyddonydd ymchwil, lle’r oedd hi’n Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol Cemeg ac awdur dros 50 o bapurau academaidd, dechreuodd Annette ail yrfa gyda’r Sefydliad Datblygu Proffesiynol ar ôl sicrhau Gradd Meistr mewn Datblygu Proffesiynol. Daeth yn Brif Swyddog Gweithredol a dyluniodd raglenni arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr sector cyhoeddus ac arweinwyr ysgolion, a rhaglenni hyfforddi rheolwyr hyfforddwyr ar draws amrywiaeth o sectorau.

Yn ystod cyfnod sabothol ym Mhrifysgol Manceinion yn 2008, roedd yn gyfrifol am ddiwygio’r Radd Meistr mewn Arweinyddiaeth Addysgol. Yn 2010 symudodd Annette i Brifysgol Middlesex lle’r oedd hi’n Bennaeth cyfadran ar gyfer y Ddoethuriaeth Broffesiynol, lle bu’n goruchwylio dros ugain o ddoethuriaethau hyfforddi ac yn rhedeg y Grŵp Ymchwil Gwaith a Dysgu.  Mae hi hefyd wedi gweithio’n ymgynghorydd ar ystod o sefydliadau Fortune 500 gan gynnwys Nationwide US ar draws ystod o sectorau.

Bu’n brif ymchwilydd ar gyfer prosiect ar draws Ewrop a ariannwyd gan yr UE ar y Ddoethuriaeth Fodern, a dechreuodd yn ei swydd yn Bennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith – a elwir bellach yn Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol - ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddwy flynedd yn ôl lle mae’n dilyn ei hangerdd i hwyluso datblygiad proffesiynol unigolion.

I ddysgu mwy am Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/wiwbl/

Ac i archebu’ch tocyn ar gyfer cynhadledd Hyfforddi a Mentora eleni, ewch i https://tocyn.cymru/en/event/ef2ba999-5661-419e-ab00-0b0e6b13fefa

Nodyn i'r Golygydd

 

 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk