Adroddiad yn archwilio cefnogaeth entrepreneuraidd i fyfyrwyr


18.11.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn falch iawn o rannu adroddiad ymchwil lawn o gam cyntaf prosiect, Hybiau Entrepreneuriaeth Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHEH), sy'n fenter 3 blynedd a gyd-ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd o dan y rhaglen Erasmus +.

Swansea College of Art Students take part in a AHEH workshop

Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe yn cymryd rhan yn y gweithdy entrepreneuraidd

 

Mae'r prosiect yn dwyn ynghyd bartneriaeth o 14 sefydliad yn cynrychioli 7 gwlad yn Ewrop o'r byd academaidd a busnes i ymchwilio, dylunio, profi a lledaenu rhaglen o hyfforddiant entrepreneuraidd ar gyfer staff a myfyrwyr yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Nod sylfaenol y prosiect yw gwella rhagolygon tymor hir graddedigion a'u harfogi â'r offer a'r hyder sydd eu hangen arnynt i lwyddo, a gallai’r llwyddiant hynny fod ar lefel gymdeithasol, diwylliannol neu fasnachol.

Yn y pendraw, bydd y prosiect yn arwain at ddatblygu 7 Hwb Entrepreneuriaeth newydd o fewn Prifysgolion partner i ymgorffori entrepreneuriaeth yn llawn mewn addysg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae cael mewnwelediadau uniongyrchol gan fyfyrwyr y Celfyddydau a’r Dyniaethau am y math o sgiliau a chefnogaeth y maent am i brifysgolion eu darparu iddynt wrth baratoi ar gyfer bywyd ar ôl graddio wedi bod yn ddadlennol iawn”, meddai Dr Shelley Doolan, Uwch Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chydlynydd Prosiect AHEH. “Mae galw cynyddol gan fyfyrwyr yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau am addysg y tu hwnt i ffiniau pwnc-benodol a fydd yn rhoi hwb i’w gallu i gynnal eu dewis o broffesiwn ac ymarfer”.

Dywedodd Adam West o Coastal Housing: “Mae Coastal wedi bod yn rhan o brosiectau adfywio ers amser maith ac un o’r dulliau o adfywio ardaloedd lle mae gan Coastal bresenoldeb yw cefnogi busnesau lleol a chychwynnol trwy ddarparu rhenti is a thenantiaethau ffafriol iddynt. Yn y modd hwn, mae Coastal wedi bod yn ymwneud ers amser maith â chefnogi sylfaen entrepreneuraidd De Cymru. Mae bod yn rhan o brosiect AHEH wedi codi proffil a hygrededd Coastal fel sefydliad sy'n cefnogi busnesau newydd a lleol, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth i Coastal o anghenion busnesau cychwynnol a'r materion sy'n eu hwynebu. Mae Coastal wedi cael cyfle i fyfyrio ar ei rôl yn cefnogi entrepreneuriaid lleol ac ystyried sut y gall wneud hynny'n well yn y dyfodol”.

Cymerodd y gwaith ddull amrywiol er mwyn ymchwilio cyflwr presennol y gwir ddarpariaeth, y ddarpariaeth ganfyddedig, effeithiolrwydd addysg entrepreneuraidd a chefnogaeth i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau ar draws Ewrop. Mae'r adroddiad yn amlinellu'r dadansoddiad a'r casgliadau gan y corff hwn o ymchwil. Mae'r canfyddiadau, o ran y bylchau sgiliau canfyddedig yn y ddarpariaeth gyfredol, ynghyd ag enghreifftiau o arfer da wedi llywio datblygiad y rhaglen hyfforddi AHEH.

Small group workshops explore entrepreneurship

Grwpiau o fyfyrwyr yn gweithio yn rhan o brosiect Hybiau Enterpreneuraidd AHEH

Dywedodd Outi Raatikainen, o Pink Eminence, ymgynghoriaeth greadigol yn y Ffindir a phartner AHEH: “Mae’n amlwg mewn Ewrop ryngwladol lle mae myfyrwyr a graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn symud ar ei hyd a’i led, ei bod hi’n hanfodol gallu cydnabod y posibiliadau i ddatblygu’r sgiliau a'r rhwydweithiau entrepreneuraidd sydd eu hangen a'u darparu. Mae adroddiad cyntaf AHEH eisoes yn dangos sut mae gwahanol ymagweddau at addysg / sgiliau yn bodoli yn Ewrop a pha fath o ddatblygiad pellach sydd ei angen. Mae'n amlwg bod y prosiect hwn eisoes wedi rhoi mewnwelediad, gwybodaeth rhwydwaith a digwyddiadau newydd i'r holl gyfranogwyr i ddatblygu eu gwaith eu hunain ymhellach. Mae peilot y prosiect hefyd yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol i'r holl gyfranogwyr”.

Ychwanegodd Fátima São Simão, Cyfarwyddwr Datblygu’r Celfyddydau, UPTEC ym Mhortiwgal “Mae UPTEC wedi elwa o’r wybodaeth a’r profiad a rennir a gyfnewidiwyd yn AHEH, nid yn unig yn natblygiad gwirioneddol y pecynnau gwaith (sydd hefyd wedi ysbrydoli rhai o’n rhaglenni mewnol yn uniongyrchol, sef cynnig diweddar a gyflwynwyd gennym i gwmni mawr ym Mhortiwgal) ond hefyd trwy'r wybodaeth am fentrau ac arferion lleol a chyfleoedd eraill i'n cymunedau ”.

Mae'r bartneriaeth yn croesawu'r cyfle i ehangu ei rhwydwaith ac yn gwahodd eraill i gysylltu i weld sut y gallent gydweithredu.

I ddarganfod mwy am y prosiect, ewch i'n gwefan a chofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf https://www.artshumanitieshub.eu/

Gwybodaeth bellach: Dr Shelley Doolan - shelley.doolan@uwtsd.ac.uk