Archredu fel cyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol


07.11.2019

Mae Prifysgol Cymru'r Drindod Saint David wedi derbyn achrediad fel cyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol. Taliad gwirfoddol o £9 yr awr yw'r Cyflog Byw Gwirioneddol, y tu allan i Lundain, a wneir gan dros 6,000 o gyflogwyr yn y DU i weithwyr ar y graddau isaf sydd dros 18 oed. Wedi'i osod gan y Sefydliad Cyflog Byw, mae'r Cyflog Byw Gwirioneddol yn cael ei gyfrifo o gostau byw yn seiliedig ar fasged o nwyddau a gwasanaethau cartref a'i fwriad yw galluogi pobl i dalu eu costau byw go iawn.  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â 224 o gyflogwyr yng Nghymru i wirfoddoli i dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i'w gweithwyr.

 

Living Wage

Llun: Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-Ganghellor, Mari Arthur, Cynnal Cymru, Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd y Cyngor, Siobhan Eleri a Chloe Jones, myfyrwyr, Jane O'Rourke, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Jane Hewitt, Adnoddau Dynol.

Cyhoeddir achrediad y Brifysgol cyn yr Wythnos Cyflog Byw ar 11 Tachwedd. Dywedodd Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, yr Hybarch Randolph Thomas: “Fel un o brif gyflogwyr y rhanbarth mae’r Drindod Dewi Sant wedi gwirfoddoli i dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol gan ein bod yn cydnabod y byddwn, wrth wneud hynny, yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n gweithwyr ar y cyflog graddau isaf a'u teuluoedd. Mae talu'r Cyflog Byw Gwirioneddol yn fuddsoddiad tymor hir yn ein staff ac mae'n dangos ein hymrwymiad i'w cefnogi i gwrdd â gwir gostau byw. Y gobaith yw y bydd hefyd yn cynorthwyo'r Brifysgol i gadw ein staff sy'n gwneud cyfraniad enfawr i gymuned y Brifysgol ac i brofiad y myfyrwyr yn benodol ”.

Yn ôl arolwg y Sefydliad Cyflog Byw, dywed 93% o fyfyrwyr eu bod yn dymuno gweithio i gyflogwr cyflog gwirioneddol ac mae 90% o ddefnyddwyr yn cytuno y dylai cyflog adlewyrchu costau byw. Yn ogystal, mae 86% o gyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol yn nodi ei fod wedi gwella enw da eu busnes ac mae 75% yn nodi cynnydd yng nghymhelliant a chadw eu staff. Er 2011, mae £32,187,495 mewn cyflogau ychwanegol wedi mynd i bocedi gweithwyr yng Nghymru, gan elwa ar ymron i 7,000 o weithwyr Cymru yn uniongyrchol. Mae gweithiwr cyflog byw yng Nghymru bellach yn elwa o godiad cyflog blynyddol o ymron i £2,000.

Dywedodd Jane O'Rourke, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn UWTSD: “Mae'r Brifysgol eisoes wedi cyflwyno'r Cyflog Byw Gwirioneddol i staff craidd ar draws ei champysau sydd ar y graddau cyflog isaf ac a fydd nawr yn gallu talu'r un peth i'n staff achlysurol a gyflogir yn uniongyrchol. Byddwn hefyd yn cynyddu'r gyfradd yn unol ag unrhyw safonau cenedlaethol newydd o fewn chwe mis i'n hachrediad fel y cytunwyd gan Cynnal Cymru, y corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru ”.

Ymhlith y rhai a fydd yn elwa o'r Cyflog Gwirioneddol mae'r myfyrwyr Siobhan Eleri a Chloe Jones sy'n cael eu cyflogi gan y Brifysgol fel llysgenhadon myfyrwyr.

Dywedodd Siobhan:  “Mae pob cymorth ariannol yn ein help i ni fel myfyrwyr ac mae’r cyfradd uwch hefyd yn dangos fod gwerth i’n gwaith i’r Brifysgol.  Mae cael ein talu ar gyfradd cyflog byw gwirioneddol hefyd yn ein helpu i benderfynu pa fath o waith rhan-amser i’w wneud gan na fyddwn yn cael yr un cyflog mewn caffi neu dafarn.  Mae hyn felly yn golygu ein bod y Brifysgol yn ein cefnogi ni i weithio iddi a rydyn ni felly’n ei chefnogi’r Brifysgol”.

Dywedodd Chloe: “Rwyf yn y drydedd flwyddyn ac felly dydw i ddim yn gallu gweithio ar benwythnosau i ennill arian oherwydd pwysau’r gwaith ar gyfer fy astudiaethau, felly mae gweithio o bryd i’w gilydd fel llysgennad yn wych oherwydd mae’n ffitio o gwmpas fy astudiaethau a bydd y cyfradd uwch am wneud y gwaith hwnnw yn help mawr”.

Ychwanegodd Mari Arthur, Cynnal Cymru:  “Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o ddathliad y brifysgol o'u hachrediad cyflog byw. Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gyflogwr allweddol yng ngorllewin Cymru ac maent wedi dangos arweiniad ac ymrwymiad i'w gweithwyr drwy sicrhau cyflogau teg. Rwyf hefyd yn falch o allu personol i fod yn ôl yn fy alma mater yn cefnogi'r ymrwymiad pwysig hwn."

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Wythnos Cyflog Byw o 11-16 Tachwedd 2019 yn ddathliad ledled y DU o’r bron i 6,000 o gyflogwyr sydd wedi ymrwymo’n wirfoddol i sicrhau bod gweithwyr a staff is-gontract yn ennill Cyflog Byw Gwirioneddol. Mae hyn yn cynnwys dros draean o'r FTSE 100 ac enwau mawr fel Burberry, Nationwide, Lush, Clwb Pêl-droed Everton, Maes Awyr Heathrow ac Oxfam.

Mae ymchwil KMPG / Markit wedi cyfrifo data ar y Cyflog Byw Gwirioneddol er 2012.

I gael mwy o wybodaeth am ymchwil KPMG, cysylltwch â swyddfa'r wasg KPMG.

Ynglŷn â'r Sefydliad Cyflog Byw

Dim ond y Cyflog Byw Gwirioneddol sy'n cael ei gyfrif yn unol â chostau sylfaenol yn y DU ac yn Llundain. Mae cyflogwyr yn dewis talu'r cyflog hwn yn wirfoddol. Mae'r Cyflog Byw Gwirioneddol yn berthnasol i bob gweithiwr dros 18 oed - i gydnabod bod pobl ifanc yn wynebu'r un costau byw â phawb arall. Mae'n mwynhau cefnogaeth drawsbleidiol.

Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyfrif yn flynyddol gan y Resolution Foundation a'u goruchwylio gan y Comisiwn Cyflogau Byw, yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ar safonau byw yn y DU ac yn Llundain.

 

Y Sefydliad Cyflog Byw yw'r sefydliad sydd wrth wraidd symudiad annibynnol busnesau, sefydliadau a phobl sy'n credu y dylai diwrnod caled o waith olygu diwrnod teg o dâl. Rydym yn cydnabod ac yn dathlu'r arweinyddiaeth a ddangosir gan y bron i 6,000 o Gyflogwyr Cyflog Byw ledled y DU sy'n ymrwymo'n wirfoddol i sicrhau bod eu staff yn ennill Cyflog Byw go iawn sy'n cwrdd â chostau byw. Rydym yn fenter Citizens UK.

Beth yw'r Cyflog Byw go iawn?

Y Cyflog Byw Gwirioneddol yw cyfradd tâl yr awr a osodir yn annibynnol ac a ddiweddarir yn flynyddol (nid Cyflog Byw Cenedlaethol llywodraeth y DU). Fe'i cyfrifir yn unol â chostau sylfaenol byw yn y DU, ac mae cyflogwyr yn dewis talu'r Cyflog Byw yn wirfoddol. Yn ôl y Sefydliad Cyflog Byw, er 2001 mae'r ymgyrch wedi cyflwyno dros £1bn yn ychwanegol i rai o'r gweithwyr ar y cyflog isaf yn y DU.

Sut mae'r Cyflog Byw go iawn yn wahanol i Gyflog Byw Cenedlaethol y llywodraeth?

Ym mis Ebrill 2016 cyflwynodd y llywodraeth gyfradd isafswm cyflog uwch ar gyfer yr holl staff dros 25 oed a ysbrydolwyd gan yr ymgyrch Cyflog Byw, gan ei galw’n ‘Gyflog Byw Cenedlaethol’. Nid yw 'Cyflog Byw Cenedlaethol' y llywodraeth yn cael ei gyfrif yn ôl yr hyn sydd ei angen ar weithwyr a'u teuluoedd i fyw. Dyna pam mae'r mudiad Cyflog Byw yn ymgyrchu dros yr holl gyflogwyr sy'n gallu fforddio gwneud hynny i sicrhau bod eu gweithwyr yn ennill cyflog sy'n cwrdd â chostau byw, nid isafswm y llywodraeth yn unig.