Arddangosfa Golwg Ar Gelf yn ymweld â’r Egin


01.05.2019

Mae arddangosfa o waith myfyrwyr celf sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg bellach wedi cyrraedd Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Golwg Ar Gelf

Fel rhan o brosiect Golwg Ar Gelf, mae myfyrwyr celf o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith mewn cyfres o arddangosfeydd dros dro.

Wedi eisoes ymweld â Chaerdydd ac Abertawe, braf yw croesawu’r myfyrwyr a’u gwaith i’r Egin ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin a rhoi’r cyfle i’r cyhoedd brofi talent newydd a gweld gwaith artistiaid cyffrous Cymraeg.

Diolch i nawdd a chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae darlithwyr o’r tri sefydliad wedi mynd ati i ddewis a dethol ystod o waith y myfyrwyr a’i guradu er mwyn creu arddangosfa ddiddorol o wahanol steiliau, deunyddiau a ffurfiau dan faner prosiect Golwg Ar Gelf.

“O dan ofal y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae gyda ni banel Celf a Dylunio sy’n edrych ar y cyfleoedd y gallwn ni fel colegau a phrifysgolion ddarparu i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg,” meddai Gwenllian Beynon, darlithydd Celf a chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

“Felly rhai blynyddoedd ‘nôl, fe wnaethon ni benderfynu y bydden ni’n mynd ati i drefnu cyfres o arddangosfeydd dros dro er mwyn i’r myfyrwyr gael y profiad o arddangos eu gwaith mewn gwahanol leoliadau – elfen sydd mor bwysig ym mywyd a gyrfa artist,” parha Gwenllian.

“Gyda phrosiect Golwg ar Gelf nawr yn ei drydedd flwyddyn, ry’n ni’n sicr bod y prosiect yn gweithio.  Ry’n ni eisoes wedi cynnal arddangosfeydd eleni ym Mhrifysgol Met Caerdydd ac yn y Coleg Celf yn Abertawe a’r hyn sy’n wych yw bod yr arddangosfa’n ennyn trafodaeth.  Mae hefyd wrth gwrs yn dangos nad yw cyfrwng iaith yn amharu ar y gwaith celf a bod mwy i waith artist cyfrwng Cymraeg na’r delweddau traddodiadol o lwyau caru ac yn y blaen!  Mae’n grêt gallu mynd â chymaint o ddarnau gwahanol o gelf ar daith ac mae’n lyfli cael arddangos y gwaith yn Yr Egin.  Mae’r gofod yn hyfryd ac mae’n wych cael rhoi statws gwahanol i’r arddangosfa a rhoi’r cyfle i wahanol bobl ddod draw i weld y gwaith.” 

Golwg Ar Gelf

Un sy’n arddangos ei gwaith yn ogystal â chynorthwyo gyda threfniadau’r arddangosfa yw Caitlin Littlejohns, cyn-fyfyriwr Celf Gain yn y Drindod Dewi Sant ac Artist Preswyl cyfredol o fewn y Brifysgol.

“Rwy’n rhan o’r arddangosfa yma yn rhinwedd fy rôl fel Artist Preswyl yn Y Drindod Dewi Sant,” meddai Caitlin.  “Yn benodol, fy mhrif fwriad yw hybu’r Gymraeg o fewn Coleg Celf y Brifysgol ac edrych ar ôl y myfyrwyr hynny sy’n astudio Celf drwy gyfrwng y Gymraeg gan gymryd rhan mewn tiwrtorialau, trafod eu gwaith gyda nhw, cynnig cyfleoedd iddyn nhw – fel bod yn rhan o’r arddangosfa yma – yn ogystal â threfnu gweithgareddau Cymdeithasol.  ‘Dwi wrth fy modd yn gwneud y gwaith yma gan ei fod yn rhoi’r cyfle i fi gario mlaen gyda fy ngwaith celf tra hefyd a bod ynghlwm â phobl greadigol – rwy wir wedi joio mas draw.”

Mae’r arddangosfa’n un gynhwysfawr iawn ac yn rhoi llwyfan i nifer o wahanol artistiaid ac yn cynnwys gwahanol fathau o gelf – o gelf gain i gerfluniau ac o waith fideo i batrwm arwyneb.

Meddai Mared Jones, Swyddog Pwnc y Celfyddydau gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “‘Mae’r Coleg yn falch iawn o gefnogi’r prosiect yma am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae’n rhoi cyfle arbennig i fyfyrwyr ar draws y sefydliadau i ddangos ei gwaith ac i gael blas ar yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol. Mae’n brosiect sydd yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ac yn cynnig profiadau amrywiol a chyffroes tu hwnt, gan ddangos bod y gallu i greu a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg o fantais fawr!’

Bydd cyfle i chi ymweld ag arddangosfa Golwg Ar Gelf yn Yr Egin sydd wedi’i leoli ar gampws Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin tan ddydd Gwener, Mai 3ydd.  Bydd wedyn cyfle i chi weld detholiad o’r gwaith 2D yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd rhwng Mai 27ain a Mehefin 1af.

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r cyrsiau Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg a gynigir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Gwenllian Beynon G.Beynon@uwtsd.ac.uk neu ewch i’r wefan www.ydds.ac.uk a chwilwch am ‘Celf a Dylunio’

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r cyrsiau Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg a gynigir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Gwenllian Beynon G.Beynon@uwtsd.ac.uk neu ewch i’r wefan www.ydds.ac.uk a chwilwch am ‘Celf a Dylunio’