Arweinwyr Gweithgynhyrchu’n Cefnogi Lansio MADE - Prosiect Uwchsgilio Technolegau Tarfol


06.04.2019

Ymgasglodd arweinwyr gweithgynhyrchu o Gymru yn Ffatri Geir Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener, 5 Ebrill, i groesawu lansio prosiect MADE  (Manufacture for Advanced Design Engineering / Gweithgynhyrchu Peirianneg Dylunio Uwch).  

Mae’r gyfres hon o brosiectau a gyllidir gan yr UE, ac a ddarperir gan Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi’i llunio i gydweithio gyda BBaChau o fewn diwydiant i ddiogelu eu gweithrediadau at y dyfodol, trwy uwchsgilio a mabwysiadu technolegau gweithgynhyrchu uwch.

Mae prosiect MADE, sydd wrthi’n cael ei roi ar waith dros gyfnod o 36 mis, yn cael ei gynnig i sefydliadau cymwys fel portffolio integredig, i helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i ddeall yr heriau maent yn eu hwynebu a sut y gallant ymateb iddynt, trwy fanteisio ar dechnolegau tarfol a hyfforddiant priodol i’w busnesau.

Meddai Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Robert Brown: “Rydym yn falch iawn i lansio prosiect MADE yn un o’r prif safleoedd gweithgynhyrchu yng Nghymru – Ffatri Geir Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Mae’n gyfnod heriol i weithgynhyrchu yng Nghymru ar hyn o bryd, gydag ansicrwydd helaeth ar y gorwel. Bydd y broses Brexit barhaus yn arwain at newid economaidd, a gwelir newidiadau cyflym , perthnasol i weithgynhyrchu, ym myd technoleg, gyda datblygiadau sylfaenol ar waith o ran patrymau gwaith a staffio.

“Mae'r fenter MADE yn cynnig cyfres barod o brosiectau cydweithredol, gan ddarparu offer hanfodol i wneuthurwyr sy'n benderfynol o feddu ar gyfarpar da ar gyfer y dyfodol. Rydym eisoes yn cysylltu â gweithgynhyrchwyr o bob math, i siarad â nhw am y modd y gall prosiect MADE eu helpu. Byddem yn annog gweithgynhyrchwyr i gysylltu â thîm MADE i weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd er budd eu gweithrediadau.”

Meddai Mark Thomas, Rheolwr Ardal Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Peiriannau, sydd wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr. “Mae’n wych gweld prosiect MADE yn dwyn ffrwyth yng Nghymru a byddem yn annog arweinwyr busnes blaengar i achub ar y cyfleoedd mae’n eu cynnig. Mae’n bwysig bod perchnogion busnes yn gwneud popeth yn eu gallu i sicrhau bod eu gweithrediadau'n hyblyg a modern a’u bod yn gallu achub y blaen ar newidiadau o’r fath yn hytrach na bod yn adweithiol a cheisio dal i fyny.

“Mae sicrhau bod ein gweithluoedd yn hyddysg yng nghymhlethdodau technolegau tarfol yn rhywbeth na allwn ni fforddio ei osgoi. Mae’n hanfodol i iechyd a bywiogrwydd ein busnesau a’n heconomi a byddwn yn annog busnesau i fanteisio ar yr adnoddau pwysig a ddarperir gan raglen MADE.”

 

Meddai Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes:  “Mae’n bleser gan y Brifysgol lansio prosiect MADE ar safle un o brif gyflogwyr y wlad.  Mae gan y Drindod Dewi Sant draddodiad hir o weithio mewn partneriaeth â diwydiant, gan ddarparu rhaglenni a gweithio mewn cydweithrediad i ddiwallu anghenion y diwydiant. Bydd y rhaglenni a gynigir trwy raglen MADE yn ein galluogi i weithio gyda’r sector gweithgynhyrchu i ymateb i heriau technegol y pedwerydd chwyldro diwydiannol a chefnogi’r sector i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir trwy arloesi o’r fath.

“Mae’r Brifysgol yn rhannu uchelgais Llywodraeth Gymru, i sicrhau cyllid UE, cynorthwyo cwmnïau i hybu eu cystadleurwydd a’u cynhyrchiant er mwyn sicrhau twf a swyddi, yn enwedig yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, lle mae taer angen buddsoddi o’r fath.

Gall gweithgynhyrchwyr sydd eisiau cael gwybod rhagor fynd i madeCYMRU.org.uk

Nodyn i'r Golygydd

Lluniwyd MADE i ategu gweithrediadau presennol yr ERDF trwy ganolbwyntio ar anghenion uniongyrchol diwydiant yng Nghymru, gyda phrosiectau MADE wedi’u rhannu’n dri maes:

ADE: Peirianneg Dylunio Uwch -  Mae ADE wedi'i gynllunio i hyrwyddo cydweithio rhwng y CBM a chwmnïau gweithgynhyrchu cymwys ar draws Cymru er mwyn gwella a chynyddu gallu pob cwmni i fabwysiadu a defnyddio technolegau gweithgynhyrchu uwch.  Ariennir Peirianneg Dylunio Uwch gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru.

Diwydiant 4.0 – Lluniwyd yr agwedd hon ar MADE, sydd ar gael i gwmnïau yn ardaloedd Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, i uwchsgilio gweithwyr proffesiynol o fewn diwydiant i ddeall, addasu a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan newid technolegol cyflym a tharfol. Nod I4.0 yw cynhyrchu gweithwyr proffesiynol sy’n gallu deall effaith I4.0 ar eu cwmnïau, yr economi ehangach a’u gyrfaoedd eu hunain, a’u harfogi â’r sgiliau angenrheidiol i helpu i siapio’r ymateb i’r newid hwn o fewn eu cwmnïau eu hunain.Ariennir Uwchsgilio ar gyfer diwydiant 4.0: Cymru gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

IIM: Gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol – Lluniwyd yr agwedd hon ar MADE, sydd ar gael i gwmnïau yn ardaloedd Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, i gynyddu’r nifer o bobl yn y gweithle sydd â sgiliau technegol ar lefel ganolradd ac uwch. Ceisia’r rhaglen gynhyrchu rheolwyr â phersbectif rhyngwladol sy’n deall sut i ddod â chynnyrch a gwasanaethau arloesol i’r farchnad, sut y gall cwmnïau gyflwyno ac elwa ar arloesedd, a sut y gellir dynodi a gwireddu cyfleoedd masnachol newydd.  Cynigir cwrs hyfforddiant pwrpasol i gyfranogwyr ar y prosiectau IIM ac I4.0 yn seiliedig ar eu hanghenion a’u diddordebau hwy a’u cyflogwyr, gan gynnwys dysgu ar lefel uwch sy’n arwain at ddyfarniad gan y Brifysgol. Ariennir y radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Mae’r prosiect Peirianneg Dylunio Uwch yn canolbwyntio ar helpu BBaChau mewn rhwydweithiau cadwyni cyflenwi i wireddu manteision technolegau peirianneg uwch a chydweithio ar brosiect prototeipio technegol i helpu i fabwysiadu’r technolegau hynny.  Mae’n ategu rhaglen Astute 2020 sy’n ymgysylltu â chwmnïau sydd wedi adnabod angen ymchwil y gellir ei fapio ar Her Ymchwil yn y tri maes allweddol Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol neu Beirianneg Systemau Gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk