Bwrsari Myfyrwyr yn Helpu Cyfreithwyr Craff y Dyfodol


30.04.2019

Mae’r cwmni cyfreithiol blaenllaw o Abertawe, Peter Lynn and Partners, wedi ffurfio partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynnig bwrsari i ddau fyfyriwr ar gwrs Cyfraith a Throseddeg y Brifysgol.

Bronwen Williams

Laura Humphries a Lowri Harries yw’r cyntaf i dderbyn y bwrsari newydd sydd hefyd yn cynnwys cyfnod lleoliad pedair wythnos ym mhrif swyddfa’r cwmni yn SA1, lle mae’r brifysgol wedi agor ei datblygiad newydd £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.

Meddai Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Portffolio’r Gyfraith ar Gampws Busnes Abertawe YDDS: “Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi’r bartneriaeth hon gyda chwmni Cyfreithwyr Peter Lynn and Partners a bydd y cyfle i gael lleoliad pedair wythnos, yn ogystal â’r bwrsari, yn fuddiol tu hwnt i Laura a Lowri.”

Mae Laura, sydd yn ei hail  flwyddyn yn astudio’r Gyfraith a Throseddeg, yn awyddus i  ddatblygu gyrfa fel cyfreithiwr troseddol, rhywbeth sy'n newid cyfeiriad iddi hi.

Meddai: “Rydw i wastad wedi bod â diddordeb yn y Gyfraith, ac ar ôl treulio ychydig flynyddoedd yn gweithio mewn ysgol gynradd, penderfynais gofrestru ar gwrs y Gyfraith a Throseddeg yn y Drindod Dewi Sant. Felly mae cael sicrwydd o gyfnod lleoliad ac ennill y bwrsari yn wych.”

Yn ogystal â Laura, enillydd arall y bwrsari gwerth £500 a lleoliad yw Lowri Harries, a gofrestrodd ar yr un cwrs ar ôl cwblhau ei harholiadau Lefel A yn Ysgol Dyffryn Aman.

Meddai Lowri: “Rydw i wrth fy modd i ennill y bwrsari, a gan fy mod i’n ystyried dilyn gradd Meistr mewn Troseddeg ar ôl graddio, rwy’n edrych ymlaen at y lleoliad a gweld â’m llygaid fy hun sut mae practis cyfreithiol yn gweithio.”

Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol yn yr Ysgol Fusnes yn y Drindod Dewi Sant, ar gampws Abertawe a Chaerfyrddin, gyda dysgu arloesol a chydweithio â’r diwydiant yn creu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr wella eu gobeithion am swyddi ar ôl graddio. Mae’r dull unigryw hwn o ddod â myfyrwyr, academyddion a busnesau at ei gilydd hefyd yn eu galluogi i archwilio syniadau a chreu cyfleoedd i ddatblygu busnesau, cynnyrch a gwasanaethau newydd.

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ag ansawdd yr addysgu mewn Astudiaethau Busnes yn The Sunday Times and Times Good University Guide 2019.  Enillodd Ysgol Fusnes Caerfyrddin, y Drindod Dewi Sant, Wobr Gŵn Gwyrdd fis Tachwedd diwethaf yn y categori ‘Gweithwyr Yfory’ am eu menter ‘Ailfeddwl Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid’. 

Er mai’r myfyrwyr hyn yw’r diweddaraf o’r Drindod Dewi Sant i sicrhau lleoliadau gyda’r cwmni, nid nhw yw’r cyntaf o bell ffordd.

Mae Cerys Kane, paragyfreithiwr trawsgludo preswyl, wedi bod gyda Peter Lynn and Partners er 2017 ar ôl ymgymryd â lleoliad 2 wythnos ei hun.“Graddiais â gradd mewn Busnes a’r Gyfraith yn 2018,” meddai Cerys. “Roeddwn i’n ffodus i gael cynnig contract hyfforddi a byddaf yn ymgymhwyso ymhen 2 flynedd.”

Mae’r model lleoliad yn arf recriwtio defnyddiol ar gyfer y cwmni cyfreithiol, wrth iddyn nhw geisio datblygu cyfreithwyr newydd i ateb y galw cynyddol am eu gwasanaethau.

Meddai Peter Lynn, Partner Rheoli: “Mae’r cwmni’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn ar draws pob adran, a bellach mae gennym dros 50 o gyfreithwyr.  Mae strategaeth recriwtio gadarn yn allweddol i’r llwyddiant hwn, ac er ein bod ni wrthi’n chwilio am gyfreithwyr profiadol i ymuno â ni, rydym yn cydnabod gwerth datblygu cyfreithwyr yn syth o’r brifysgol, felly mae’r bwrsari hwn yn ffordd wych i ni allu helpu’r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr  i ymuno â’r sector a’u mowldio yn y ffordd mae ein cwmni ni’n gweithredu.

Mae gwybod beth  mae cyflogwyr yn chwilio amdano gan raddedigion yn hanfodol i ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd iawn ymhlith myfyrwyr, rhywbeth sydd o ddiddordeb arbennig i’r darlithydd yn y Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Drindod Dewi Sant, Louise Holmes.

“Rydym yn cynnig llwybr gwahanol i’r proffesiwn cyfreithiol,”  meddai Louise, “un sydd â phwyslais ar brofiad uniongyrchol yn ogystal â gwybodaeth academaidd, felly byddai cael dealltwriaeth drylwyr o’r hyn mae cwmni lleol fel Peter Lynn and Partners yn chwilio amdano o ran lleoliadau i raddedigion yn amhrisiadwy.”

Cynhelir y lleoliadau dros wyliau’r haf.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk