Canmol myfyrwyr pensaernïol am eu gwaith ar dŷ hanesyddol yng Nghymru yn rhan o brosiect byw


14.03.2019

Mae myfyrwyr ail flwyddyn Pensaernïaeth wedi bod yn gweithio ar Dŷ Sant Ioan, Y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, yn rhan o brosiect stiwdio ddylunio fyw.

Roedd yr her ddylunio yn cynnwys gweithio i gleient, Peter Wills, sydd ar hyn o bryd yn berchen ar hen neuadd ambiwlans Sant Ioan o’r 1930au ger adeilad hanesyddol rhestredig Gradd II o’r 16eg ganrif, sef Tŷ Sant Ioan yn Ardal Cadwraeth Y Castellnewydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd y myfyrwyr y dasg o weddnewid y neuadd bresennol yn lle stiwdio i artist.

Roedd yn rhaid i fyfyrwyr ystyried yr ardal oddi amgylch ac o’r fynedfa i Dŷ Sant Ioan fel y mae ar hyn o bryd, swyddogaeth a defnydd holl arwynebedd y safle gan gynnwys y neuadd bresennol a’r tir i’r cefn. Roedd y themâu a archwiliwyd yn cynnwys: braslunio a chofnodi gwybodaeth/ mesur/ ceisio ysbrydoliaeth / cyflwyno syniadau dylunio mewn ymateb i friff cleient.

Roedd yn rhaid hefyd iddynt ystyried sut mae’r cyhoedd yn defnyddio’r adeilad hanesyddol a’u patrymau symud ac unrhyw gysylltedd posibl â gwaith stiwdio artist bosibl.

Meddai Ian Standen, Cyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth Y Drindod Dewi Sant: “Nod y prosiect oedd creu cynigion i drawsnewid y neuadd bresennol yn lle stiwdio artist mewn ymateb i friff cleient go iawn; i arddangos ei waith celf; arddangos dulliau gweithio a chynnwys artistiaid o natur debyg megis gwehyddion. Roedd y briff yn cynnwys darparu unedau gwaith byw, gyda chyfleuster cymunedol cysylltiedig yn Nhŷ presennol Sant Ioan.

 

“Galluogodd y myfyrwyr i ddatblygu ymhellach sgiliau pensaernïol gyda gwybodaeth fesur a chofnodi fanwl am y ffabrig sy’n bodoli yn rhan o’r adeilad; gan greu darluniau llaw, darluniau mesuredig; gwneud modelau safle a chynigion a gynhyrchir gan gyfrifiaduron. Darparodd hefyd gyfle i weithio gyda chwsmer go iawn lle mae gofyn dadansoddi’n fanwl; ymchwil a dealltwriaeth trwy gonfensiynau cynrychiolaeth bensaernïol – cynhyrchu cynlluniau, adrannau, codiadau a darluniau 3D iddo gael craffu arnyn nhw.”

Dywedodd Ian i’r myfyrwyr gyflwyno eu cynlluniau i’r cleient a’i bartner ar 12 Chwefror yn y stiwdio yn IQ a chael adborth calonogol a brwd.

Meddai Peter Wills: "Cymerodd pob myfyriwr yn ei dro’r briff a datblygu dull unigol. 
Cafodd amrywiaeth o syniadau a chysyniadau creadigol, ffres eu datblygu a’u cyflwyno gyda brwdfrydedd ac ymroddiad. Roedd yn brofiad pleserus a oedd yn tanio’r meddwl ac roedd yn braf iawn cael bod yn rhan o hyn.” 

Meddai’r myfyriwr Niki Michaela-Kounani: “Roedd y prosiect, heb os, yn her ac yn sbort! Roedd hi’n hyfryd gallu rhoi’r hyn rydyn ni’n ei ddysgu yn y stiwdio yn Y Drindod Dewi Sant ar waith mewn amgylchedd byw.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk