Canmoliaeth i Fyfyrwraig aeddfed am ei chyfraniad at fywyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


12.07.2019

Nid yw astudio ar gyfer gradd prifysgol bob amser yn ymwneud â gwella cyfleoedd swyddi – mae hefyd yn cynnig her ffres ac ysgogol ar ôl ymddeol. 

Margaret G

Mae Margaret Gallagher, myfyrwraig aeddfed yn ei 60au sydd newydd raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd 2:1 uchel o gwrs MArts Dinasyddiath yr Hen Fyd wedi canmol y Brifysgol am adeiladu ei hyder a’i helpu i wneud y mwyaf o fywyd. Mae ei thiwtor wedi ei llongyfarch am gyfrannu cymaint at fywyd y Brifysgol.

“I mi, mae rhoi’r gorau i ddysgu yn golygu rhoi’r gorau i fyw,” meddai Margaret. “Rwyf wastad wedi bod yn ddarllenwraig brwd, ac wedi gwneud nifer o gyrsiau byr dros y blynyddoedd. Ar ôl ymddeol, fe wnes i rai cyrsiau celfyddydau creadigol, ond roeddwn angen mwy o her.  Ymgeisiais i wneud Astudiaethau Tseinieaidd , ond sylweddolais yn gyflym nad oeddwn yn ddigon da yn yr iaith, felly newidiais i Ddinasyddiaeth yr Henfyd. Rhoddod hyn lawr mwy o gyfle i mi drafod a chwestiynu syniadau. Mae astudio wedi rhoi ail fywyd i mi ar ôl llawer o anlwc.”

“Mae dod i’r Brifysgol wedi fy helpu yn aruthrol,” meddai. “Collais lawer o hyder ar ôl cael profiad o golli sawl swydd yn olynol, a dewisais ymddeol yn hytrach na dal ati i geisio darganfod swydd yn fy 60au. Ond doedd gen i ddim byd i lenwi’r gwacter yn fy mywyd. Nid yw’n anghyffredin i deimlo’n ddiwerth ac yn ddibwrpas pan nad oes gennych swydd, yn enwedig os nad oes gennych deulu i ofalu amdano – ac roedd hynny’n sicr yn wir gyda fi.”

Tra bod rhai pobl sydd wedi ymddeol yn penderfynu dechrau gwirfoddoli, teimlai Margaret yn flinedig ar ôl degawdau o weithio ym maes gofal cymdeithasol, felly nid oedd hyn yn teimlo fel opsiwn iddi.

“Mae dod i’r Brifysgol wedi rhoi mwy o hyder i mi, ac wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi dros y bedair mlynedd diwethaf – mae hefyd wedi cynyddu maint fy llyfrgell yn aruthrol” meddai.  “Cefais amser gwych yn dadansoddi’r pynciau, dwi wir wedi dysgu llawer. Roedd hi hefyd yn ddiddorol dychwelyd i astudio gyda degawdau lawer o brofiad gweithio a bywyd y tu ôl i mi. Roedd yn rhoi perspectif mwy pragmatig a gwahanol i mi o’i gymharu â myfyrwyr iau. Dwi hefyd wedi mwynhau bod yn gynrychiolydd myfyrwyr.”

Ar ôl pedair mlynedd o ailadeiladu ei hyder, mae bellach yn gwirfoddoli yng Nghastell Aberteifi – rôl sy’n cynnwys hywluso arddangosfa y flwyddyn nesaf, cynllun a ddatblygodd hi fel rhan o’i phrosiect portffolio yn un o’i modiwlau, ‘Arddangos y Gorffennol.’

“Rwyf hefyd yn chwilio am gyfleoedd antur eraill – ac rwy’n argymell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i unrhyw berson sydd wedi ymddeol” meddai.

Mae Dr Katharina Zinn, Uwch Ddarlithydd Archaeoleg a Threftadaeth yr Aifft wrth ei bodd o fod wedi gweld Margaret yn datblygu yn ystod ei hastudiaethau, a gyda chymaint y cyfrannodd at fywyd y Brifysgol.

“Mae Margaret yn un o’r enghreifftiau gorau er budd cael myfyrwyr hŷn / aeddfed ar y campws” meddai. “Iddi hi, roedd parhau â’i haddysg yn golygu cynnal a gwella ansawdd bywyd, aros yn weithgar a pharatoi ar gyfer bywyd gwirfoddoli ar ôl graddio.”

“ Yn y dosbarth, daeth â myfyrwyr at ei gilydd gan ddefnyddio’i phrofiadau bywyd yn y sector gofal iechyd. Mwynheais ein trafodaethau bywiog yn y dosbarth. Fel cynrychiolydd myfyrwyr, roedd Margaret yn gyson wedi gwella profiad i lawer o’r myfyrwyr 18 – 21 oed nad oeddent eto’n ddigon hyderus i siarad a cheisio datrys problemau cyn iddynt dyfu’n fwy. Er iddi fod allan o addysg am dipyn o amser, mae Margaret yn graddio gyda 2:1 uchel gwbl haeddiannol.”

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r cwrs Dinasyddiaeth yr Hen Fyd, ewch i www.ydds.ac.uk