Cannoedd o feicwyr i gymryd rhan yn Nhaith Feicio y Genhinen Bedr


11.02.2019

Bydd dros 300 o feicwyr yn cymryd rhan yn Nhaith Feicio y Genhinen Bedr fis nesaf gan ymgymryd â her cylch 43 milltir trwy fynydd-dir Sir Gâr.

Daffodil Ride 2017

Yn ei 11eg flwyddyn, mae'r sialens feicio flynyddol yn cael ei threfnu unwaith eto gan fyfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae trefnu'r digwyddiad yn gyfle i fyfyrwyr ennill sgiliau gwerthfawr yn eu maes dewisol. Mae logos ar gyfer y digwyddiad yn cael eu cynllunio gan fyfyrwyr Dylunio Graffig a bydd ffotograffiaeth a fideos o'r diwrnod yn cael eu cynhyrchu gan fyfyrwyr Ffotograffiaeth Ffilm Antur. Bydd cynlluniau hyfforddi cyn y ras yn cael eu paratoi gan fyfyrwyr Ffisioleg Ymarfer Corff a Hyfforddiant Personol a bydd myfyrwyr Therapi Chwaraeon hefyd wrth law gyda chyngor ar gyfer anafiadau. Un o'r prif drefnwyr yw Menna Jones sydd ar hyn o bryd yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio BSc Ffitrwydd Awyr Agored.  Dywedodd:

"Mae cannoedd o athletwyr yn dibynnu arnom i redeg y digwyddiad hwn a dod â phopeth at ei gilydd mewn amgylchedd diogel ac iach. Rydym yn gobeithio gweld y digwyddiad eleni yn codi swm sylweddol ar gyfer yr elusen ddewisol eleni. Mae Amser Justin Time yn achos ardderchog ac rydym yn falch iawn o allu rhoi ein cefnogaeth i’r elusen trwy'r digwyddiad hwn. Nid wyf wedi cael y cyfle i drefnu digwyddiad fel hyn o'r blaen, felly mae'n dipyn o brofiad. Roedd cael dysgu am asesu risg yn ddiddorol dros ben.  Mae wedi agor fy llygaid i i’r gwahanol feysydd y gallwch chi lywio’ch gyrfa tuag atyn nhw.

Mae man cychwyn y ras wedi newid eleni - mae bellach yn cychwyn yn Neuadd Gymuned Llanmiloe. Mae'r pwyllgor wedi bod mor garedig wrth roi'r cyfle i ni ddefnyddio eu cyfleusterau sy'n cynnwys ystafell gofrestru dan do, toiledau, ystafell ar gyfer therapi tylino’r corff, cegin ar gyfer diodydd poeth a chawl, digon o lefydd parcio ac ardal i eistedd y tu fas. Gall plant ddod i lawr a defnyddio'r ardal chwarae gerllaw neu hyd yn oed fentro i mewn i Bentywyn ei hun ar gyfer chwarae ar y traeth tra bod y beicwyr yn mynd i'r afael â'r her.  Dewch i reidio, cefnogi, gwylio a dathlu gyda ni tra'n cefnogi achos gwych."

Fel yn y gorffennol, mae holl elw o'r digwyddiad yn cael ei roi i elusen leol. Yr elusen sydd wedi’i dewis eleni yw 'Amser Justin Time' (http://www.amserjustintime.org/) sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o ganser y pancreas yma yng Nghymru. Sefydlwyd yr elusen gan y gantores a'r ddarlledwraig, Shân Cothi, er cof am ei gŵr. Eleni bydd y daith yn cael ei chynnal dros benwythnos Gŵyl Dewi a bydd Shân Cothi ei hun yn arwain Côr Bois y Felin a fydd yn canu 'Hen Wald fy Nhadau' wrth i'r beicwyr ddechrau’r ar eu taith.

Meddai Geraint Forster, Cyfarwyddwr y Rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff:

“Mae digwyddiadau lleol fel Taith Feicio y Genhinen Bedr yn ffordd wych o roi cyfle i ymarfer nifer o'r sgiliau a ddatblygir trwy gydol y cwrs gradd. Fel rhan o’r elfen Ffitrwydd Awyr Agored ar y radd BSc Chwaraeon ac Ymarfer Corff y mae Menna yn ei astudio, mae myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn llawer o feysydd megis cynllunio llwybrau, asesu risg a sefyllfaoedd brys, yn ogystal â'r agweddau mwy amlwg sy'n ymwneud â beicio megis hyfforddiant a maeth. Mae sicrhau bod ein modiwlau trydedd flwyddyn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn sefyllfa go iawn yn rhoi'r cyfle gorau iddynt sicrhau cyflogaeth dda ar ôl graddio."

Sefydlwyd Taith Feicio y Genhinen Bedr gan Andy Edwards, sydd yn lleol i Bentywyn, 10 mlynedd yn ôl gyda'r nod o fywiogi’r pentref yn ystod tymor sydd fel arall yn dawel.  Ac yntau bellach wedi symud o Bentywyn i Gaerfyrddin, roedd Andy yn benderfynol y byddai Taith Feicio y Genhinen Bedr yn parhau a chynigiodd y cyfrifoldebau o’i threfnu i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.  Mae'r ras yn cael ei chynnal ar Fawrth 3 a bydd yn cychwyn am 11 yb.  Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Facebook Taith Feicio y Genhinen Bedr - https://www.facebook.com/pg/DaffodilChallenge/about/?ref=page_internal neu i gofrestru ewch i https://store.uwtsd.ac.uk/product-catalogue/field-trips-educational-visits/sport-health-outdoor-education/daffodil-bike-ride-2019?fbclid=IwAR3GJymyLz-vadTg6V32JPpaElMxW9W_sKZbYWcLl5REsjJeK-_LKqjG4_Q  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663