Canolfan Arloesi Cerebra ar y rhestr fer am un o Wobrau Dewi Sant


25.02.2019

Mae Canolfan Arloesi Cerebra, partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r elusen Cerebra, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin, wedi’i chynnwys ar y rhestr fer am wobr nodedig Gwobrau Dewi Sant.

St David Award

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn gartref i dîm o ddylunwyr cynnyrch sydd wedi’u lleoli o fewn Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Maen nhw’n dylunio ac yn adeiladu cynnyrch arloesol, pwrpasol i helpu plant anabl i ddarganfod y byd o’u cwmpas. Mae eu dyluniadau’n atyniadol a chyffrous, yn ogystal â bod yn ymarferol, gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol i’r plant maen nhw’n eu helpu a sicrhau eu bod yn cael eu derbyn gan eu cyfoedion.

 

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru ac fe’u henwebir gan y cyhoedd. Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae'r Gwobrau'n cynnig cyfle i ddathlu trigolion mwyaf ysbrydoledig a thalentog y genedl, ac i roi'r gydnabyddiaeth genedlaethol iddynt y maent yn haeddu. Prif Weinidog Cymru a'i gynghorwyr sy'n penderfynu ar y rhestr fer a'r enillwyr terfynol.

 

Mae tîm Canolfan Arloesi Cerebra wedi’i enwebu yn y categori Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, sy’n dathlu’r rhai sydd wedi datblygu technegau neu ddatrysiadau sy’n ateb gofynion newydd.

 

“Mae’n fraint aruthrol cael ein henwebu am wobr, a hynny am wneud gwaith sy’n gymaint o hwyl ac sy’n rhoi cymaint o foddhad beth bynnag,” meddai Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch yng Nghanolfan Arloesi Cerebra ac Athro Cysylltiol o fewn Y Drindod Dewi Sant.  “Gobeithio y bydd hyn yn tynnu sylw at ein gwaith fel y gallwn barhau i dyfu a helpu rhagor o blant i wireddu breuddwydion arbennig!”

 

Atega’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Brifysgol yn falch tu hwnt i glywed fod Canolfan Arloesi Cerebra wedi’i chynnwys ar y rhestr fer am wobr mor nodedig.  Mae gwaith arloesol ac ysbrydoledig y Ganolfan wedi trawsnewid llu o fywydau dros y 15 mlynedd diwethaf”.

 

Mae Ross a'r tîm yn datblygu atebion rhesymegol, arloesol a hwyliog i blant sydd â chyflyrau’r ymennydd. Nod eu dyluniadau yw lleihau rhywfaint o'r stigma cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag anableddau trwy greu cynnyrch sydd yn ymarferol yn ogystal â bod yn hardd.  Mae peth o’u cynnyrch yn unigryw a phwrpasol tra bod eraill yn cael eu cynhyrchu  mewn llwythi bach ac wedi'u cynllunio gyda'r farchnad fasnachol mewn golwg.

 

Mae ethos Canolfan Arloesi Cerebra yn syml - os gall blant freuddwydio am gyflawni pethau mawr, gallan nhw wneud pethau mawr. Mae’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni gan y tîm yn sicrhau bod plant â chyflyrau ar yr ymennydd  yn cael y cyfle i wireddu’u breuddwydion ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o syrffio i farchogaeth - a hyd yn oed cymryd rhan mewn triathlon.

 

Yn ystod Hydref ‘llynedd helpodd y Ganolfan Imogen, merch chwech oed sydd â pharlys yr ymennydd, i gyrraedd brig Pen Y Fan, mynydd uchaf de Cymru, mewn beic mynydd pedair olwyn wedi’i addasu’n arbennig.  

Eglurodd Catherine, mam Imogen, y gwahaniaeth mae’r tîm wedi’i wneud i’w theulu. “Roedd Imogen uwch ben ei digon ac wedi cyffroi’n lân o fod wedi cyrraedd pen y mynydd. Mae ond wedi gallu mwynhau’r antur hon diolch i’r tîm yn Cerebra – dyw hi erioed wedi gallu gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen oherwydd parlys yr ymennydd. Mae cymaint o weithiau wedi bod pan nad yw hi wedi gallu ymuno yn y gweithgareddau corfforol, ac mae hynny’n gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei gadael allan. Mae gallu gwneud pethau fel hyn yn hwb gwirioneddol i’w hyder a’i hunan-barch. Rydym wrth ein bodd bod CIC wedi cael ei chynnwys ar y rhestr fer am y Wobr hon.”

Cyhoeddir enillwyr y naw categori o fewn Gwobrau Dewi Sant mewn seremoni arbennig a gynhelir Mawrth 21ain. 

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn bartneriaeth rhwng Cerebra a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda’r tîm wedi’i leoli o fewn adeilad yr ALEX yn Abertawe.  Mae’r Ganolfan hefyd yn rhan o AtiC - Canolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol – sydd ag hanes eglur o ddarparu ymchwil a datblygu’n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd. 

Mae gwaith ATiC yn canolbwyntio’n bennaf ar bobl gyda phwyslais ar arloesed sy’n galluogi ymchwilwyr i gydweithio gyda busnesau i ddatblygu ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles. Fe’i dyluniwyd i gefnogi cydweithrediad ymchwil yn y gwyddorau bywyd ar draws Cymru ac mae’n adeiladu ar enw da’r Brifysgol yn dylunio ymchwil ac arloesed rhagorol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r elusen Cerebra, ewch i www.cerebra.org.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk