Canolfan Arloesi Cerebra yn ennill Gwobr Dewi Sant


25.03.2019

Mae Canolfan Arloesi Cerebra - partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r elusen Cerebra, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin – yn dathlu wedi i’r ganolfan ennill gwobr nodedig am Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn seremoni flynyddol Gwobrau Dewi Sant a drefnir gan Lywodraeth Cymru.  

Gwobr Dewi Sant / St David Award

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn gartref i dîm o ddylunwyr cynnyrch sydd wedi’u lleoli o fewn Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Maen nhw’n dylunio ac yn adeiladu cynnyrch arloesol, pwrpasol i helpu plant anabl i ddarganfod y byd o’u cwmpas. Mae eu dyluniadau’n atyniadol a chyffrous, yn ogystal â bod yn ymarferol, gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol i’r plant maen nhw’n eu helpu a sicrhau eu bod yn cael eu derbyn gan eu cyfoedion.

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru ac fe’u henwebir gan y cyhoedd. Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae'r Gwobrau'n cynnig cyfle i ddathlu trigolion mwyaf ysbrydoledig a thalentog y genedl, ac i roi'r gydnabyddiaeth genedlaethol iddynt y maent yn haeddu. Prif Weinidog Cymru a'i gynghorwyr sy'n penderfynu ar y rhestr fer a'r enillwyr terfynol.  Cafodd enillwyr y naw categori eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig a gynhaliwud yn y Senedd ar Fawrth 21ain.

“Ry’n ni fel tîm mor falch ein bod wedi ennill Gwobr Dewi Sant!” meddai Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch, CIC. “Mae ein swyddi’n rhoi cymaint o foddhad i ni; mae gallu helpu plant i fanteisio ar weithgareddau y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu cymryd yn ganiataol yn fraint fawr ond mae cael ein cydnabod yn genedlaethol am ein gwaith yn anhygoel. Diolch yn fawr iawn i holl staff Cerebra a'n cefnogwyr, hebddynt ni fyddem yn gallu ariannu'r gwaith hwn hebddynt. Gydag ychydig o help, credwn fod unrhyw beth yn bosibl – ac rwy'n gobeithio y bydd ennill y wobr hon yn paratoi'r ffordd i helpu llawer mwy o blant ledled y DU.”

Ychwanegodd Tracy Elliot, Pennaeth Ymchwil a Gwybodaeth Cerebra: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill Gwobr Dewi Sant 2019 ar gyfer Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Credwn yn angerddol y dylai'r bobl ifanc ry’n ni’n eu cefnogi allu cymryd rhan a chyfrannu’n llawn o fewn cymdeithas. Rydym yn datblygu atebion arloesol ac, yn anad dim, atebion hwyliog i'r problemau a'r rhwystrau y mae rhieni'n eu codi gyda ni. Nod ein dyluniadau yw lleihau rhywfaint ar y stigma cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag anableddau trwy ddylunio cynnyrch sydd nid yn unig yn ymarferol ond yn brydferth hefyd gan alluogi’n pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau o bob math. Ry’n ni am ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r agwedd a'r gefnogaeth gywir a gobeithiwn y gallwn ddylanwadu ar eraill trwy ennill y wobr hon.”

Mae Ross a'r tîm yn datblygu atebion rhesymegol, arloesol a hwyliog i blant sydd â chyflyrau’r ymennydd. Nod eu dyluniadau yw lleihau rhywfaint o'r stigma cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag anableddau trwy greu cynnyrch sydd yn ymarferol yn ogystal â bod yn hardd.  Mae peth o’u cynnyrch yn unigryw a phwrpasol tra bod eraill yn cael eu cynhyrchu  mewn llwythi bach ac wedi'u cynllunio gyda'r farchnad fasnachol mewn golwg.

Mae ethos Canolfan Arloesi Cerebra yn syml - os gall blant freuddwydio am gyflawni pethau mawr, gallan nhw wneud pethau mawr. Mae’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni gan y tîm yn sicrhau bod plant â chyflyrau ar yr ymennydd  yn cael y cyfle i wireddu’u breuddwydion ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o syrffio i farchogaeth - a hyd yn oed cymryd rhan mewn triathlon.

Yn ystod Hydref ‘llynedd helpodd y Ganolfan Imogen, merch chwech oed sydd â pharlys yr ymennydd, i gyrraedd brig Pen Y Fan, mynydd uchaf de Cymru, mewn beic mynydd pedair olwyn wedi’i addasu’n arbennig.  

Eglurodd Catherine, mam Imogen, y gwahaniaeth mae’r tîm wedi’i wneud i’w theulu. “Roedd Imogen uwch ben ei digon ac wedi cyffroi’n lân o fod wedi cyrraedd pen y mynydd. Mae ond wedi gallu mwynhau’r antur hon diolch i’r tîm yn Cerebra – dyw hi erioed wedi gallu gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen oherwydd parlys yr ymennydd. Mae cymaint o weithiau wedi bod pan nad yw hi wedi gallu ymuno yn y gweithgareddau corfforol, ac mae hynny’n gwneud iddi deimlo ei bod yn cael ei gadael allan. Mae gallu gwneud pethau fel hyn yn hwb gwirioneddol i’w hyder a’i hunan-barch.”

Mae’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hynod falch o’r tîm hefyd, gan ategu: “Mae’r Brifysgol yn falch tu hwnt bod Canolfan Arloesi Cerebra wedi ennill gwobr mor nodedig.  Mae gwaith arloesol ac ysbrydoledig y Ganolfan wedi trawsnewid llu o fywydau dros y 15 mlynedd diwethaf”.

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn bartneriaeth rhwng Cerebra a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda’r tîm wedi’i leoli o fewn adeilad yr ALEX yn Abertawe.  Mae’r Ganolfan hefyd yn rhan o AtiC - Canolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol – sydd ag hanes eglur o ddarparu ymchwil a datblygu’n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd. 

Mae gwaith ATiC yn canolbwyntio’n bennaf ar bobl gyda phwyslais ar arloesed sy’n galluogi ymchwilwyr i gydweithio gyda busnesau i ddatblygu ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles. Fe’i dyluniwyd i gefnogi cydweithrediad ymchwil yn y gwyddorau bywyd ar draws Cymru ac mae’n adeiladu ar enw da’r Brifysgol yn dylunio ymchwil ac arloesed rhagorol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r elusen Cerebra, ewch i www.cerebra.org.uk

I ddysgu mwy am waith AtiC, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/atic/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk