Canolfan S4C Yr Egin ar restr fer adeiladau gorau Cymru


20.02.2019

Ddydd Gwener diwethaf (Chwefror 15), cyhoeddwyd rhestr fer o adeiladau gorau Cymru gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) - ac mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd bod Canolfan S4C Yr Egin wedi'i chynnwys yn y categorïau ‘Masnachol’ a ‘Dylunio trwy Arloesedd.’

Yr Egin

Mae Canolfan S4C Yr Egin – sydd wedi ei lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn ddatblygiad arloesol mewn adeilad trawiadol ac eiconig sy’n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu a mannau perfformio.  Mae hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a sgriniadau.

Gyda S4C yn brif denant angori, mae’r Egin hefyd yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi amlgyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideos a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffig; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Boom, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Wedi agor i’r cyhoedd yn ystod Hydref 2018, mae’r Egin eisoes wedi ennill ei phlwyf wrth galon campws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin gan ddarparu cyfleoedd i’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â myfyrwyr, staff a’r gymuned leol i greu, dysgu a mwynhau ei chyfleusterau modern.

"Mae Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad cyfoes o bwys sy’n llawn haeddu bod ar y rhestr fer hon – ddwywaith!  Oherwydd ei ddyluniad gwych, mae’r adeilad yn cynnig amgylchedd sy’n ysbrydoli ac yn sbarduno datblygiad prosiectau creadigol.  Yr Egin yw'r lleoliad perffaith ar gyfer cydweithio rhwng y diwydiannau creadigol, y gynulleidfa a phibell dalent y Brifysgol - ac mae wedi bod yn glir ers i ni agor ein drysau ‘nôl yn yr hydref bod holl ddefnyddwyr Yr Egin yn ffeindio'r gofod yn egnïol ond eto i gyd yn ymlaciedig  - a'r prif reswm am hyn yw'r dyluniad rhagorol," meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin.

"Er mwyn ysbrydoli, datblygu a chynhyrchu prosiectau creadigol, mae angen i'r amgylchedd fod yn briodol, a beth sydd gyda ni yn Yr Egin yw dyluniad arloesol, cyfleusterau o'r radd flaenaf a gofod pwrpasol i gydleoli talent - elfennau sy’n allweddol er mwyn caniatáu i syniadau newydd droi’n realiti cyffrous," parha Carys.

"Rwy'n edrych 'mlaen yn fawr at weld syniadau a phrosiectau'n tyfu ac yn blodeuo yma yn Sir Gaerfyrddin ac rwy'n hynod falch bod adeilad Yr Egin wedi cael ei gydnabod ar restr mor fawreddog â hon.”

Yr Egin

Meddai Huw Jones, Cadeirydd S4C:  “Mae S4C yn falch iawn fod Canolfan S4C Yr Egin wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau yma. Fe adleolwyd pencadlys S4C o Gaerdydd i Gaerfyrddin yn mis Medi 2018. Erbyn hyn mae 56 o staff gan S4C yn gweithio yn Yr Egin ac yn mwynhau yr awyrgylch braf sydd yno. Mae S4C yn falch bod pensaerniaeth yr adeilad eiconig hwn, sydd yn arwydd mor bwysig o'n hyder yn nyfodol Gorllewin Cymru, yn cael ei gydnabod yn y ffordd yma.”

Mae patrwm mewnol yr adeilad 3,700 metr sgwâr wedi ei ganolbwyntio ar gyntedd cyhoeddus ac atriwm sy’n ymestyn dros y tri llawr.  Mae ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod, mae S4C wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf ac amrywiaeth o gwmnïau o’r diwydiannau creadigol wedi eu lleoli ar yr ail lawr.

Roedd y tîm dylunio wrth wraidd Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni o Gaerfyrddin, Rural Office for Architecture (ROA), a’r BDP (Building Design Partnership), sef cwmni rhyngwladol o benseiri, peirianwyr a dylunwyr, a’r pensaer lleol, Niall Maxwell, yn arwain y prosiect.

“Cafodd yr adeilad hwn ei ddylunio i fod yn gyfrwng creadigrwydd, i’w lunio gan y gweithwyr creadigol cyfryngol a digidol sy’n gweithio ac sy’n astudio yng Nghymru,” medd Niall Maxwell.

“Mae’n gyfle arbennig i academia, diwydiant a’r gymuned Gymraeg ddod at ei gilydd yma yn y Fro Gymraeg i feithrin a datblygu doniau”

Meddai Neil Sansum, Cyfarwyddwr Project BDP: “Bu creu lle creadigol go iawn i bobl greadigol go iawn yn brosiect cyffrous dros ben a gwerth chweil i ni yn BDP. Mae adeiladu cysylltiadau a chydweithredu wrth galon dyluniad, sy’n cynnig atriwm canolog golau, llachar sy’n uno gwahanol leoedd yr adeilad, o’r neuadd fynedfa a’r awditoriwm i’r stiwdio a’r mannau swyddfa, gan gysylltu hefyd y bobl sy’n defnyddio’r adeilad.  Gobeithio y bydd Yr Egin yn helpu i feithrin cydweithrediad ac arloesi am genedlaethau i ddod.”

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r Egin, gallwch ddanfon e-bost i helo@yregin.cymru neu ddilyn Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook ac @yr_egin ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk