Canolfan S4C Yr Egin yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Pensaernϊaeth Cymru 2019


04.04.2019

Mae Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW) wedi cyhoeddi’r wythnos hon bod Canolfan S4C Yr Egin yn un o saith adeilad sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Pensaernϊaeth Cymru 2019.

Yr Egin

Bydd pob adeilad ar y rhestr fer nawr yn cael ei asesu gan reithgor rhanbarthol gyda'r adeiladau buddugol yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ddydd Iau 30 Mai yn Cornerstone, Caerdydd.

Mae Canolfan S4C Yr Egin – sydd wedi ei lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn ddatblygiad arloesol mewn adeilad trawiadol ac eiconig sy’n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu a mannau perfformio.  Mae hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a dangosiadau.

Gyda S4C yn brif denant angor, mae’r Egin hefyd yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi amlgyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideos a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffig; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Boom, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Wedi agor i’r cyhoedd yn ystod Hydref 2018, mae’r Egin eisoes wedi ennill ei phlwyf wrth galon campws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin gan ddarparu cyfleoedd i’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â myfyrwyr, staff a’r gymuned leol i greu, dysgu a mwynhau ei chyfleusterau modern.

"Mae Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad cyfoes o bwys sy’n llawn haeddu bod ar y rhestr fer hon,” meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin. 

“Mae’r Egin wedi’i datblygu er mwyn creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yng Nghaerfyrddin a de orllewin Cymru ac mae’r penseiri wedi medru trosglwyddo’r weledigaeth yn berffaith i’r dyluniad gan greu canolfan sy’n ysbrydoli ac yn annog cydweithio rhwng y diwydiannau creadigol, y gynulleidfa a thalent newydd yn y Brifysgol.  Yn ychwanegol at hynny mae’r Egin mor drawiadol, tu mewn a thu allan, ei bod yn ennyn balchder ac yn gyrru uchelgais ei holl ddefnyddwyr," atega Carys.

"Mae’n wych i fod yng nghwmni cynifer o adeiladau sydd yn arddangos arbenigedd pensaernïaeth yng Nghymru ac rwy’n sicr y bydd y datblygiadau oll yn cyfrannu at atgyfnerthu Cymru fel gwlad o fenter a chynaladwyedd.  Felly, ga’i ddymuno pob lwc i bawb sydd ar y rhestr fer a hefyd estyn croeso mawr i unigolion, cwmnïau, cymdeithasau a mudiadau i alw draw i’r Egin i weld y datblygiad ysblennydd yma drostynt eu hunain.”

Yr Egin

Mae patrwm mewnol yr adeilad 3,700 metr sgwâr wedi ei ganolbwyntio ar gyntedd cyhoeddus ac atriwm sy’n ymestyn dros y tri llawr.  Mae ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod, mae S4C wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf ac amrywiaeth o gwmnïau o’r diwydiannau creadigol wedi eu lleoli ar yr ail lawr.

Roedd y tîm dylunio wrth wraidd Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni o Gaerfyrddin, Rural Office for Architecture (ROA), a’r BDP (Building Design Partnership), sef cwmni rhyngwladol o benseiri, peirianwyr a dylunwyr, a’r pensaer lleol, Niall Maxwell, yn arwain y prosiect.

“Cafodd yr adeilad hwn ei ddylunio i fod yn gyfrwng creadigrwydd, i’w lunio gan y gweithwyr creadigol cyfryngol a digidol sy’n gweithio ac sy’n astudio yng Nghymru,” medd Niall Maxwell.

“Mae’n gyfle arbennig i academia, diwydiant a’r gymuned Gymraeg ddod at ei gilydd yma yn y Fro Gymraeg i feithrin a datblygu doniau”

Meddai Neil Sansum, Cyfarwyddwr Project BDP: “Bu creu lle creadigol go iawn i bobl greadigol go iawn yn brosiect cyffrous dros ben a gwerth chweil i ni yn BDP. Mae adeiladu cysylltiadau a chydweithredu wrth galon dyluniad, sy’n cynnig atriwm canolog golau, llachar sy’n uno gwahanol leoedd yr adeilad, o’r neuadd fynedfa a’r awditoriwm i’r stiwdio a’r mannau swyddfa, gan gysylltu hefyd y bobl sy’n defnyddio’r adeilad.  Gobeithio y bydd Yr Egin yn helpu i feithrin cydweithrediad ac arloesi am genedlaethau i ddod.”

Cyhoeddir yr enillydd ar 30 Mai pan fydd nifer o Wobrau Arbennig RIBA hefyd yn cael eu cyhoeddi gan gynnwys Gwobr Gynaliadwyedd RIBA a noddir gan Michelmersh a Phensaer Prosiect y Flwyddyn RIBA a noddir gan Taylor Maxwell.

Os yn llwyddiannus, bydd enillwyr y Gwobrau Rhanbarthol yn cael eu hystyried am Wobr Genedlaethol RIBA, sy'n cydnabod rhagoriaeth Bensaernïol gyda’r canlyniadau'n cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin. Bydd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RIBA Stirling, adeilad newydd gorau’r flwyddyn, yn cael ei chyhoeddi ym mis Gorffennaf ac enillydd Gwobr Stirling yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r Egin, gallwch ddanfon e-bost i helo@yregin.cymru neu ddilyn Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook ac @yr_egin ar Twitter.  Gallwch hefyd ymweld â’r wefan www.yregin.cymru

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk