Canolfan S4C Yr Egin yn ennill gwobr am yr adeilad ‘Masnachol’ orau yng Nghymru


02.05.2019

Neithiwr (nos Fercher, Mai 1af) enillodd Ganolfan S4C Yr Egin y categori ‘Masnachol’ yng ngwobrau nodedig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yng Nghymru.  Mae’r Egin nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y categori hwnnw yng Ngwobrau RICS y Deyrnas Unedig a gynhelir yn Llundain yn yr Hydref.

Yr Egin

Yn ogystal ag ennill y categori ‘Masnachol’, cafodd adeilad Yr Egin hefyd ei gynnwys ar restr fer y categori ‘Dylunio trwy Arloesedd.’

Mae Canolfan S4C Yr Egin – sydd wedi ei lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn ddatblygiad arloesol mewn adeilad trawiadol ac eiconig sy’n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu a mannau perfformio.  Mae hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a dangosiadau.

Gyda S4C yn brif denant angor, mae’r Egin hefyd yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi amlgyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideos a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffig; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Boom, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Wedi agor i’r cyhoedd yn ystod Hydref 2018, mae’r Egin eisoes wedi ennill ei phlwyf wrth galon campws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin gan ddarparu cyfleoedd i’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â myfyrwyr, staff a’r gymuned leol i greu, dysgu a mwynhau ei chyfleusterau modern.

"Mae Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad cyfoes o bwys ac ry’n ni wrth ein bodd ein bod wedi ennill y categori ‘Masnachol,” meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin. 

“Oherwydd ei ddyluniad gwych, mae’r adeilad yn cynnig amgylchedd sy’n ysbrydoli ac yn sbarduno datblygiad prosiectau creadigol.  Yr Egin yw'r lleoliad perffaith ar gyfer cydweithio rhwng y diwydiannau creadigol, y gynulleidfa a'r dalent o fewn y Brifysgol - ac mae wedi bod yn glir ers i ni agor ein drysau ‘nôl yn yr hydref bod holl ddefnyddwyr Yr Egin yn ffeindio'r gofod yn egnïol ond eto i gyd yn ymlaciedig  - a'r prif reswm am hyn yw'r dyluniad rhagorol," meddai Carys.

"Er mwyn ysbrydoli, datblygu a chynhyrchu prosiectau creadigol, mae angen i'r amgylchedd fod yn briodol, a beth sydd gyda ni yn Yr Egin yw dyluniad arloesol, cyfleusterau o'r radd flaenaf a gofod pwrpasol i gydleoli talent - elfennau sy’n allweddol er mwyn caniatáu i syniadau newydd droi’n realiti cyffrous.

"Rwy'n edrych 'mlaen yn fawr at weld syniadau a phrosiectau'n tyfu ac yn blodeuo yma yn Sir Gaerfyrddin ac rwy'n hynod falch bod adeilad Yr Egin wedi ennill gwobr mor nodedig,” atega.

RICS Cymru / Wales

Mae patrwm mewnol yr adeilad 3,700 metr sgwâr wedi ei ganolbwyntio ar gyntedd cyhoeddus ac atriwm sy’n ymestyn dros y tri llawr.  Mae ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod; S4C wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf ac amrywiaeth o gwmnïau o’r diwydiannau creadigol wedi eu lleoli ar yr ail lawr.

Roedd y tîm dylunio wrth wraidd Yr Egin yn bartneriaeth rhwng cwmni o Sir Gaerfyrddin, sef Rural Office for Architecture (ROA), a BDP (Building Design Partnership), sef cwmni rhyngwladol o benseiri, peirianwyr a dylunwyr, gyda’r pensaer lleol, Niall Maxwell, yn arwain y prosiect.

“Cafodd yr adeilad hwn ei ddylunio i fod yn gyfrwng creadigrwydd, i’w lunio gan y gweithwyr creadigol cyfryngol a digidol sy’n gweithio ac sy’n astudio yng Nghymru,” medd Niall Maxwell.

“Mae’n gyfle arbennig i academia, diwydiant a’r gymuned Gymraeg ddod at ei gilydd yma yn y Fro Gymraeg i feithrin a datblygu doniau”

Meddai Neil Sansum, Cyfarwyddwr Project BDP: “Roedd cael y cyfle i greu lle creadigol go iawn i bobl greadigol go iawn yn brosiect cyffrous dros ben i ni yn BDP. Mae adeiladu cysylltiadau a chydweithredu wrth gallon y dyluniad, sy’n cynnig atriwm canolog golau a llachar sy’n uno gwahanol leoedd yr adeilad - o’r fynedfa a’r awditoriwm i’r stiwdio a’r mannau Swyddfa - gan gysylltu hefyd y bobl sy’n defnyddio’r adeilad.  Gobeithio y bydd Yr Egin yn helpu i feithrin cydweithio ac arloesedd am genedlaethau i ddod.”

Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r Egin, ewch i www.yregin.cymru neu ddanfonwch neges at helo@yregin.cymru.  Gallwch chi hefyd ddilyn Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook ac @yr_egin ar Twitter.

RICS Cymu / Wales

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk