Caroline Thraves o’r Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer am Wobrau Rising Stars 2019 gan WeAreTheCity


21.05.2019

Llongyfarchiadau i Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am wobrau Rising Stars 2019 gan WeAreTheCity, yn y categori addysg ac academia.

A hwythau bellach yn eu pumed flwyddyn, mae Gwobrau Rising Stars, a noddir gan y Times a’r Sunday Times, yn canolbwyntio ar gyflawniadau menywod o dan lefel uwch reolwyr neu gyfarwyddwyr, gan gynrychioli’r ffrwd o ddoniau menywod a’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr y dyfodol.

Mae’r gwobrau hefyd yn cydnabod ymdrechion uwch reolwyr sy’n hyrwyddo cydraddoldeb rhyw, ac yn rhoi sylw i “gwmni’r flwyddyn” sy’n mynd ati i gefnogi ei ffrwd o ddoniau menywod i lefel sy’n rhagori ar safonau arferol diwydiant.

Dros y pedair blynedd ddiwethaf a chyda chefnogaeth sefydliadu blaenllaw, mae WeAreTheCity wedi gallu rhoi sylw i gyflawniadau mwy na 450 o fenywod (350 yn y DU, 100 yn India) drwy broses Gwobrau Rising Stars.

Daw’r cyhoeddiad am y rhestr fer wythnosau’n unig ar ôl i Caroline ennill categori gwasanaethau i addysg Gwobrau Menywod Cymru 2019 mewn seremoni yng Nghaerdydd ar 3 Ebrill.

Meddai Caroline: “Rwyf wrth fy modd i gyrraedd y rhestr fer am y wobr fawreddog hon. Mae Gwobrau Rising Stars gan WeAreTheCity yn canolbwyntio ar gyflawniadau menywod o dan lefel uwch reolwyr.  Mae hwn yn llwyfan mor rymus i ddathlu llwyddiannau menywod yn y gweithle.”

Ymunodd Caroline â’r Drindod Dewi Sant yn 2009 ac mae wedi chwarae rhan allweddol yng Ngholeg Celf Abertawe.  Ar hyn o bryd hi yw Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol a chanddi gyfrifoldebau rheoli am bortffolio o ddarpariaeth ym meysydd Celfyddyd Gain, Ffotograffiaeth, Ffilm, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio.

Cyn hyn, treuliodd 16 blynedd yn gweithio yn y sector Addysg Bellach. Cyn cychwyn gyrfa mewn addysg, astudiodd Caroline ffasiwn a gweithiodd yn y diwydiant dillad yn dorrwr patrymau.

Meddai: “Roedd fy swydd gyntaf ym maes addysg ar waelod yr ysgol fel petai, yn dechnegydd, a gweithiais fy ffordd i fyny i rolau addysgu, pennaeth adran a phennaeth cwricwlwm a dyna pryd yr ymunes i â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rwy wedi astudio llawer wrth weithio’n llawn amser gan fy mod yn credu’n gryf yng ngrym addysg i rymuso a datblygu potensial. Ni fu’n rhwydd dod o hyd i’r amser i astudio tra oeddwn i’n gweithio ond roeddwn i’n gwybod y byddai hyn, ynghyd â’m penderfyniad, yn talu yn y pen draw. Llwyddes i i gael TAR, BA Addysg, MA Addysg a MSc Rheolaeth. Nid yn unig y mae fy nghred bersonol yng ngwerth addysg i drawsnewid bywydau wedi hwyluso fy natblygiad proffesiynol innau ond mae hi hefyd wrth wraidd fy ymagwedd i at arweinyddiaeth.

“Rwy’n fam brysur, sy’n gweithio, i ferch 4 oed, felly mae gen i ddealltwriaeth bersonol o’r heriau sy’n wynebu mamau sy’n gweithio wrth geisio cydbwyso ymrwymiadau gwaith a bywyd. Rwy’n credu ym mhwysigrwydd gweithio hyblyg i alluogi menywod i gyflawni hyn.  Rwy’n ceisio ei gwneud hi’n amlwg fy mod i’n fam sy’n gweithio ac yn rheolwr er mwyn i fenywod eraill weld nad oes rhaid iddynt gadw at normau ac ymddygiadau rhyw benodol er mwyn bod yn llwyddiannus yn broffesiynol.”

Mae Caroline yn un o sefydlwyr Rhwydwaith Menywod Y Drindod Dewi Sant.  Mae hi hefyd yn cadeirio grŵp gorchwyl yn y Brifysgol i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan weithio gydag Abertawe Dinas Noddfa gyda’r nod o gyflawni Statws Prifysgol Noddfa.

Meddai: “Rwy’n frwd iawn dros hyn. Rwy’n gweithio’n agos gyda Race Council Cymru ac yn cefnogi interniaethau myfyrwyr yn y sefydliad ynghyd â mentrau eraill. Ces i fy ngeni yn Abertawe i deulu dosbarth gweithiol, fi yw’r unig un o dri o blant i fynd i’r Brifysgol. Rwy’n teimlo bod fy niddordeb cynnar mewn creadigrwydd a’r celfyddydau wedi fy helpu i lunio fy ngyrfa gyfan, ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn am hynny. Rwy’n credu’n gryf ym mhwysigrwydd mynediad i’r celfyddydau. Rwy’n gefnogwr brwd o fentrau’r celfyddydau sy’n gynhwysol ac sy’n ennyn diddordeb pobl ifanc dan anfantais.”

Mae Caroline hefyd yn gyfarwyddwr ac yn is-gadeirydd y bwrdd yn Oriel Mission Abertawe. Meddai: “Rwy’n credu’n gryf mewn celf ar lawr gwlad a’i phwysigrwydd i ddiwylliant Dinas Abertawe. Rwy’n credu bod cydweithio yn hanfodol yn y celfyddydau. Rwy hefyd yn gweithio’n gydweithredol gydag Oriel Elysium, Oriel Simpson, ac Oriel Gelf Glynn Vivian.”  

Yn 2009 cafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Frenhines ym Mhalas Buckingham mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad i Ddiwydiant Ffasiwn Prydain trwy Brosiectau a Ariennir gan yr UE gyda’r bwriad o gefnogi busnesau yn y diwydiant dillad yng Nghymru.

Meddai: “Rwy wedi credu erioed bod angen i mi ddod ag eraill i fyny gyda fi wrth i mi symud ymlaen yn fy ngyrfa ac mae hyn yn arbennig o wir yn achos menywod. Rwy’n adnabod yr heriau y mae menywod yn eu hwynebu yn y gweithle ac rwy’n falch o’r ffaith fy mod i wedi gweithio ochr yn ochr â llawer o fenywod sydd, trwy fy nghefnogaeth i, wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd academaidd llwyddiannus iawn. Rwy wedi mentora a bydda i’n parhau i fentora menywod eraill yn anffurfiol er mwyn iddyn nhw gael y gefnogaeth sydd ei hangen i ddatblygu eu gyrfaoedd.”

Mae Caroline hefyd yn Uwch Gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch; Cymrawd y Sefydliad Trosglwyddo Gwybodaeth; Cymrawd Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol.

Cyhoeddir enillwyr Gwobrau Rising Stars 2019 gan WeAreTheCity ar 3 Gorffennaf, mewn derbyniad gyda’r nos yng Ngwesty Sheraton, Park Lane, Llundain.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk