Caroline Thraves o’r Drindod Dewi Sant wedi cydnabod am ei gwasanaethau i addysg yng Ngwobrau Menywod Cymru 2019


04.04.2019

Llongyfarchiadau i Caroline Thraves o’r Drindod Dewi Sant, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, am fod yn enillydd un o categorïau Gwobrau Menywod Cymru 2019 am ei gwasanaethau i addysg mewn seremoni yng Nghaerdydd neithiwr. (3 Ebrill)

Mae’r Gwobrau’n cydnabod a dathlu’r hyn sydd wedi ei gyflawni gan fenywod o entrepreneuriaid, menywod busnes, proffesiynol, gweision sifil, gweithwyr elusen a llawer mwy yng Nghymru. Mae Caroline ar y rhestr fer am ei gwasanaethau i addysg a bydd yn mynd i’r seremoni wobrwyo ar 3 Ebrill yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd.

Meddai Caroline: “Rwy wrth fy modd fy mod i wedi ennill Gwobr Menywod Cymru 2019 am Wasanaethau i Addysg. Rwy ar dân dros ddathlu’r hyn y mae menywod wedi ei gyflawni ac mae ennill y wobr hon yn anrhydedd enfawr.”

Meddai Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd Y Drindod Dewi Sant: “Roeddwn i’n falch dros ben o glywed bod Caroline wedi ennill y wobr bwysig hon. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn nodi bod Cydraddoldeb yn thema allweddol mewn Cymru fwy cynaliadwy. Mae awch Caroline a’i hymrwymiad parhaus i addysg sy’n trawsnewid bywydau pobl yn ddiflino, yn arbennig wrth annog mwy o fenywod i gymryd rhan mewn addysg ac i wella eu cyraeddiadau. Hi oedd un o sylfaenwyr Rhwydwaith Menywod y Brifysgol, mae hi’n chwilio o hyd am ffyrdd i greu cyfleoedd newydd i fagu hyder a datblygu cyfleoedd i’w chydweithwyr benywaidd. Mae hi’n esiampl i ni i gyd ac mae’n enillydd teilwng iawn o’r wobr hon.”

Ymunodd Caroline â’r Drindod Dewi Sant yn 2009 ac mae hi’n chwarae rhan allweddol yn y Gyfadran Celf a Dylunio. Ar hyn o bryd hi yw Pennaeth yr Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngol a chanddi gyfrifoldebau rheoli am bortffolio o ddarpariaeth ym meysydd Celfyddyd Gain, Ffotograffiaeth, Ffilm, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio.

Cyn hyn, treuliodd 16 blynedd yn gweithio yn y sector Addysg Bellach. Cyn cychwyn gyrfa mewn addysg, astudiodd Caroline ffasiwn a gweithiodd yn y diwydiant dillad yn dorrwr patrymau.

Meddai: “Roedd fy swydd gyntaf ym maes addysg ar waelod yr ysgol fel petai, yn dechnegydd, a gweithiais fy ffordd i fyny i rolau addysgu, pennaeth adran a phennaeth cwricwlwm a dyna pryd yr ymunes i â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rwy wedi astudio llawer wrth weithio’n amser llawn gan fy mod yn credu’n gryf mewn grym addysg i rymuso a datblygu potensial. Ni fu’n rhwydd dod o hyd i’r amser i astudio tra roeddwn i’n gweithio ond roeddwn i’n gwybod y byddai hyn, ynghyd â’m penderfyniad, yn talu yn y pen draw. Llwyddes i i gael TAR, BA Addysg, MA Addysg a MSc Rheolaeth. Nid yn unig y mae fy nghred bersonol mewn gwerth addysg i drawsnewid bywydau wedi hwyluso fy natblygiad proffesiynol innau ond mae hi hefyd wrth wraidd fy ymagwedd i at arweinyddiaeth.

“Rwy’n fam brysur, sy’n gweithio, i ferch 4 oed, felly mae gen i ddealltwriaeth bersonol o’r heriau sy’n wynebu mamau sy’n gweithio wrth geisio cydbwyso ymrwymiadau gwaith a bywyd. Rwy’n credu bod y gallu i weithio’n hyblyg yn bwysig, er mwyn galluogi menywod i ymgodymu â rolau mam a rheolwr. Rwy’n ceisio ei gwneud hi’n amlwg fy mod i’n fam sy’n gweithio ac yn rheolwr er mwyn i fenywod eraill weld ei bod hi’n bosibl bod yn rheolwr ac yn fam ac nad oes rhaid i fenywod gadw at normau ac ymddygiadau sy'n benodol i ryw er mwyn bod yn llwyddiannus yn broffesiynol.” Caroline yw un o aelodau sefydlu Rhwydwaith Menywod Y Drindod Dewi Sant.

Mae Caroline yn cadeirio grŵp gorchwyl yn y Brifysgol i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan weithio gyda Dinas Lloches Abertawe gyda’r nod o gyflawni Statws Prifysgol Lloches.

Meddai: “Rwy’n frwd iawn dros hyn. Rwy’n gweithio’n agos gyda Chyngor Hil Cymru ac yn cefnogi interniaethau myfyrwyr yn y sefydliad ynghyd â mentrau eraill. Ces i fy ngeni yn Abertawe i deulu dosbarth gweithiol, fi yw’r unig un o dri o blant i fynd i’r Brifysgol. Rwy’n teimlo bod fy niddordeb cynnar mewn creadigrwydd a’r celfyddydau wedi fy helpu i lunio fy ngyrfa gyfan, ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn am hynny. Rwy’n credu’n gryf mewn pwysigrwydd mynediad i’r celfyddydau. Rwy’n gefnogwr brwd o fentrau’r celfyddydau sy’n gynhwysol ac sy’n ennyn diddordeb pobl ifanc.”

Mae Caroline hefyd yn gyfarwyddwr ac yn is-gadeirydd y bwrdd yn Oriel Mission Abertawe. Meddai: “Rwy’n credu’n gryf mewn celf ar lawr gwlad a’i phwysigrwydd i ddiwylliant Dinas Abertawe. Rwy’n credu bod cydweithio yn hanfodol yn y celfyddydau. Rwy hefyd yn gweithio’n gydweithredol gydag Oriel Elysium, Oriel Simpson, ac Oriel Gelf Glynn Vivian.”  

Yn 2009 cafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Frenhines ym Mhalas Buckingham mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad i Ddiwydiant Ffasiwn Prydain trwy Brosiectau a Ariennir gan yr UE gyda’r bwriad o gefnogi busnesau yn y diwydiant dillad yng Nghymru.

Meddai: “Rwy wedi credu erioed bod angen i mi ddod ag eraill gyda fi wrth i mi symud ymlaen yn fy ngyrfa ac mae hyn yn arbennig o wir yn achos menywod. Rwy’n adnabod yr heriau y mae menywod yn eu hwynebu yn y gweithle ac rwy’n falch o’r ffaith fy mod i  wedi gweithio ochr yn ochr â llawer o fenywod sydd, trwy fy nghefnogaeth i, wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd academaidd llwyddiannus iawn. Rwy wedi mentora a bydda i’n parhau i fentora menywod eraill yn anffurfiol er mwyn iddyn nhw gael y gefnogaeth sydd ei hangen i ddatblygu eu gyrfaoedd.”

Mae Caroline hefyd yn Uwch Gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch; Cymrawd y Sefydliad Trosglwyddo Gwybodaeth; Cymrawd y Sefydliad Aseswyr Addysgol Siartredig. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk