Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant yn codi 25 safle yn nhabl cynghrair cenedlaethol y Complete University Guide


03.05.2019

Mae Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant wedi codi 25 safle ymysg sefydliadau ‘Celf a Dylunio’  yn y Complete University Guide (CUG 2019) - y cynnydd mwyaf yn y categori pwnc ‘Celf a Dylunio’ eleni.

summer-shows-save-the-day-welsh

Mae The Complete University Guide yn cynnwys 130 o sefydliadau ledled y DU ac mae'n seiliedig ar ddeg mesur gan gynnwys 'Boddhad Myfyrwyr', 'Cymhareb Myfyrwyr a Staff'; 'Rhagolygon Graddedigion' a 'Cwblhau a Gwario ar Gyfleusterau Myfyrwyr'. Er bod Coleg Celf Abertawe wedi gwella mewn sawl mesur eleni, mae ymrwymiad y brifysgol i sicrhau ‘boddhad myfyrwyr’ yn parhau i fod wrth wraidd y cynnydd i safle 21 yn y tabl.

Wrth i fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe baratoi ar gyfer eu sioeau ac arddangosfeydd yr haf, sy'n agor ddydd Gwener 17 Mai, mae'r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, wedi croesawu canlyniad diweddaraf y Complete University Guide. Dywedodd:

"Mae Coleg Celf Abertawe wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau.  Rydym yn falch iawn bod hyn wedi cael ei gydnabod gan y Complete University Guide. Mae hwn yn ganlyniad gwych i ni a hoffwn ddiolch i'r holl staff am eu gwaith caled wrth i ni barhau i ddringo'r tablau. Rydym yn falch iawn bod y gwaith caled hwn wedi cael ei gydnabod gan y Complete University Guide.”

Fel Cyfadran, gallwn nawr edrych ymlaen at ein Sioeau Haf blynyddol sydd, unwaith eto, yn argoeli i fod yn gyfres o ddigwyddiadau cyffrous a lliwgar sy'n arddangos y gorau sydd gan ein myfyrwyr i'w gynnig.”

Summer shows 1

Ers dros 160 o flynyddoedd mae sioeau haf Coleg Celf Abertawe wedi bod yn uchafbwynt yng nghalendr diwylliannol y ddinas. Mae'r dathliad gwych hwn o greadigrwydd ac arloesedd ein myfyrwyr yn dechrau gydag arddangosfeydd gan fyfyrwyr Dylunio Graffeg a Hysbysebu a Dylunio Brand, ddydd Gwener 3 Mai yn Theatr y Grand Abertawe a'r Swigen Greadigol, gydag arddangosfeydd ychwanegol gan fyfyrwyr sy'n astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth, Gwydr, Celfyddydau Perfformio a Dylunio Gemau fel y nodir isod. Wrth edrych ymlaen at y Sioeau Haf eleni, ychwanegodd yr Athro Ian Walsh:

“Mae tymor sioeau haf Coleg Celf Abertawe yn sefydliad diwylliannol Prydeinig sefydledig. Ers dros 160 o flynyddoedd mae'r Coleg wedi arddangos y doniau ifanc gorau o'n hystod o gyrsiau celf, dylunio a chyfryngol blaenllaw. yn argoeli i fod yn ddathliad gwirioneddol o greadigrwydd a gwaith caled ein graddedigion.”

Am ragor o wybodaeth am y ddarpariaeth a'r cyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Celf Abertawe, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Summer Shows 2

Bydd arddangosfeydd y Sioeau Haf ar agor i'r cyhoedd o 17 Mai tan 31 Mai. Ar ôl I waith y myfyrwyr cael ei ddangos yn Abertawe, bydd yr arddangosfeydd wedyn yn teithio i Lundain lle byddant yn cael eu harddangos mewn gwahanol leoliadau o amgylch y ddinas. Mae rhagor o wybodaeth am y sioeau ac amserlen lawn isod:

Noson Agoriadol:17eg Mai 2018, o 5.30 – 9.00yh | Sioeau ar Agor nes 1af Mehefin 2019 

10yb-4.30yh bob dydd gan gynnwys dyddiau Sadwrn ond yn eithrio dyddiau Sul a Dydd Llun Gŵyl y Banc 

ALEX: SA1 5DU
Dylunio Modurol a Chludiant / Celf a Dylunio Sylfaen / Gwydr / Dylunio Cynnyrch / Dylunio Patrwm Arwyneb

Dinefwr: SA1 3EU
Animeiddio / Hysbysebu a Dlunio Brand* / Celf Gain / Dylunio Graffig* / Ffotografaeth / Dylunio Gemau

Llys Glas: SA1 5DU
Celfyddydau Perfformio (cliciwch am fanylion)

Theatr y Grand: SA1 3QJ
Darlunio

Hyst SA1 1PE (Un noson yn unig 17eg Mai 6yh-1yb )
Cerddoriaeth / Fflm & Theledu 

211 Stryd Fawr: SA1 1PE
Meistr* (10.00-4.00 nes 25 Mai)

*Dyddiadau Cynnar Abertawe

Y Swigen Greadigol: SA1 3EW – Noson Agoriadol Dydd Gwener 3 Mai 6.30-9.30 (ar agor i’r cyhoedd 4-10 Mai 10yb-7yh)

Theatr y Grand: SA1 3QJ – Noson Agoriadol Dydd Gwener 3 Mai 5.30 (ar agor i’r cyhoedd 4-11 Mai, ar gau ar ddyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc) 

Arddangosfeydd Llundain 2019 

artanddesign@uwtsd.ac.uk 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663