Coleg Celf Abertawe yn arddangos doniau’r myfyrwyr yn Wythnos Ddylunio 2019


27.03.2019

Unwaith eto mae myfyrwyr BA Dylunio Graffig a BA Hysbysebu a Brandiau yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant wedi cwblhau digwyddiad diwydiant deinamig yn yr Wythnos Ddylunio flynyddol. A’r digwyddiad yn ei chweched flwyddyn, mae wedi denu cyflogwyr a siaradwyr grymus sy’n dewis ac sy’n cefnogi ein staff a’n myfyrwyr.

 

Eleni, braf oedd cael croesawu Lucienne Roberts.  Mae Lucienne yn ddylunydd yn Llundain sy’n benderfynol o gyflawni Dylunio Graffig hawdd ei fwynhau sy’n ennyn diddordeb gydag agenda sydd ag ymwybyddiaeth gymdeithas.  Mae hi’n ffefryn personol i Donna Williams (BA Dylunio Graffig, Cyfarwyddwr Cwrs), a ddwedodd:   “Roedd yn bleser croesawu cynrychiolydd benywaidd pwerus a deinamig i’n digwyddiad. Roedd llawer o’n myfyrwyr wedi dyfynnu ei gwaith yn eu traethodau hir ond does dim yn well na chlywed y person yn siarad o’ch blaen chi, gan fynd i ddyfnderoedd a heriau’r prosiectau y mae’n rhan ohonynt. Heb os, mae ei gwaith yn gwneud gwahaniaeth gyda dyluniad ystyrlon.”

Un arall a ymunodd â ni oedd Jonathan Barnbrook, dylunydd graffig, gwneuthurwr ffilmiau a theipograffydd. Jonathan yw un o’r stiwdios creadigol annibynnol enwocaf sy’n uchel ei pharch ym Mhrydain.  Ffefryn gan Martin Bush (Cyfarwyddwr Cwrs BA Hysbysebu a Brandiau).  Mae ymatebion gweledol Jonathan i ddigwyddiadau gwleidyddol, hefyd wedi creu arf ar gyfer newid cymdeithasol.   

Roedd y digwyddiad cyfan yn un pair mawr o ddylunio twymgalon a chydymdeimladol.  Rhoddodd Nick Hand ac Adran Gweithiau Bach sgwrs hyfryd am brosiectau a oedd yn eu cychwyn eu hunain, sy’n cyd-fynd â chydweithrediadau a chomisiynau ym Mryste.  Mae Nick wedi rhyddhau argraffiad newydd o’i lyfr Journeyman. Mae ei ddull o weithio yn ennyn eiddigedd pawb, gan ei fod yn ysbrydoli eraill byth a beunydd â’i anturiaethau ar gefn beic, gan gofnodi bywydau crefftwyr ledled y DU, sydd ag awch am wneud pethau. 

Roedd Under the Skin of Endangered Animals hefyd yn ôl gyda ni.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, Ed a James Harrison, a roddodd un o’n cyflwyniadau a greodd y cynnwrf mwyaf.  Brodyr o ran eu genedigaeth, brodyr o ran eu gwaith ddylunio, mae eu hangerdd dros waith print a chodi ymwybyddiaeth o fyw’n gynaliadwy wedi esblygu i fod yn fenter bywyd.  Unwaith eto, dyma nhw’n ysbrydoli pawb.

Gordon Young, yr artist mwyaf egnïol i ni ddod ar ei draws erioed, fwy na thebyg.  Un o gefnogwyr triw ein gwerthoedd yng Ngholeg Celf Abertawe, a llais cryf dros ethos Ysgolion Celf.  Gordon yw un o brif artistiaid y DU ym maes celf gyhoeddus. A’i brofiad yn ymestyn dros 20 mlynedd, mae wedi creu prosiectau sydd mor amrywiol â The Comedy Carpet yn Blackpool, palmant gwenithfaen teipograffig wedi ei wneud o jôcs, caneuon ac arwyddeiriau, fforest o goed teipograffeg yn Llyfrgell Crawley, a maen melltithio yn Carlisle.  Rydyn ni’n dwlu ar Gordon.  Roedd ei anerchiad mor lliwgar â’r dyn ei hun.

Roedd Sky Creative yn chwilio am ddarpar raddedigion i ymuno â nhw. Dyma nhw’n cyflwyno gweithdy heriol a greodd gystadleuaeth iach ymhlith ein myfyrwyr.  Aeth y tîm buddugol, Emily Marsh, Calum Lewis, Katie Jones a Patrick Glavee yn eu blaen i wneud y daith i swyddfeydd Sky News Llundain i werthu eu syniad a bod yn rhan o’r tîm am y diwrnod. Ar hyn o bryd mae Sky yn cyflogi wyth o’n Graddedigion BA Graffig a phrofiad eithaf emosiynol yw gweld pawb unwaith eto a chlywed am y prosiectau rhagorol y mae ein graddedigion yn ymwneud â nhw.  Mae Sky Creative bob amser yn rhoi croeso mawr i’n myfyrwyr ac yn creu profiad gweithio cadarnhaol i’n myfyrwyr. 

Cynhaliodd ein cwmnïau lleol Waters a Plum Design weithdai anhygoel.  Yn wahanol iawn o ran arddull a chynnwys.  Rhoddodd Plum Design interniaeth £1000 i Laura Jones ac unwaith eto mae Waters yn gweithio gyda’n myfyrwyr trydedd flwyddyn ar friffiau allanol. 

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Cwrs BA Dylunio Graffig:  “Mae hon yn wythnos ddeinamig a chyffrous a hoffem ddiolch i bawb a oedd yn rhan ohono. Elwodd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, yr ail a’r drydedd, o’r digwyddiadau trwy greu cysylltiadau a dysgu sgiliau gwerthfawr er mwyn dechrau mewn diwydiant. Nid yn unig i ymuno â’r diwydiant, ond hefyd i arwain y ffordd ymlaen. Hoffai’r staff yn enwedig ddiolch i’r siaradwyr ac arweinwyr y gweithdai. Mae bob amser yn bleser derbyn eu hadborth hael am yr ethos a’r angerdd sydd i’w gweld yng Ngholeg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.”

Mae Ysgol y Celfyddydau Graffig a Digidol yn cynnig amrywiaeth o Raddau BA a MDes mewn Dylunio Graffig, Hysbysebu a Dylunio Brandiau, a phob un â graddfa ragorol ar gyfer cyflogaeth graddedigion. 

Am ragor o wybodaeth ewch i:

BA Dylunio Graffig, cysylltwch â Donna Williams

  1. williams@uwtsd.ac.uk
    http://www.uwtsd.ac.uk/ba-graphic-design/
  2. bush@uwtsd.ac.uk

BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau, cysylltwch â Martin Bush

http://www.uwtsd.ac.uk/ba-advertising-brand-design/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk