Coleg Celf Abertawe yn dathlu Gŵyl Ddewi gyda darlith a seremoni wobrwyo


12.03.2019

Cynhaliwyd diwrnod o ddathlu yn Abertawe yn ddiweddar wrth i Goleg Celf Abertawe - rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - nodi Gŵyl Ddewi gyda darlith a seremoni wobrwyo go arbennig.

Darlith Gwyl Ddewi

Croesawyd y ddawnswraig, coreograffydd, perfformwraig a’r cyflwynydd, Eddie Ladd i gyflwyno’r ddarlith flynyddol.  Bu’n trafod ei gwaith, ei hysbrydoliaeth a’i chynefin gan siarad am ei phrofiadau wrth annog y gynulleidfa i feddwl am yr amryw ffyrdd y mae creadigrwydd yn amlygu’i hun.

Cafwyd hefyd y pleser o wrando ar un o Athrawon Ymarfer y Brifysgol, Marc Rees - artist sy’n creu ac yn curadu perfformiadau a gwaith gosod sy’n ymateb i le a chymuned - yn arwain y digwyddiad gan hefyd gyflwyno staff a myfyrwyr â’u gwobrau.

Mae Coleg Celf Abertawe yn falch iawn o’i threftadaeth Gymreig ac roedd y Brifysgol yn awyddus dros ben i ddathlu cyflawniadau’i myfyrwyr celf a dylunio – nifer ohonyn nhw’n astudio drwy gyfwrng y Gymraeg – yn ystod digwyddiad blynyddol yn enw nawddsant Cymru.

Un o’r trefnwyr oedd Gwenllian Beynon, Cydlynydd y Gymraeg o fewn Coleg Celf Abertawe sy’n credu’n gryf bod Gŵyl Ddewi yn cynnig cyfle da iawn i fyfyrwyr a staff y Brifysgol i ddathlu’r Gymraeg a threftadaeth Cymru mewn cyd-destun celfyddydol.

“Mae’n bwysig iawn cynnal y math yma o ddigwyddiad a nodi Dydd Gŵyl Dewi gan ei fod yn ddathliad sydd mor bwysig i ni yng Nghymru,” meddai Gwenllian.  “Mae Gŵyl Ddewi yn rhywbeth ry’n ni’n dueddol o ddathlu pan yn yr ysgol ond wedyn yn dueddol o anghofio nodi’r achlysur ar ôl hynny.  Felly, fe wnaethon ni yng Ngholeg Celf Abertawe benderfynu ein bod am drefnu darlith flynyddol ond bod y ddarlith honno’n un celfyddydol yn hytrach na bod yn araith - rhywbeth fyddai’n weledol neu’n gweddu i’n meysydd ni ac roedd hi felly wych eleni, cael croesawu’r berfformwraig, Eddie Ladd i gyflwyno’r ddarlith i’r gynulleidfa.”

Eddie Ladd

Rhan bwysig o’r dathliadau oedd y gwobrau Celf a Dylunio a oedd cael y cyfle i ddathlu cyflawniadau’r rheiny sydd yn astudio neu’n dysgu o fewn y Coleg Celf a nodi’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg neu ddiwylliant Cymru.

“Mae’n wych gallu cydnabod myfyrwyr a staff sy’n hybu’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig drwy eu gwaith creadigol,” meddai’r artist Marc Rees, sydd hefyd yn Athro Ymarfer o fewn Coleg Celf Abertawe.  “Mae nifer o gategorïau o fewn y gwobrau sy’n cydnabod artistiaid sydd yn gwneud hyn o fewn eu gwaith nhw ond sydd hefyd yn cydnabod y rheiny sy’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd.  Dyma’r ail flwyddyn i ni wneud hyn felly mae’n bwysig bod y digwyddiad hwn yn tyfu a datblygu a bod pobl mo’n cymryd rhan a symud yr iaith ymlaen a defnyddio diwylliant Cymreig yn eu gwaith nhw wedi’u cyflwyno mewn ffyrdd cyfoes a newydd.”

Enillwyr gwobrau eleni oedd:

Rhian Gould, myfyrwraig Patrwm Arwyneb - enillydd y wobr am ddefnydd o ddelweddau Cymreig o fewn arfer creadigol.

Rhys Page, myfyriwr Darlunio - enillydd gwobr am ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru.

Dili Pitt, myfyrwraig Cwrs Sylfaen Celf - enillydd gwobr am ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru.

Owain Roberts, myfyriwr Technoleg Cerddoriaeth - enillydd gwobr am ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru.

Peter Williams, Darlithydd Technoleg Cerddoriaeth - enillydd gwobr am ymrwymiad cerddorol i dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Un o’r rhai fu’n cynorthwyo wrth drefnu’r digwyddiad oedd Caitlin Littlejohns - cyn-fyfyrwraig Celf Gain cyfrwng Cymraeg sydd bellach yn gweithio i’r Brifysgol fel un o’i hartistiaid preswyl cyfrwng Cymraeg.  Bu wrth ei bodd yn helpu gyda’r trefniadau - a oedd hefyd yn cynnwys curadu arddangosfa o waith myfyrwyr.

“Dwi a Tomos - sydd hefyd yn artist Preswyl cyfrwng Cymraeg o fewn y Brifysgol - wedi curadu arddangosfa o waith myfyrwyr Patrwm Arwyneb.  Mae’r gwaith eisoes wedi cael ei weld yn Sain Ffagan fel rhan o broject oedd yn dod â’i harchif yn fyw ac ry’n ni’n blês iawn i gael y cyfle i ddod â’r gwaith at ei gilydd fan hyn yn Abertawe.  Mae’r broses o gurad wedi bod yn ddiddorol iawn - ac mae’r ystafell ddarllen yn Adeilad yr Alex yn le hyfryd i arddangos gwaith a dangos y gwaith hyfryd mae’r myfyrwyr wedi’u creu.”

Bu’n ddigwyddiad llwyddiannus tu hwnt gyda myfyrwyr a staff Coleg Celf Abertawe yn mwynhau pob eiliad o ddathlu Cymreictod mewn digwyddiad celfyddydol cyffrous ac ysbrydoledig.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Celf a Dylunio a gynigir o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Marc Rees

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk