Creadigrwydd ac Arloesi yn ysbrydoli entrepreneuriaid yn y Drindod Dewi Sant


18.09.2019

“A hithau’n cael ei chydnabod yn eang fel un o sefydliadau mwyaf blaenllaw y byd mewn addysg entrepreneuriaeth seiliedig ar greadigrwydd.... mae cyhoeddiadau (y Drindod Dewi Sant) wedi bod yn arwain trafodaethau rhyngwladol.” Yves Punie, Chyd-ganolfan Ymchwil yr UE, Sevilla

 

Nia Rist - smiling with camera

Mae creadigrwydd ac arloesi wrth galon cenhadaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i wella cyflogadwyedd graddedigion a’r nifer o fusnesau newydd gan raddedigion.  Ein nod yw defnyddio’r sgiliau, gwybodaeth a thechnoleg sydd gennym gyda’n gilydd i alluogi’r Brifysgol a’i graddedigion i gynnig atebion i’r heriau cymdeithasol pwysicaf – yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein gweledigaeth yn cynnwys ymrwymiad cryf i adeiladu cymdeithas gynaliadwy sydd wedi ei gyrru gan arloesi ac entrepreneuriaeth.

Mae dysgu arloesol a chydweithio â diwydiant yn ffocws allweddol yn y Brifysgol, gan greu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr wella eu gobeithion ar ôl graddio. Mae’r dull unigryw hwn o ddod â myfyrwyr, academyddion a busnesau at ei gilydd yn eu galluogi i archwilio syniadau a chreu cyfleoedd i ddatblygu busnesau, cynnyrch a gwasanaethau newydd, cynaliadwy.

Meddai Kath Penaluna, Athro Cysylltiol mewn Addysg Fenter: “Mae’n wych cael ein cydnabod ar draws y byd am yr hyn rydym ni’n ei wneud, a hyd yn oed y Cenhedloedd Unedig wedi ein dewis ni fel eu lle i ddysgu am fod yn entrepreneuraidd.  Rydym ni’n arbenigo mewn helpu i addysgu entrepreneuriaeth i athrawon, ac mae hynny’n rhyngwladol hefyd.  Mae creadigrwydd ac arloesi wrth wraidd cenhadaeth y Drindod Dewi Sant i drawsnewid, llunio a datblygu dyfodol pobl ac mae i gyd yn dibynnu ar y gallu i weld ffyrdd newydd ymlaen.  Mae’r entrepreneuriaid ymhlith ein graddedigion yn helpu i ysbrydoli pobl eraill drwy rannu eu teithiau, eu syniadau a’u harbenigedd sydd oll yn ysbrydoli.  Mae’n falch gennym ni ddweud bod gennym ni un o'r nifer uchaf o fusnesau newydd gweithredol yn y DU.”

Gyda phartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru a Syniadau Mawr Cymru, mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd, gan gynnwys:

 • Cyfarfodydd un i un
 • Cefnogaeth gan y Swigen Greadigol i weithgareddau dan arweiniad myfyrwyr gyda siop dros dro ar gyfer arddangosfeydd, perfformiadau, codi arian, rhwydweithio a chyfarfodydd
 • Cyfarfodydd â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr ac entrepreneuriaid o’r un anian
 • Cysylltiadau â Diwydiant - prosiectau, siaradwyr gwadd sy’n ysbrydoli a rhwydweithio
 • Gweithdai ar Eiddo Deallusol a Chreadigrwydd
 • Digwyddiadau’r Wythnos Fenter yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd bob blwyddyn
 • Cefnogaeth a gyllidir yn sefydliadol a chan Lywodraeth Cymru

  Ers graddio yn 2016 o’r rhaglen radd Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, mae Nia Rist yn raddol wedi datblygu ei detholiad ei hun o gynnyrch wedi’u sgrin-brintio ar gyfer addurno mewnol, a lansiodd i gynulleidfa ryngwladol yn arddangosfa’r New Designers yn Llundain.  A hithau wedi’i dewis i arddangos yn rhan o grŵp doniau newydd Design Fresh, a guradir gan 100% Design a Barbara Chandler, does dim i’w dal hi’n ôl nawr!

  Meddai Nia: “O’r cychwyn cyntaf ar y cwrs, cawsom ni ein hannog i roi cynnig ar bopeth, er mwyn i ni ddod o hyd i’n gwir ddiléit.  Gydag adborth ac anogaeth gyson, roedd hi’n hawdd arbrofi ac yn bwysicaf oll, meiddio bod yn greadigol a llwyddo.  Rydw i wedi dysgu cymaint amdanaf i fy hun, yn bwysicaf oll pa mor hanfodol y mae blaengynllunio a chymryd cyngor gan arbenigwyr sydd â’r wybodaeth ehangaf am fyd busnes.  Mae’r cymorth a’r gefnogaeth rydw i wedi’u derbyn ac yn parhau i’w derbyn gan fy narlithwyr yn y Drindod Dewi Sant, er fy mod i wedi graddio bellach, wedi bod yn amhrisiadwy.  Maen nhw gyda mi bob cam o’r ffordd.”

  Meddai Georgia McKie, Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb: “Mae’r rhaglen Patrymau Arwyneb yn meithrin agwedd ‘gallaf, fe allaf’ yn ein myfyrwyr - mae’n brofiad ardderchog i’n tîm wylio’r myfyrwyr hyn ar eu taith o las-fyfyrwyr i ddylunwyr proffesiynol.   Rydym ni’n cael ymdeimlad enfawr o falchder o’r gwaith y bydd ein graddedigion yn mynd yn eu blaenau i’w gyflawni.   Mae gosod creadigrwydd a chyflogadwyedd yn gyfartal ac yn ganolog i’n rhaglen yn talu ar ei ganfed i’n myfyrwyr. Gyda Chroesawu Glas-fyfyrwyr 2019 bellach ar y gweill, rydym ni’n pendroni beth bydd y garfan nesaf hon o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn mynd yn eu blaenau i ymddiddori ynddo ar ôl graddio o Ddylunio Patrymau Arwyneb.”