Creu Diwylliant O Arloesedd O Fewn Gweithgynhyrchu


04.11.2019

Andrew Walker yw’r Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Busnesau gyda’r prosiect MADE – cyfres o brosiectau wedi eu hariannu gan Ewrop sy’n cael eu darparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) drwy ei Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol (CBM). Mae e’n rhannu ei syniadau ar greu diwylliant arloesi bywiog.

Gall Prif Swyddogion fod yn syndod o gyndyn i dderbyn y syniad o feithrin diwylliant arloesi o fewn y gweithle. Efallai ei fod yn cynnig darlun o swyddfeydd Google-aidd sy’n llawn bagiau ffa mawr a byrddau tennis bwrdd yn eu hardaloedd cymunol, a lle mae staff yn eistedd ar beli cydbwyso wrth iddyn nhw weithio!

Mae’n fwy tebygol ei bod hi oherwydd bod cwmnïau gweithgynhyrchu’n ffynnu ar natur ragweladwy a’r safoni sy’n benthyg ei hun i ehangu.  Efallai nad yw meddwl am bobl syniadau yn trafod newyddbethau a syniadau ffres a chwalu’r status quo drwy gamu allan o’u rolau a’u tasgau arferol fel pe bai’n ddefnydd gwych o’u hamser yn ein cyfnod cystadleuol ni. 

Serch hynny, mae gweithgynhyrchu wastad wedi gyrru esblygiad cyflym technoleg. A fu amser erioed pan mae’r cwsmer wedi disgwyl mwy a mwy o arloesi, ac iteriadau newydd ac wedi’u diweddaru o’u hoff gynnyrch i gadw eu diddordeb?

Mae’n glir hefyd bod arloesi’n gallu arwain at well effeithiolrwydd, a’i fod yn gwneud hynny – ac ni fydd unrhyw weithgynhyrchydd yn gwrthod hynny. Mae llawer o’r enwau mwyaf o fewn gweithgynhyrchu yn ymwybodol nad yw arloesi gwerthfawr a hyfyw yn ymddangos yn ddigymell drwy ddrws yr adran Ymchwil a Datblygu. Yn amlach na pheidio, mae’n dod drwy gyfrwng y gweithwyr eu hunain. Y rhai sy’n rhyngweithio â defnyddwyr y cynnyrch, a’r rhai sy’n cynhyrchu’r cynnyrch gorffenedig sydd yn y lle gorau i wybod pa addasiadau a newyddbethau sy’n angenrheidiol ac y bydd modd eu marchnata. Felly mae’n bwysig bod cwmnïau’n annog pawb o fewn y cwmni i wneud meddwl yn arloesol yn rhan annatod o’r hyn y maen nhw’n ei wneud.  Dywedir fod gweithwyr Toyota, er enghraifft, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ar y llinell gydosod, yn cyfrannu dros gant o syniadau bob blwyddyn. Eich gweithlu yw eich ased mwyaf gwerthfawr!

Felly sut gall cyflogwr feithrin diwylliant o arloesi?

Rhoi amser i weithwyr arloesi

Efallai na fydd y dull hwn yn siwtio pob math o weithredu, ond os ydych chi am i bobl arloesi, mae clustnodi amser penodol lle maen nhw’n cael eu hannog i wneud hynny yn gweithio i gwmnïau fel 3M a Google. Mae’n bolisi gan y cwmnïau hyn i wahodd staff i dreulio hyd at 20 y cant o’u hamser yn gweithio ar brosiectau o’u dewis eu hunain. Cychwynnodd 3M y math yma o bolisi nôl yn y 1940au – a dwi’n siŵr ei fod yn dal i fynd yn dda.

Enwebu Pencampwr Arloesi

Mae gan bob sefydliad yr aelodau staff hudol hynny sydd, diolch i’w personoliaethau dengar, calonogol, yn tynnu’r pethau gorau mewn pobl eraill. Dewch o hyd i’r person yma a’i g/wneud yn bencampwr arloesi. Ddylech chi ddim rhoi’r rôl yma i rywun oherwydd ei safle uchel yn yr hierarchaeth rheoli. Dywedwch wrthyn nhw am ymwneud â staff ar bob lefel, gan wahodd eu syniadau yn anffurfiol ac mewn cyfarfodydd rheolaidd mwy ffurfiol. Cefnogwch nhw i ganfod y meddylwyr creadigol sydd, hyd yma, wedi bod yn cadw’n dawel wrth wneud eu gwaith o ddydd i ddydd. 

Creu llyfrgell adnoddau ar gyfer arloesi

Mae gennych weithlu’n barod sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, peirianneg, technoleg, STEM a gyda’r grefft hardd o ‘wneud i bethau weithio’. Ewch ati i feithrin eu diddordebau drwy greu llyfrgell o adnoddau y gall pob aelod staff fynd i’w ddefnyddio unrhyw bryd.

Gwobrwyo meddwl arloesol

Cymhellion: arian, gwin, siocled, prynhawn i ffwrdd, diolchiadau cyhoeddus. Mae’r rhain i gyd yn gweithio.

Atal eich rhagdybiaethau cynhenid

Os ydych chi’n brofiadol yn eich diwydiant byddwch wedi gweld llu o newyddbethau a syniadau yn mynd ac yn dod. Felly mae perygl y byddwch yn rhy barod i wfftio syniadau sy’n teimlo’n gyfarwydd oherwydd nad oedden nhw’n llwyddiant yn y gorffennol. Gall y math yma o ragfarn a dehongli naturiol gau meddyliau arloesol. Gadewch i bob syniad newydd anadlu a datblygu yn ôl ei angen. Efallai y bydd meddyliau newydd, marchnadoedd newydd, teclynnau  newydd a thechnolegau newydd yn dod â llwyddiant lle bu methiant cyn hyn.

Cofleidio methiant

Mae methiant yn rhan annatod o arloesi a bydd eich ymateb i fethiant yn gosod y tôn ar gyfer arloesi’r dyfodol. Mae’n hanfodol bod methiant yn cael ei gofleidio fel cyfle i ddysgu. Mae methiannau’n dod â data newydd yn eu sgil, a mewnwelediadau gwirioneddol y gellir eu defnyddio yn y dyfodol. Daeth defnydd lapio swigod, rheoliadur y galon a sugnydd llwch Dyson i gyd yn sgil methiant. (Daeth WD-40 yn sgil y ffaith nad oedd y 39 fersiwn blaenorol wedi gweithio’n hollol iawn.)

Am ragor o fanylion am Brosiect MADE, sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop, ewch i:  https://www.madecymru.co.uk/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk