Cydweithredu rhwng Y Drindod Dewi Sant ac Ysbyty Sancta Maria yn SA1 yn gyrru’r ddarpariaeth gofal iechyd


22.03.2019

Mae gwaith ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a phrif ysbyty annibynnol De Cymru, sef HMT Sancta Maria, i ddatblygu hyfforddiant a darpariaeth gofal iechyd wedi’i lansio’n ffurfiol.

Mae Ysbyty HMT Sancta Maria wedi torri tir ar safle ei ysbyty pwrpasol newydd yn SA1. Cynhaliwyd seremoni torri tyweirch ar ddydd Mawrth i nodi dechrau adeiladu ysbyty o’r radd flaenaf a fydd yn agor ei ddrysau yn yr hydref 2020.

Bydd yr ysbyty newydd yn gwella profiad cleifion yn sylweddol gydag offer diagnostig newydd, gan gynnwys sganiwr MRI, ystafelloedd ymgynghori a ward pwrpasol a maes parcio ar y safle.

Ar hyn o bryd, mae Ysbyty HMT Sancta Maria ar Heol Ffynone yn ardal yr Uplands. Mae’r symud hwn yn nodi dechrau pennod nesaf yr ysbyty preifat y mae elusen gofrestredig, yr Healthcare Management Trust (HMT), yn berchen arno.

Mae HMT Sancta Maria yn prydlesu’r plot, ar Heol Langdon yn SA1, gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS). Yn dilyn agoriad datblygiad SA1 Glannau Abertawe newydd y Brifysgol mis Medi diwethaf, yr ysbyty newydd yw datblygiad mawr nesaf yr ardal ac mae’n rhan o adfywiad ehangach canol Abertawe.

Mae’r plot yn rhan o ddatblygiad SA1 Glannau Abertawe YDDS, sef cartref newydd y brifysgol ar gyfer Yr Athrofa, y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a’r Fforwm, canolfan adnoddau dysgu newydd y Brifysgol. Y nod yw creu cymdogaeth sydd â gweithgarwch academaidd wrth ei graidd i ddenu cwmnïau i adleoli a chydweithio gyda’r Brifysgol i fanteisio ar wybodaeth, i ddatblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: “Rydym yn falch iawn i weithio gyda Sancta Maria yn SA1 Glannau Abertawe. Nid yn unig y mae’r bartneriaeth yn cynnig cyfleoedd real i fyfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni yn ein portffolio Iechyd a Gofal Cymdeithasol fynd ar leoliadau ac interniaethau go iawn, ond drwy weithio gyda’n gilydd gallwn gyd-greu cwricwlwm sy’n integreiddio sgiliau a medrau academaidd a phroffesiynol.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor YDDS: “Ein gweledigaeth ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth lle gall bobl astudio, gweithio, byw a threulio eu hamser hamdden. Yn SA1, cydweithio a phartneriaeth yw prif yrwyr addysgu, dysgu ac arloesi. Ar y cyd â’n partneriaid, rydym yn datblygu darpariaeth newydd i fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau, a chreu canolfannau menter a chynlluniau sbarduno er mwyn meithrin busnesau newydd, datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.

“Mae’r Brifysgol eisoes wedi sefydlu presenoldeb cryf yn y lleoliad allweddol hwn ar y glannau - mae’n borth hanfodol i mewn i’r ddinas. Bydd ein partneriaeth gyda HMT Sancta Maria yn galluogi’r Brifysgol i ddatblygu ein darpariaeth, yn arbennig ym meysydd gofal iechyd a rheolaeth.”

Dywed Tony Barrett, Prif Weithredwr HMT: “Mae dechrau gwaith adeiladu ysbyty HMT newydd yn Abertawe yn garreg milltir. Mae safle’r Uplands wedi gwneud ei waith yn dda dros nifer o ddegawdau, ond rydym yn awyddus i wella profiad cleifion a darparu offer diagnostig ar y safle ac nid yw hynny’n bosibl yn yr ysbyty presennol. Rydym wedi bod yn chwilio am safle newydd addas ers nifer o flynyddoedd ac rydym yn falch iawn ein bod yn ymuno â chymuned ffyniannus SA1 ochr yn ochr â’r Drindod Dewi Sant a busnesau blaengar eraill. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Brifysgol yn y blynyddoedd i ddod.”

Dyfarnwyd y contract i Kier i adeiladu’r ysbyty. Yn sefydliad sy’n ofalus yn gymdeithasol, mae Kier yn ymrwymo i weithio ochr yn ochr â’r gymuned leol a bod yn gymydog da. Trwy ei weithgarwch CSR, bydd y cwmni yn rhoi gwybod i drigolion lleol am y cynnydd, ac yn gweithio gydag ysgolion lleol ar raglenni addysg a fydd yn ychwanegu gwerth ac ysbrydoli pobl ifanc.

Meddai Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Kier Cymru: “Mae gan Kier ach lwyddiannus wrth ddarparu prosiectau ar raddfa fawr yn y farchnad gofal iechyd dros y 10 mlynedd diwethaf, gyda dros 200 o brosiectau wedi’u darparu’n llwyddiannus.

“Rydym yn falch ein bod yn dod â’r arbenigedd hwn, ochr yn ochr â’n gwybodaeth leol bwrpasol, i weithio mewn partneriaeth â HMT a Gardiner a Theobald i ddarparu’r cyfleuster anhygoel hwn.

“Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd Ysbyty HMT Sancta Maria yn gyfleuster modern, amlwg o ansawdd uchel a fydd yn darparu gwasanaethau ysbyty preifat o’r radd flaenaf ac fe fydd yn ychwanegiad rhagorol i Abertawe.” 

Mae Kier wrth ei fodd i gael ei ddewis i ddarparu’r prosiect mewn partneriaeth â HMT a Gardiner and Theobald. Mae lleoliad yr ysbyty preifat unigryw o’r radd flaenaf yn brif borth i mewn i’r ddinas, gan wella’r enw da sydd gan Sancta Maria ymhellach yn Abertawe. Bydd ei dyluniad yn gyson ag adeiladau cyfagos SA1 ac fe fydd yn ychwanegiad ardderchog at adfywiad ehangach y ddinas.

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i’r golygydd

Mae addysgu a dysgu'r Drindod Dewi Sant yn cydnabod yr angen am fath newydd ar weithiwr iechyd proffesiynol sy’n ymgorffori setiau sgiliau o amrywiaeth o gefndiroedd. Gan weithio mewn partneriaeth, mae’r Brifysgol yn datblygu rhaglenni sy’n ailddiffinio’r ddarpariaeth AU draddodiadol gan greu cyfleoedd ar bob lefel astudio i lenwi bylchau yn yr hyfforddiant presennol ac integreiddio pynciau o feysydd disgyblaeth ategol. 

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod o raglenni sy’n gysylltiedig â Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol o raddau llawn i Dystysgrifau a Diplomau Addysg Uwch. Cyflwynir y rhaglenni hyn i hwyluso dysgu hyblyg, gan ffocysu ar integreiddiad damcaniaeth ac arfer seiliedig ar waith.

Mae ymchwil Y Drindod Dewi Sant ym maes dylunio cynnyrch yn canolbwyntio ar ddatblygu technolegau a chynnyrch cynorthwyol newydd i wella ansawdd bywyd. Mae Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau a Chyfrifiadura yn hwyluso’r gwaith o reoli a chymathu data ac yn asesu effaith bersonol, gymdeithasol ac economaidd y mentrau hyn.

Mae ymchwil Y Drindod Dewi Sant ym maes Llythrennedd Corfforol yn canolbwyntio ar newid ymddygiad ac agweddau tuag at ymarfer corff gan ddefnyddio’i harbenigedd mewn hyfforddi athrawon a phlentyndod cynnar i ddatblygu polisïau ac arferion a fydd yn creu newid ystyrlon. Mae ymagwedd ryngddisgyblaethol yn galluogi cydweithwyr i weithio gyda’i gilydd i integreiddio newid pedagogaidd â dylunio cynnyrch arloesol ac asesu effaith yn feintiol ac yn ansoddol.

Mae Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru yn cysylltu’r ddarpariaeth addysgol yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored gyda’i hymchwil i lythrennedd corfforol, iechyd a heneiddio. Gyda’i gilydd mae’r rhain yn darparu cyfleoedd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Therapi Chwaraeon, Hyfforddiant Personol ac Iechyd a Maeth.

Mae Design4Health&Well-being yn YDDS yn dîm ymchwil amlddisgyblaeth sy’n datblygu cynhyrchion cynorthwyol i fonitro arwyddion bywyd claf o bell, i wneud diagnosis cynnar a gwella adferiad ar ôl llawdriniaeth.

Yn debyg, mae’ Canolfan Arloesi Cerebra yn YDDS yn dylunio cynhyrchion i wella ansawdd bywyd plant ag anafiadau i’r ymennydd.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw cartref y Ganolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol (ATiC), yn adeilad Technium 1 SA1 Glannau Abertawe. Mae gan ATiC, sy’n rhan o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, hanes eglur o ddarparu ymchwil a datblygu’n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae gwaith y Ganolfan yn canolbwyntio ar bobl a chaiff ei arwain gan arloesedd sy’n galluogi ymchwilwyr i gydweithio gyda busnesau i ddatblygu ymyriadau creadigol sy’n gwella iechyd a lles. 

Fe’i dyluniwyd i gefnogi cydweithrediadau ymchwil yn y gwyddorau bywyd ar draws Gymru ac mae’n adeiladu ar hanes YDDS wrth ddatblygu rhagoriaeth YacA ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae ATiC yn rhan o Accelerate, rhaglen gwerth £24m, a lansiwyd ac a arweinir gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Nod Accelerate yw cyflymu’r gwaith o drosi syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym, gan helpu i fentrau droi eu syniadau arloesol yn ddatrysiadau.

Wedi’i gydariannu gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a byrddau iechyd, nod Accelerate yn y pendraw yw creu gwerth economaidd sy’n para yng Nghymru.

Yn Adeilad Ethos y Brifysgol yn SA1,mae’r Ganolfan Swp-weithgynhyrchu Uwch (CBM) wedi’i sefydlu ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gan adeiladu ar nodau strategol y Brifysgol, mae CBM yn gydran graidd o ddatblygiad SA1. Mae gan staff CBM brofiad helaeth o weithio gyda llawfeddygon y genau a’r wyneb, wrth ddylunio a gweithgynhyrchu modelau anatomegol, canllawiau a mewnblaniadau llawfeddygol, gan gynnwys mewnblaniadau titaniwm safon feddygol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk