Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Israddedigion yn SA1 Glannau Abertawe


12.02.2019

Cynhaliodd Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant eu Diwrnod Israddedigion cyntaf yn natblygiad newydd £350 miliwn y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, gan ddod â myfyrwyr o gampysau Caerfyrddin ac Abertawe at ei gilydd ar gyfer diwrnod o weithdai a digwyddiadau siaradwyr gwadd.

Roedd y gweithdai’n cynnwys anerchiadau gan siaradwr gwadd ac Athro Ymarfer Yr Athrofa Beverley Stephens ar y testun, ‘Diwylliant, Ystafell Ddosbarth a Chydlyniad Sipsiwn-Teithwyr.

Ymddeolodd yr Athro Beverley Stephens yn ddiweddar o fod yn Bennaeth Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr Sir Benfro a Phrosiect y Priordy a leolir yn Ysgol Gymunedol Priordy Cil-maen. Mae’r gwasanaeth yn dal i gynyddu cyflawniad academaidd a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd i gymunedau o Sipsiwn a Theithwyr. O dan ei harweiniad, cefnogodd y Gwasanaeth deuluoedd o Sipsiwn a Theithwyr, a dros 300 o ddisgyblion mewn dros 20 ysgol yn Sir Penfro, ar lefel strategol ac ymarferol.  Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Unity in2 the Community, prosiect a ariannwyd gan y Loteri Fawr ac a gefnogodd Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn ogystal â chynnal Llinell Gymorth Cymru Gyfan. Mae’n dal i gynnig eiriolaeth a chymorth i’r gymuned.  Mae’r Athro Stephens yn aelod o Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Sipsiwn a Theithwyr (a gadeirir gan Julie Morgan AC) ac mae wedi cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau yn San 

Steffan, gan gyfrannu’n sylweddol tuag at Bwyllgor yr Amgylchedd a Materion Cymdeithasol yng Nghynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon (BIPA).

Roedd hefyd sesiynau ar; Sgiliau Ar-lein Pellach: Darganfod a Defnyddio Gwybodaeth, Ymuno â LinkedIn, Gwerthu a chyflwyno, Ymwybyddiaeth Ofalgar a Llesiant a Chyflwyniad i TAR Cynradd.

Cyflwynodd Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd: Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Rhaglen: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg yn Y Drindod Dewi Sant sesiwn ar opsiynau ôl-raddedig ar ôl eich gradd israddedig.

Meddai: “Roedd hi’n braf dod â’n myfyrwyr israddedig a’r staff at ei gilydd yn y digwyddiad hwn heddiw. Mae gallu rhannu arbenigedd o bob rhan o’r Drindod Dewi Sant a chynnwys pawb ar ein campws newydd arbennig o gymorth mawr i ni wrth ddod â’r ymdeimlad o gymuned a chymorth, sy’n achos balchder i ni yn Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant, yn fyw.”

Wrth wraidd Disgyblaeth Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant y mae ethos o gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant. Mae ein Hysgol ni i fyfyrwyr:

 • sydd â diddordeb mewn materion ynghylch cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol ac addysg;
 • sydd â diddordeb mewn theori gymdeithasol a pholisi cymdeithasol, ac sy’n dymuno cyfuno hynny â chyfleoedd lleoedd i wella eu harferion gweithio;
  • sydd am herio anfantais a chryfhau eu cymunedau
  • sydd am weithio i gefnogi pobl a allai fod yn agored i niwed mewn amrywiaeth o leoliadau cyhoeddus a gwirfoddol

  Mae hon yn ddisgyblaeth fawr oddi mewn i’r Athrofa, a’r myfyrwyr yn ymwneud ag ystod o astudiaethau academaidd ar draws nifer o gampysau yn ogystal ag o fewn y gymuned ehangach, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae dealltwriaeth o’r modd mae cymdeithas yn gweithio ac mae ein strwythurau cymdeithasol megis plant, teulu, dysgu a chymuned yn cael eu trefnu yn hanfodol ar gyfer unrhyw ddarpar wyddonydd cymdeithasol sydd â’i fryd ar yrfa gwerth chweil a fydd yn gallu datblygu uchelgeisiau unigol a chymdeithasol.

  Mae Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltu â materion a gwerthoedd arwyddocaol ac allweddol yn y gymdeithas, a hynny mewn cyd-destun hanesyddol a chyfoes.  Felly  gallwn sicrhau bod gan ein graddedigion y wybodaeth a’r sgiliau i’w galluogi i gyflawni'n llwyddiannus yn ddinasyddion gweithgar mewn cymuned gynaliadwy a byd-eang. 

  https://www.uwtsd.ac.uk/social-justice-inclusion/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk