Cyfleuster newydd gwerth £ 1.5m yn golygu y gall dysgwyr aros yng Nghymru i gael hyfforddiant sgaffaldau llawn


13.06.2019

Mae gwaith wedi dechrau ar yr unig gyfleuster hyfforddi sgaffaldau cynhwysfawr yn Ne Cymru.  Dan arweiniad Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru (CWIC) mewn partneriaeth â Bwrdd Hyfforddi'r diwydiant Adeiladu Cymru (CITB), bydd y ganolfan newydd yn cael ei lleoli mewn cyfleuster wedi'i ddatblygu'n bwrpasol ar ffordd Fabian ym Mae Abertawe. 

Mae'r cyfleuster newydd yn golygu na fydd yn rhaid i fyfyrwyr sy'n gweithio yng Nghymru ac sy'n dymuno cael hyfforddiant sgaffaldau helaeth deithio i Loegr neu du hwnt i ennill set lawn o sgiliau.

Scaffolding

Llun: enghraifft at bwrpas darlunio yn unig.

Mae'r adeilad yn cael ei ailwampio ar gost o ymron i £ 1.5miliwn ar hyn o bryd i greu neuadd fynediad o 2,000 m2 gan gynnwys ystafell ddosbarth a chyfleusterau TG. Y neuadd fynediad fydd yr unig gyfleuster a gymeradwyir gan gynllun cofnodi sgaffaldau'r diwydiant adeiladu (CISRS) yn Ne Cymru sy'n darparu'r ystod lawn o hyfforddiant ar uchder i newydd-ddyfodiaid, prentisiaid, uwch-weithwyr, goruchwylwyr ac arolygwyr. 

O dan arweiniad cwmni hyfforddi sgaffaldau blaenllaw yn y DU, mae'r adeilad presennol yn cael ei adnewyddu i ofynion CISRS ac mae ganddo arwynebedd llawr mewnol o tua 2,000 metr sgwâr sy'n cynnwys naw bae hyfforddi a thair ystafell ddosbarth benodedig, ag un yn cynnwys cyfleusterau TG.

Yn ogystal, mae'r CWIC yn ceisio gweithio gydag aelodau’r Cydffederasiwn Mynediad a Sgaffaldau Cenedlaethol (NASC) i ddarparu canllawiau a chyfarwyddyd pellach wrth ddiwallu anghenion hyfforddi a datblygu'r diwydiant sgaffaldio yng Nghymru.

Meddai Gerald Naylor, Cyfarwyddwr CWIC, a leolir yn adeilad IQ Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe: "Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno manteisio ar yr ystod lawn o hyfforddiant y bydd CWIC a CITB yn ei ddarparu o fewn y neuadd fynediad deithio y tu allan i Gymru i wneud hynny. 

“Mae galw mawr am y rhaglenni hyn ac rydym wrth ein boddau bod gwaith yn mynd rhagddo ar y ganolfan newydd hon a fydd ar agor ddiwedd yr haf.  Rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i wireddu ein huchelgais ar gyfer y cyfleuster hwn sy'n gwella cynnig y CWIC i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru ac yn sicrhau bod cyflogwyr yn y sector yn gallu manteisio ar gymwysterau proffesiynol ac achrediad yn nes at adref ".

Dywedodd Mark Bodger, Cyfarwyddwr partneriaeth strategol CITB Cymru: "Mae'r cyfleuster sgaffaldau newydd yn enghraifft wych o sut mae buddsoddiad CITB yn CWIC yn gwneud gwahaniaeth i ddysgwyr a chyflogwyr. Ers gormod o amser mae ein myfyrwyr wedi gorfod teithio y tu hwnt i Gymru i gael hyfforddiant sgaffaldau cynhwysfawr.

"Mae CWIC a CITB wedi gwrando ar y diwydiant ac wedi buddsoddi yn yr anghenion sgiliau hanfodol hyn. Bydd y cyfleuster newydd yn cynyddu nifer y dysgwyr sgaffaldau yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr lansio gyrfaoedd adeiladu boddhaus a gwobrwyol”.

Dywedodd Barry Liles, Dirprwy Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Bydd datblygu'r cyfleuster newydd hwn yn cael effaith sylweddol ar uwchsgilio gweithwyr yn y diwydiant sgaffaldau. 

"Mae gweithgareddau CWIC eisoes yn cynorthwyo cyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ledled Cymru.  Mae ein partneriaeth â CITB yn darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf a rhaglenni pwrpasol ar gyfer y sector hynod bwysig hon i economi Cymru.  Mae mynediad at arbenigedd o'r fath drwy'r CWIC yn rhoi'r hyder i gyflogwyr ddatblygu eu gweithwyr ac i recriwtio newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant".

Bydd ychwanegu canolfan hyfforddi sgaffaldau at ganolfan arloesi adeiladu Cymru yn caniatáu i'r CWIC adeiladu ar y gwaith o ddarparu eu cyrsiau a rhaglenni hyfforddiant hynod lwyddiannus dros y tair blynedd diwethaf. 

Mae'r cyfnod hwn wedi arwain at ddarparu bron 400 o weithgareddau ledled Cymru, gan gefnogi 674 o gyflogwyr yng Nghymru ac uwchsgilio dros 3,000 o staff yn y diwydiant adeiladu.  Bydd CWIC yn adeiladu ar y rhaglen gychwynnol hon drwy barhau i gefnogi'r diwydiant drwy ddarparu cyrsiau arloesol sy'n arwain y diwydiant o'i ganolfan yn Abertawe, sy’n cael eu darparu ledled Cymru drwy ei rhwydwaith helaeth o raglenni a phartneriaid.

Gellir cael mwy o wybodaeth am gyrsiau ar www.cwic.wales

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i'r Golygydd

1. Mae Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw i Gymru gyfan a ariennir gan CITB gyda'i chanolfan yn rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe. 

Gan ddefnyddio model hwb a sbardun mae ei bartneriaid yn cynnwys Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

 2. Mae CITB yn cefnogi anghenion sgiliau sector adeiladu Prydain, gan weithio gyda diwydiant i annog hyfforddiant, sy'n helpu i adeiladu gweithlu diogel, proffesiynol a chwbl gymwysedig.