Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Cymrodyr newydd


01.05.2019

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi ethol academydd blaenllaw o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ymhlith y Cymrodyr etholedig newydd.

learned-society-of-wales

Mae deugain ac wyth o Gymrodyr newydd wedi ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru eleni o feysydd ar draws y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a thu hwnt. Mae’r Cymrodyr newydd oll wedi cyfrannu at fyd dysg fel ymchwilwyr, academyddion a gweithwyr proffesiynol – ac mae gan bob un gysylltiad cryf â Chymru.

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, ac yn gystadleuol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau’r rheini a enwebir yn eu meysydd perthnasol.

Matthew Jarvis 2

Mae’r Athro Matthew Jarvis, Cymrawd Anthony Dyson mewn Barddoniaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, darlithydd mewn Llenyddiaeth a Lle ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyd-Gadeirydd Cymdeithas Llên Saesneg Cymru, Cadeirydd Pwyllgor Poetry Wales, a golygydd arweiniol International Journal of Welsh Writing in English ymhlith y Cymrodyr newydd.

Dywedodd yr Athro Jarvis, Symudais i Gymru yn 1994, ac erbyn hyn mae’n gartref i fi ac yn ffocws fy ymchwil ysgolheigaidd. Rwyf i wedi derbyn croeso yma gan nifer fawr o bobl mewn llawer o ffyrdd, ac wedi cael y fraint arbennig o gael cyfrannu at ddatblygu maes Astudiaethau Cymreig. Felly mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.”

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru “Rwyf i wrth fy modd yn croesawu 48 o Gymrodyr newydd i’r Gymdeithas. Mae eu hetholiad yn cydnabod eu llwyddiannau unigol a’u cyfraniadau i fyd dysg ac rwyf i’n falch eu bod yn cwmpasu’r fath rychwant o ddisgyblaethau ymchwil a thu hwnt. Bydd ychwanegu’r Cymrodyr newydd hyn yn cryfhau ein gallu i hyrwyddo rhagoriaeth ar draws pob maes o fewn bywyd academaidd a chyhoeddus yng Nghymru a thramor.”

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010, ac rydym ni’n defnyddio gwybodaeth ein harbenigwyr i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol. Mae ychwanegu Cymrodyr newydd bob blwyddyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r nodau hyn drwy ein galluogi i dynnu ar arbenigedd a chryfder sylweddol ein Cymrodoriaeth gynyddol.

Etholiad 2019 yw’r nawfed mewn proses dreigl at adeiladu Cymrodoriaeth gref, gynrychioliadol. Bydd ein ffocws parhaus ar ragoriaeth a chyflawniad yn sicrhau bod y Gymrodoriaeth yn cynrychioli’r elfennau gorau sydd gan Gymru i’w cynnig o fyd dysg.

Ceir rhestr lawn o’r Cymrodyr newydd yma.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliadau, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Gymdeithas, Ruby Moore:

rmoore@lsw.wales.ac.uk / 029 2037 5054

neu

Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663