Cyn-fyfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn cael ei ethol yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru


28.03.2019

Ddoe (Mawrth 27ain), cafodd Rob Simkins – cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Llywydd presennol Undeb Myfyrwyr y Brifysgol - ei ethol yn Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru).

Rob Simkins

Bydd Rob yn dechrau ei dymor fel Llywydd gydag UCM Cymru ym mis Mehefin pan fydd yn gadael y Drindod Dewi Sant ac yn cychwyn yn ei rôl newydd a chyffrous.

“Rwy'n falch iawn o gael fy ethol yn Llywydd nesaf UCM Cymru,” meddai Rob. “Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb wnaeth bleidleisio drosta'i a phawb wnaeth fy nghefnogi i, ac rwy'n gyffrous i ddechrau yn y rôl yn ddiweddarach eleni - yn dilyn ôl traed profiadol iawn! Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn gysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant a’i chymuned glos - ac yn sicr, mae’r profiadau rwy wedi derbyn yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol wedi helpu yn fy natblygiad gan fy mharatoi ar gyfer y rôl yma."

Wedi graddio o'r cwrs BA Addysg Antur Awyr Agored sy'n cael ei ddysgu ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, dechreuodd Rob gymryd rhan yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr ar adeg pan oedd Llywydd presennol UCM Cymru - Gwyneth Sweatman - hefyd yn fyfyriwr ar yr un campws.

“Rydw i wrth fy modd fy mod yn trosglwyddo awenau Llywydd UCM Cymru i gyn-fyfyriwr arall o’r Drindod Dewi Sant, sef Robert Simkins,” meddai Gwyneth, Llywydd presennol UMC Cymru; cyn-lywydd Undeb Myfyrwyr Grŵp y Drindod Dewi Sant a chyn-fyfyriwr Seicoleg ar gampws Caerfyrddin.

“Mae fy mlwyddyn fel Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru wedi bod yn brofiad anhygoel sydd wedi rhoi'r cyfle i mi gynrychioli myfyrwyr ledled Cymru. Rwyf wedi cael y cyfle i flaenoriaethu cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr a dylanwadu'n gadarnhaol ar brofiadau myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru.”

“Roedd gan Robert a minnau brofiad o gynrychioli myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant - a oedd yn gyfle gwych,” meddai Gwyneth. “Byddwn yn annog pob myfyriwr i feddwl am gynrychioli myfyrwyr drwy'u Hundeb Myfyrwyr. Yn ddi-os, mae ymgysylltu ag Undeb y Myfyrwyr yn sylfaen gadarn i ni gyd wrth i ni gymryd rhan yn ein cymdeithas.  Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld y gwaith y mae Robert am ei wneud, ac rwy'n falch iawn o weld parhad y traddodiad cryf o gynrychioli myfyrwyr yn genedlaethol yng Nghymru. ”

Mae staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant hefyd yn falch iawn o lwyddiant Rob ac yn edrych ymlaen at weld yr hyn y bydd yn ei gyflawni yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

“Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae Rob wedi bod yn rhagweithiol iawn yn manteisio ar gyfleoedd myfyrwyr o fewn y QAA, UMC a’r OFS ac o ganlyniad mae ganddo wybodaeth eang iawn wrth iddo arwain Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru y flwyddyn nesaf,” meddai Rhys Dart, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

“Mae Rob wedi bod yn Llywydd ardderchog Grŵp Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ac rydym yn edrych ymlaen at ei weld yn defnyddio’i brofiad, ei angerdd a'i egni i wella bywydau a phrofiadau myfyrwyr ar raddfa genedlaethol. Dymunwn bob llwyddiant iddo ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ef yn ei rôl newydd.”

Am fwy o wybodaeth am Undeb y Myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.tsdsu.co.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk