Cynhadledd Ffydd a Ffiniau i’w chynnal ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed


26.07.2019

A yw Duw yn bod? A ydyn ni’n wynebu argyfwng amgylcheddol a difodiant? Ystyrir y rhain a rhagor o gwestiynau mawr bywyd mewn cynhadledd i’w chynnal gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ei champws yn Llambed ar 1 a 2 Awst.

Faith and Finitude Conference

Caiff myfyrwyr eu hannog i gyfnewid syniadau o amrywiaeth o bynciau gan gynnwys astudiaethau crefyddol, athroniaeth, hanes a Sinoleg. Bydd graddedigion ac ôl-raddedigion yn cymryd rhan yn y digwyddiad ‘Ffydd a Ffiniau’ ond mae’r gynhadledd  ar 1 a 2 Awst yn agored i bawb.

Meddai Dr Rebekah Humphreys, “Y syniad yw y bydd y gynhadledd yn ceisio integreiddio gwahanol bynciau yn y dyniaethau. Mae’n bwysig i fyfyrwyr gael cyfle i gyflwyno syniadau i bobl y tu allan i’w disgyblaethau eu hunain. Byddant yn cael cyfle i drafod eu diddordebau eu hunain mewn ffordd sy’n hygyrch i bawb, gan ennyn diddordeb nid yn unig fyfyrwyr eraill neu gyd academyddion ond hefyd y cyhoedd.

“Bydd nifer o’r syniadau y bydd myfyrwyr yn y dyniaethau yn sôn amdanynt ac yn ysgrifennu amdanynt yn dibynnu ar syniadau eu cymheiriaid. Os byddant yn cyfnewid gwybodaeth â’i gilydd bydd hynny’n gwneud eu safbwyntiau eu hunain yn fwy cadarn. Mae’n rhoi cyfle i ateb beirniadaethau, cwrdd â heriau a gweld beth sy’n dda neu’n ddrwg am eu safbwyntiau eu hunain.”

“Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu sgiliau hanfodol,” meddai Dr Humphreys.  “Er enghraifft, mae astudiaeth ôl-raddedig yn ymwneud â mwy nag ennill gradd. Mae llawer mwy i fod yn fyfyriwr ôl-raddedig nag ennill MA neu PhD.

“Bydd y gynhadledd yn rhoi sylw i faterion yn ymwneud â gwybodaeth, cred a ffydd sydd oll yn dibynnu ar ei gilydd ac yn cysylltu â chwestiynau mawr megis dadleuon am fodolaeth Duw, argyfwng amgylcheddol a difodiant. Cynhelir trafodaeth ynghylch pa mor bell mae ein gwybodaeth yn ymestyn mewn byd lle mae llwyth o wybodaeth ffug yn cael ei anelu atom ar y rhyngrwyd.”

Ceir cyfraniadau gan fyfyrwyr sy’n ymwneud ag anthropoleg, ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth Saesneg, y Clasuron ac archaeoleg. Ymhlith y cwestiynau mawr eraill a drafodi fydd y cysyniad o ffydd, deialogau rhyng-ffydd, y ffurfiau newydd ar fateroliaeth, materion mewn diwinyddiaeth a phroblem dioddefaint. Cynhelir y cyflwyniadau yn adeiladau hanesyddol yr Hen Neuadd a Llyfrgell y Sylfaenwyr ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed.

I gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/graduate-and-postgraduate-conference/ neu cysylltwch â Dr Rebekah Humphreys trwy anfon e-bost at r.humphreys@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476