Cynhadledd Nexus Cymru 2019


06.02.2019

Cynhadledd Nexus Cymru yw’r gynhadledd ddysgu ac addysgu flynyddol a gynhelir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru, ac fe’i cynhelir ar Orffennaf 10-12 2019 yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe.

Cadeirydd y gynhadledd fydd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor â chyfrifoldeb am weithgareddau cyfoethogi a rhyngwladol. Meddai: “Dyma’r bedwaredd Gynhadledd Nexus Cymru i gael ei chynnal ar y cyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ei chadeirio unwaith eto. Er mai’r Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru sy’n trefnu’r gynhadledd, mae’n agored i’r holl staff a myfyrwyr addysg uwch o bob rhan o Gymru a thu hwnt ac mae'n cynnig cyfle i ledaenu syniadau a rhwydweithio â chydweithwyr ynglŷn ag ymchwil sy’n seiliedig ar ddisgyblaeth ac sy’n hysbysu’r cwricwlwm, yn ogystal ag ymchwil ac ysgolheictod sy’n hysbysu dysgu ac addysgu. Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at groesawu cydweithwyr i Abertawe ar gyfer digwyddiad blynyddol y mae mawr disgwyl amdano bellach”.

Mae’r gynhadledd yn darparu platfform cyffrous i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau rhwng ymchwil, arfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch. Diffinnir y cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu'n eang i gynnwys ysgolheictod dysgu ac addysgu, addysgu’n seiliedig ar ymchwil, cyfoethogi profiadau myfyrwyr, a rhoi sylw i ymchwil myfyrwyr. Yn ogystal â darparu fforwm ar gyfer ymchwil ac ysgolheictod yn y maes hwn, mae hefyd yn darparu cyfle am ddatblygiad proffesiynol drwy roi ffocws i ddatblygiad proffesiynol ar themâu cyfoethogi a gytunwyd, gan ganiatáu i staff unigol gadw'n gyfredol â datblygiadau newydd, adnewyddu sgiliau presennol a datblygu rhai newydd, ac adfyfyrio ar eu harfer proffesiynol yn gyffredinol.

Bydd cyfle i gynadleddwyr mewnol ac allanol, yn cynnwys myfyrwyr, gynnig symposia ar thema benodol a/neu gyflwyno papur, syniad am weithdy, poster, arddangosfa neu gyfraniad arall i’r Gynhadledd. Bydd cyfle hefyd i gyhoeddi cyfraniadau yn Nhrafodion y Gynhadledd. Yn ogystal gofynnir am enwebiadau ar gyfer prif siaradwyr.

Mae Canllawiau Cyflwyno ar gyfer Awduron ar gael ar gyfer y sawl sydd am gyflwyno papur ysgrifenedig ar Gylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch.

Dylid cyflwyno’r Ffurflenni Cynnig isod ar gyfer y Gynhadledd erbyn Chwefror 22ain 2019.

  • The Paper and Poster Submission FormFfurflen Cyflwyno Papur a Phoster
  • The Symposia Proposal FormFfurflen Gynnig ar gyfer Symposia
  • Y dyddiad cau ar gyfer yr holl gyfraniadau yw dydd Gwener Chwefror 22ain 2019. Dylid anfon cyfraniadau ac enwebiadau ar gyfer prif siaradwyr at unit@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk