Cynhelir seminar BERA gan Y Drindod Dewi Sant, sef ‘Cwricwlwm ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar’


24.10.2019

Cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y drydedd seminar mewn cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol, gan gynnwys Comisiwn Ymchwil BERA (British Educational Research Association) 2019 – 2020 ar y pwnc ‘Trafodaethau Cystadleuol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (Early Childhood Education and Care - ECEC): Tensiynau, Effeithiau a Dewisiadau Democrataidd Eraill ar draws pedair awdurdodaeth y DU.

Mae’r seminar hon yn canolbwyntio ar ‘Cwricwlwm ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar’ ar adeg pan mae’n cael ei ail-ddychmygu ar draws y DU. Mae hanes datblygiad y cwricwlwm yn y sector blynyddoedd cynnar yn dilyn storïau am arloeswyr, datblygiadau damcaniaethol a’r ymateb i anghenion plant, ac yn ystod y blynyddoedd diweddar, diddordeb gwleidyddol yn yr hyn y dylai fod plant yn ei ddysgu.  

Ystyriodd y seminar a ddylai plentyndod a gofal cynnar gynnig cyfleoedd i blant gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n addas ar gyfer eu cyfnod bywyd, neu a ydy hi’n bryd i sicrhau bod ganddynt sgiliau llythrennedd a rhifedd fel rhan o’r paratoi ar gyfer cam nesaf eu haddysg.  Cafodd y cyfranogwyr gyfle i archwilio a ddylai’r cyfryw benderfyniadau gael eu gwneud gan addysgwyr, gan rieni neu gan lunwyr polisi er mwyn siapio’r genhedlaeth nesaf, a sut mae materion sy’n siapio’r cwricwlwm yn gysylltiedig â llunio polisïau.

Gwnaeth y diwrnod gynnwys trafodaethau gan grwpiau ffocws a chyflwyniadau symbylol a wnaeth adeiladu ar y themâu a gododd o seminarau cynharach ar barodrwydd ysgolion a galluoged cydweithredol. Ymhlith y siaradwyr oedd yr Athro Graham Donaldson, Dr Mandy Bateman, Dr Emma Laing a Dr Jane Waters.

Meddai Dr Jane Waters, Athro Cysylltiol ac arweinydd yr ymchwil addysg gymhwysol: “Mae’r digwyddiad yn bwysig  ac yn amserol dros ben. Yng Nghymru, y mae angen ateb cwestiynau pwysig ynglŷn â’r ddarpariaeth ar gyfer ein dysgwyr ieuaf oll a’r cynllunio ar gyfer trawsnewidiadau llyfn wrth iddynt symud drwy’r ddarpariaeth. 

Gofal Plentyndod Cynnar (fel arfer 0-3 blwydd oed) i’r blynyddoedd cynnar yn yr ysgol (3+ blwydd oed). Wrth i’r Cwricwlwm Newydd i Gymru ddatblygu, bydd rhaid i’r gymuned arfer ac ymchwil plentyndod cynnar gyd-sicrhau bod cydlyniad wedi’i ymgorffori yn y cwricwlwm a’i fod yn addas ar gyfer anghenion plant ifanc sy’n dysgu cymaint am bwy ydynt fel dysgwyr ag y maent am y byd sydd o’u hamgylch”.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk