Cynnal pedwerydd Symposiwm Rhyng-ffydd Rhyngwladol yn y Drindod Dewi Sant


10.07.2019

Yn ddiweddar, cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei phedwerydd Symposiwm Rhyng-ffydd Rhyngwladol gan ddod ag arweinwyr ffydd ac academyddion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a thu hwnt at ei gilydd.

 Interfaith 1

Eleni, thema'r gynhadledd flynyddol oedd “Dilyn eich Pregeth eich Hun: Arferion Cyfiawnder mewn Cyd-destun Aml-ffydd. Bu’r digwyddiad yn gyfle i ddod ag ysgolheigion ac ymarferwyr  gwahanol draddodiadau ac arferion ynghyd er mwyn trafod materion sy’n ymwneud ag ymgysylltu ar sail aml-ffydd a rhyng-ffydd, yn ogystal â themâu sy’n berthnasol i’r byd sydd ohoni, ac yn hanfodol ar gyfer cyd-fyw’n heddychol.

Yn ystod y gynhadledd ddeuddydd, cafwyd cyfres o gyflwyniadau byr gan wahanol unigolion ar y cyfraniad posibl y gallai eu traddodiadau hwy ei wneud o ran ymgysylltu a deialog rhyng-ffydd. Cafwyd hefyd gyfle i drafod rhai o’r problemau a’r heriau allweddol sy’n wynebu’r byd heddiw ac i siartio cyfeiriadau newydd ar gyfer arfer a ffyrdd o feddwl rhyng-ffydd.

Dywedodd Dr Angus Slater, Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ac un o drefnwyr y gynhadledd:

“O safbwynt y Brifysgol, y gynhadledd hon yw prif agwedd llawer o'n gweithgareddau rhyng-ffydd yn cynnwys pethau fel ein cwrs lefel meistr mewn astudiaethau rhyng-ffydd, ein doethuriaeth broffesiynol mewn astudiaethau rhyng-ffydd a hefyd ein gwaith yn y gymuned a'n cysylltiadau â sefydliadau fel Cyngor Mwslimaidd Cymru a Chyngor Baha'i Cymru.

Yn bersonol, mae'r gynhadledd hon yn bwysig oherwydd rwy'n cael y cyfle i gwrdd ag ysgolheigion anhygoel a nodedig o bob cwr o'r byd sydd i gyd yn ddylanwadol yn y maes pwysig a hanfodol hwn. Mae'n gyfle i gael trafodaethau o ansawdd da ar faterion fel arferion cyfiawnder.

Mae'r gynhadledd hon wedi gweld trafodaethau o safon uchel ar sut rydym yn sicrhau cyfiawnder fel aelodau o gymunedau ffydd neu fel pobl nad ydynt yn gysylltiedig â ffydd - felly sut rydym yn gwneud ein cymunedau yn fwy cyfiawn, nid yn unig i ni ein hunain, ond i bawb yn ein cymdeithas?”

 Interfaith 2

Agorodd yr Athro Wayne Morris, Cyfarwyddwr Ysgol y Dyniaethau ac Athro Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caer, y gynhadledd a chroesawodd y cynadleddwyr yn swyddogol i gampws Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Dywedodd:

“Dyma fy nhrydedd Gynhadledd Ryng-ffydd yma yn Llanbedr Pont Steffan.  Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y maes rhyng-ffydd ers amser maith. Un o'r cwestiynau pwysig sy'n wynebu ein byd heddiw yw sut y gall pobl fyw gyda'i gilydd yn heddychlon. Mae cael y cyfle gwych hwn i drafod y holl gwestiynau hyn gydag ysgolheigion ac ymarferwyr eraill yn beth pwysig iawn i ni allu gwneud.”

Un o’r cynadleddwyr eleni oedd Belle Tindall sydd ar hyn o bryd wedi cofrestru ar y rhaglen Doethuriaeth Rhyng-ffydd Proffesiynol ar gampws Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. Mae Belle yn arbenigo yn y maes gender mewn Cristnogaeth. Dywedodd:

“Mae'r gynhadledd yn anhygoel - mae wedi codi sgyrsiau pwysig sydd angen eu cael ac mae’r thema o gyfiawnder eleni mor bwysig a pherthnasol. Mae cael cymaint o bobl â chymaint o safbwyntiau gwahanol mewn un ystafell i drafod un peth yn werthfawr iawn.”

Ar hyn o bryd, mae gan y brifysgol dair ysgoloriaeth o £15,000c y flwyddyn ar gael ar gyfer y Rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol mewn Astudiaethau Rhyng-ffydd yn Llanbedr Pont Steffan. Ychwanegodd Dr Angus Slater:

“Os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes academaidd hwn, rydym nawr yn bwriadu cynnig ysgoloriaethau i dri ysgolhaig rhagorol i gychwyn ym mis Hydref 2019. Mae hwn yn gyfle i ymuno â chymuned unigryw a chefnogol yng nghalon Cymru wledig, gan ymgysylltu â chymuned ymchwil fywiog ac amrywiol, a chael goruchwyliaeth ddwys gan staff academaidd o'r radd flaenaf.

Ar hyn o bryd mae gan y Brifysgol fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol, gan astudio pynciau fel priodasau rhyng-ffydd a thrais rhyng-grefyddol ym Myanmar. Mae'r myfyrwyr yn dod o bob rhan o'r byd ac o gefndiroedd crefyddol amrywiol, ond maen nhw i gyd yn gweithio ochr yn ochr, yn byw gyda'i gilydd ac yn archwilio cwestiynau hanfodol mewn astudiaethau rhyng-ffydd. ”

Mae’r ysgoloriaethau'n talu ffioedd o £7,500 a bwrsari costau byw o £7,500 y flwyddyn - mae'r cwrs hefyd ar gael i'w astudio heb gymorth ysgoloriaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ynghlwm wrth yr e-bost hwn, ar ein gwefan (https://ifdialogue.com/interfaith-research-2/) neu drwy gysylltu â Dr Angus M Slater a.slater@uwtsd.ac.uk  

Interfaith 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663