Cynrychiolaeth o'r Drindod Dewi sant yn ymweld â phartneriaid cydweithredol ym Mhrifysgol Alfred Nobel, yr Wcráin


04.04.2019

Ymwelodd tîm o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) â Phrifysgol Alfred Nobel (ANU) sydd yn Dnipro, yn yr Wcráin, er mwyn cyfrannu at ddathliad o Gymru, hyrwyddo rhaglenni cyfredol, a thrafod datblygiadau strategol o fewn y berthynas.

Ukraine Visit

Ymwelodd y panel, a oedd yn cynnwys Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Cysylltiadau Partneriaeth), yr Athro Mike Phillips, Cyfarwyddwr Ymchwil, a Claire Blanchard, Arweinydd Tîm Partneriaeth, ag ANU am ddeuddydd ym mis Mawrth.

Dechreuodd yr ymweliad gyda dathlu’r berthynas sydd wedi bodoli rhwng ANU a sefydliadau addysg uwch yng Nghymru er 2010. Mae gwaith staff ANU parthed mabwysiadu ymagwedd y DU at ddarparu addysg uwch wedi arwain at ddatblygu maes o fewn y sefydliad hwnnw sydd wedi ymrwymo ei hun i ddarparu’r addysg a’r profiad addysgol ehangach sy’n seiliedig ar y rhai hynny sy’n cael eu meithrin yn y DU. 

Gwahoddwyd Dr Stuart Robb i roi’r brif ddarlith a wnaeth agor dathliadau Wythnos Cymru, a rhoi  hanes cryno am Gymru o’r enw ‘’Hanes (cryno) Cymru mewn dau wrthrych’. Cadeiriodd yr Athro Mike Phillips gyfarfod datblygu strategol gyda busnesau blaenllaw’r Wcráin a staff ANU er mwyn nodi unrhyw ddatblygiadau posib i’r rhaglen yn y dyfodol. Rhoddodd Claire Blanchard hefyd gyflwyniad ar ymagwedd y DU at sicrhau ansawdd addysg uwch.

Gwahoddwyd ysgolion lleol hefyd gan ANU i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ar y testun ‘Cymru’, a wnaeth gynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau ar hanes a diwylliant Cymru, yn ogystal ag enghreifftiau o fyfyrwyr yn dysgu siarad Cymraeg.

Meddai Dr Stuart Robb, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Cysylltiadau Partneriaeth): "Mae’n  wych ein bod ni wedi gallu dathlu’r berthynas sydd wedi bodoli rhwng ANU a sefydliadau yng Nghymru er 2010, dathlu ail-lansiad diweddar y rhaglen BA (Anrh.) Rheolaeth Ryngwladol gyda’r Drindod Dewi Sant, yn ogystal â dechrau trafod cynlluniau ar gyfer datblygu’r berthynas gyda’r Drindod Dewi Sant i’r dyfodol. Mae staff ANU wedi parhau i ddangos eu hymroddiad a’u brwdfrydedd tuag at y berthynas a ddatblygwyd gyda’r Drindod Dewi Sant, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth gyda nhw wrth iddynt geisio meithrin eu perthynas gyda ni."

Ychwanegodd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) y Drindod Dewi Sant fod “cynnal partneriaethau gyda sefydliadau mawr eu parch yn Ewrop yn strategol bwysig i’r Brifysgol, i Gymru ac i’r DU, yn enwedig oherwydd y cyd-destun gwleidyddol presennol, ac mae’n bleser mawr gan YDDS i barhau i ddatblygu ei pherthynas gyda Phrifysgol Alfred Nobel.”

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar waith partneriaeth y Brifysgol yma https://www.uwtsd.ac.uk/collaborative-partnerships/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663