Cysylltu menter a chyflogadwyedd graddedigion


08.10.2019

Mae’r Athrofa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal Diwrnod Cyflogadwyedd a Menter i helpu myfyrwyr i gael yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i wneud gwahaniaeth positif fel gweithwyr, arweinwyr y dyfodol ac entrepreneuriaid.

Kath Penaluna gives a presentation at the event.

Roedd y digwyddiad yn cydnabod pwysigrwydd asedau fel gallu gweithio mewn tîm, sgiliau cyfathrebu a datblygu personol ac roedd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, rhwydweithio, a siaradwyr gwadd er mwyn i fyfyrwyr allu dysgu gan gyn-fyfyrwyr, entrepreneuriaid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol er mwyn mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd.

Meddai Laura Hutchings, Cyfarwyddwraig y Rhaglen BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: “Pwrpas y digwyddiad oedd datblygu ffordd o feddwl myfyrwyr at fentergarwch a chyflogadwyedd ac fe ddarparodd blatfform i arbenigwyr ym maes cyflogadwyedd a menter amlygu pwysigrwydd datblygu sgiliau allweddol y mae galw mawr amdanynt gan amrywiaeth o gyflogwyr. 

 “Cafodd myfyrwyr y cyfle i ddysgu rhagor am wasanaeth gyrfaoedd y Brifysgol, cyfleoedd gwirfoddoli a’r Sefydliad Datblygu Entrepreneuraidd Creadigol (IICED).  Hefyd, buont yn cymryd rhan mewn seminarau ar ymdopi â straen a gwydnwch, ymwybyddiaeth ofalgar, grym y dychymyg a chreadigrwydd, arweinyddiaeth a rheolaeth ac adnabod tuedd anymwybodol yn y gweithle.  Dangoswyd i fyfyrwyr hefyd sut i wneud y mwyaf ar eu presenoldeb ar-lein drwy ddefnyddio LinkedIn.”

Ychwanegodd Laura: “Y nod oedd rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth trosglwyddadwy sy’n berthnasol i’r gweithle a chyfleoedd o ran menter.  Roedd y diwrnod ynghlwm wrth fodwl generig lefel chwech sy’n cael ei addysgu ar hyn o bryd gan yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau.  Cyflwynir y modwl hwn mewn cydweithrediad â’r gwasanaeth gyrfaoedd ac IICED gyda’r bwriad o fewnosod cymorth cyflogadwyedd yn y cwricwlwm. 

 “Gan fod y farchnad lafur yn mynd yn fwyfwy cystadleuol, roedd arnom eisiau galluogi ein myfyrwyr i adfyfyrio’n feirniadol ar ddysgu parhaus a phwysigrwydd eu datblygiad personol eu hunain.  Drwy wneud hyn, ein gobaith yw y bydd yn gwella rhagolygon gyrfa myfyrwyr yn y dyfodol a deilliannau graddedigion.  Roedd adborth o’r diwrnod yn hynod o bositif.  Cyn cymryd rhan, roedd myfyrwyr yn teimlo nad oeddynt yn sicr o gamau nesaf eu gyrfa ar ôl graddio, ac roedd y myfyrwyr hyn yn credu bod y diwrnod wedi eu hannog i feddwl rhagor am gyfleoedd gwaith yn y dyfodol ac am y sgiliau sydd eu hangen i ddiogelu swydd eu breuddwydion.  Teimlodd myfyrwyr eraill bod y diwrnod wedi rhoi iddynt ‘becyn cymorth cyflogaeth ymarferol’ a fydd yn hwyluso eu hanghenion datblygiadol eu hunain.  At ei gilydd, caniataodd y diwrnod i fyfyrwyr adfyfyrio ar eu datblygiad personol wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau pwrpasol a rhyngweithiol.”

A view of the tables of undergraduates attending the Employability and Enterprise Day.