Darlithydd yn Y Drindod Dewi Sant yn amddiffyn ei deitl Meistri Cymru


12.02.2019

Y penwythnos diwethaf, fe wnaeth Ceredig Emanuel, Pennaeth Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, amddiffyn ei deitl Meistr Cymru 60+ yn Sboncen - yn chwarae yn erbyn yr un gwrthwynebydd a drechod ef ‘nôl yn 2018.

Ceredig Emanuel

Ar ôl ennill y rownd derfynol o dri phwynt i un, cafodd Ceredig - sy'n chwarae i glybiau Sboncen Caerfyrddin a Llandeilo – ei gyflwyno â’i fedal gan Aelod Seneddol Castell Nedd, Christina Rees, sydd hefyd yn chwaraewr sboncen penigamp ac un wedi cynrychioli Cymru dros gant o weithiau.

Mae amddiffyn ei deitl Meistri yn golygu bod Ceredig nawr yn debygol o gaptenio tîm Meistri Cymru unwaith eto eleni yn ystod cystadleuaeth ryngwladol a gynhelilr yng Nghaerdydd rhwnh Ebrill 26-28.

Ac yntau wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol gampau gydol ei yrfa chwaraeon, dechreuodd Ceredig chwarae sboncen ar ôl ymddeol o chwarae rygbi ynghanol y 1990au.  Ar ôl chwarae'n rheolaidd i glybiau yng Nghaerfyrddin a Llandeilo, penderfynodd Ceredig ei fod am gystadlu ar lefel uwch a llynedd, dyma fe’n rhoi cynnig ar Gystadleuaeth Gaeedig Meistri Cymru Bourse gan fynd ymlaen i’w hennill.

Erbyn hyn mae digwyddiadau’r Meistri’n ennill poblogrwydd mewn amrywiaeth o wahanol gampau wrth i bobl hŷn barhau i fwynhau manteision cadw’n heini a chael llwyddiant parhaus yn eu meysydd priodol.

“Mae angen bod yn heini i chwarae sboncen ac rwy’n mwynhau’r ffaith fod gen i ffocws ar gyfer fy hyfforddiant.   Rwy’n chwarae gemau bob wythnos yng nghynghrair de Cymru yn erbyn gwrthwynebwyr o bob oed ac yn dal i gael blas mawr ar y gêm,” meddai Ceredig.

Fel Pennaeth Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant, mae Ceredig Emanuel hefyd yn gweld â’i lygaid ei hun fanteision cadw’n heini mewn oedran hŷn trwy gymorth gwaith Canolfan Iechyd a Heneiddio’r Brifysgol.

“Cefais f’ysbrydoli yn gwylio'r rownd derfynol ar gyfer chwaraewyr dros 75 mlynedd eleni, gan atgoffa fu hun bod ymarfer corff parhaus a gweithgaredd corfforol yn galluogi pobl hŷn i gadw ystwythder, cryfder a stamina. Dyma yw cenhadaeth Canolfan Iechyd a Heneiddio (CHA) y Brifysgol ac mae'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg yn cefnogi'r rhagdybiaeth honno. Un o brif nodweddion CHA yw sut y mae’n llwyddo i gadw cleientiaid - does neb eisiau gadael! Mae'r un peth yn wir am gylchoedd Meistri sboncen  lle mae chwaraewyr yn sefydlu perthynas agos sy'n medru para degawdau,” meddai Ceredig.

Ceredig Emanuel

Cydweithwyr Ceredig, y Ffisiolegwyr Dr Peter Herbert a David Gardner sydd wedi sefydlu’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio – canolfan sy’n agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd dros eu 50 oed neu unrhyw berson o unrhyw oedran sydd â chyflwr iechyd cronig cymedrol a allai elwa o ymarfer corff rheolaidd. Caiff pawb sy’n cymryd rhan raglen hyfforddi bersonol sydd wedi ei datblygu yn benodol ar eu cyfer gan dîm o arbenigwyr.

“Dyma gyfnod cyffrous dros ben i ni yn y Brifysgol," ychwanegodd Ceredig.  “Rydyn ni wedi cynyddu’r gwaith rydyn ni’n wneud gyda’r gymuned leol ac wedi rhoi cyfle i bobl leol fod yn rhan o’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio.  Mae’r Ganolfan hefyd o fudd mawr i iechyd a lles y boblogaeth leol wrth roi cyfle i’n myfyrwyr i weithio gyda chleientiaid o bob oed a lefel ffitrwydd.”

Mae Canolfan Iechyd a Heneiddio yn agored i’r cyhoedd ac yn casglu grwpiau tebyg o ran eu hanghenion iechyd ac ymarfer corff i gymdeithasu yn ogystal â gwella eu llesiant.  Mae’r Ganolfan hefyd yn gweithredu’n ganolfan ymchwil sy’n astudio sut y gellir defnyddio ymarfer corff i wella iechyd a ffitrwydd pobl hŷn.

“Rwy’n falch dros ben o’r modd y mae’r Ysgol yn datblygu ei chysylltiadau â’r gymuned a dyna braf yw gweld pobl hŷn ledled Sir Gaerfyrddin ar eu hennill oherwydd arbenigedd Peter a Dave.”

Ar ôl cyrraedd lefel meistri cenedlaethol a rhyngwladol, mae gyrfa chwaraeon Ceredig yn parhau i fynd o nerth i nerth.  Mae bellach yn edrych ymlaen at arwain y tîm cenedlaethol yn ystod pencampwriaeth rhyngwladol ym mis Ebrill.

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/sport-health-outdoor-carmarthen/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk