Darlithydd yw’r cyntaf i raddio â Doethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol o’r Drindod Dewi Sant


13.12.2019

Y darlithydd Kate L. Williams yw’r cyntaf i raddio â Doethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yr un Brifysgol ag y mae'n addysgu ynddi.

Dr Kate L Williams

Mae Kate yn gyfarwyddwr y rhaglen radd BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant ac mae wedi gweithio mewn chwaraeon lled-broffesiynol, proffesiynol a rhyngwladol ers dros 15 mlynedd.  Yn ychwanegol at addysgu therapi chwaraeon, mae gan Kate ddiddordeb ymchwil brwd mewn meysydd sy’n ymwneud â therapi chwaraeon, yn benodol anafiadau yn ardal y glun a chesail y forddwyd, a chyfergyd parhaus yn gysylltiedig â chwaraeon. 

Yn ogystal â’i hawydd i barhau ag arfer clinigol - a’i rôl fel darlithydd - roedd Kate yn chwilio am gyfle i fynd â’i diddordebau ymchwil gam ymhellach ac roedd y DProf yn cynnig yr ateb delfrydol.

“Pan ymgeisiais i am y rhaglen DProf yn y Drindod Dewi Sant, roeddwn i’n ymarferydd gwyddor chwaraeon/therapi chwaraeon cymhwysol a oedd yn gweithio fel arweinydd clinigol ar gyfer adferiad ac atal anafiadau mewn rygbi proffesiynol. Teimlwn ar adegau fy mod i’n datrys problemau ar sail tystiolaeth, yn dadansoddi’n feirniadol ac yn lledaenu gwybodaeth ar safon ddoethurol mewn cyd-destun byd go iawn, ond nid oeddwn am adael fy ngwaith mewn chwaraeon proffesiynol i ddilyn llwybr PhD traddodiadol. Rhoddodd y Drindod Dewi Sant ddewis arall i mi yn lle astudio am PhD traddodiadol a oedd yn caniatáu i mi gyfuno fy arfer clinigol ag ymchwil ar lefel ddoethurol trwy eu rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol.  I mi, roedd yn cynnig y gorau o ddau fyd. Fy nod oedd dod yn ymchwilydd proffesiynol ac yn ymarferydd arbenigol ac mae’r nod honno’n parhau. 

“Gwnaeth y DProf a astudiais ganiatáu i mi ddod i gysylltiad â grŵp o ymarferwyr o’r un meddylfryd â mi o amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys addysg, gweinyddu busnes a maetheg – a rhannu syniadau, profiadau a theithiau dysgu,” meddai Kate.

“Addysgwyd y cwrs trwy gyfrwng wythnosau preswyl ar gampws hyfryd Llambed.  Roedd yr wythnosau hyn yn amhrisiadwy ac wedi caniatáu i mi neilltuo amser a chanolbwyntio fy ymdrechion i baratoi ar gyfer fy mhrosiect ymchwil seiliedig ar waith. Mae’r lleoliad yn berffaith i fyfyrwyr doethurol weithio a chymdeithasu ac ar ddiwedd pob wythnos breswyl roedd gen i gynllun clir ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf. Fe wnaeth hyn y dasg aruthrol o gwblhau doethuriaeth cymaint yn fwy hwylus.

“Mae’r cyfarwyddwr rhaglen, Dr Christine Davies a’r staff addysgu yn wych – yn gyfeillgar, hawdd mynd atynt a gwybodus iawn. Y mentor ar gyfer fy ngharfan i oedd Dr Rhiannon Washington ac roedd hi hefyd yn gymorth aruthrol. Ar gyfer fy nhraethawd ymchwil, arweiniwyd fy nhîm goruchwylio gan Dr Andy Williams o’r Drindod Dewi Sant.  Bu Andy’n gyfaill beirniadol ar hyd yr amser – yn gwrando, cynghori, prawfddarllen ac yn fy ngwthio’n gyffredinol i ymgymryd â phrosiect seiliedig ar waith dilys a oedd yn hyrwyddo’r farn gyfredol ac yn cael effaith mewn cymwysiadau byd go iawn.

“Does dim amheuaeth gen i na fyddwn wedi cwblhau’r ddoethuriaeth oni bai am ei amynedd a’i arweiniad ef.  Dyna yw’r gwahaniaeth allweddol yn y Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol a gynigir yn y Drindod Dewi Sant – mae’r staff a’r cymorth a dderbyniwch yn gwneud i chi deimlo nad ydych ar eich pen eich hun. Byddwn yn argymell y llwybr hwn yn gryf i unrhyw ymarferwyr sy’n dymuno datblygu sgiliau personol a sgiliau ymchwil,” meddai.

Mae’r Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol (DProf) yn y Drindod Dewi Sant yn ddoethuriaeth broffesiynol sy’n integreiddio astudiaeth ran amser ar lefel doethuriaeth gydag arfer proffesiynol parhaus. Mae’n ddelfrydol felly ar gyfer y rheiny sy’n dymuno astudio ar lefel doethurol gan barhau â’u hymrwymiadau proffesiynol.

Mae’r rhaglen yn agored i ymarferwyr a ddylai, fel arfer, fod ag o leiaf bum mlynedd o brofiad o ymgymryd â swyddogaeth reolaethol neu weithredol arwyddocaol yn eu maes proffesiynol. Mae’r unigolion sy’n dilyn y rhaglen hon yn uwch staff yn eu meysydd, sy’n mynd i’r afael â thasgau lefel uchel mewn amgylcheddau cymhleth.

Roedd Dr Christine Davies, Cyfarwyddwr Rhaglen y Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol wrth ei bodd i fod yn bresennol yn y seremoni raddio yr wythnos diwethaf i weld ei hymgeisydd DProf cyntaf yn graddio. 

“Roedd Kate Williams yn aelod o’r garfan gyntaf ar y Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol  (DProf) yn y Drindod Dewi Sant, a ddechreuodd yn y Gwanwyn 2015, a hi yw’r cyntaf i raddio â DProf,” meddai Dr Davies.

“Trwy gydol Rhan 1, bu’n astudio’n ddiwyd ac yn effeithiol, ac roedd ei phrosiect ymchwil doethurol yn Rhan 2 wedi’i gynllunio’n dda ac yn drylwyr iawn, ac wedi’i seilio’n amlwg ar ei rôl broffesiynol fel therapydd chwaraeon a darlithydd. Eglurir canlyniadau’r ymchwil hwnnw yn ei thraethawd ymchwil rhagorol, a fydd o werth arwyddocaol i amrywiaeth o chwaraeon timau. Rydym yn falch iawn o gamp Kate, a dymunwn yn dda iddi yn ei gyrfa i’r dyfodol.”

Yn ogystal ag astudio am Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol, parhau i redeg y rhaglen radd Therapi Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant a gweithio ym maes chwaraeon proffesiynol, mae Kate yn ddiweddar wedi dod yn fam i Tomos sy’n un deg saith wythnos oed.

I gael gwybod rhagor am y Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol a gynigir yn y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/dprof/ neu cysylltwch â Dr Christine Davies  yn uniongyrchol trwy anfon e-bost at Christine.Davies@uwtsd.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen radd Therapi Chwaraeon y mae Dr Kate L. Williams yn addysgu arni, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/