Darpariaeth Gofal a Llesiant newydd yn mynd i’r afael â phrinder sgiliau rhanbarthol, hyrwyddo cynnydd at gyflogaeth a chodi sgiliau gweithwyr yn y rhanbarth


10.07.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio cyfres newydd o raglenni Gofal a Llesiant yn ei champws yn Llambed o fis Medi 2019, fydd yn mynd i’r afael â’r prinder dybryd o sgiliau yn y rhanbarth, yn ogystal â chreu cyfleoedd dysgu gydol oes i gymunedau lleol.

View across the quad towards the neo-classical St David's Building on the Lampeter campus.

Mae’r rhaglenni mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant wedi’u hanelu at drigolion Ceredigion, gogledd Sir Gaerfyrddin a Phowys sy’n dymuno symud i gyflogaeth neu astudiaethau pellach yn eu rhanbarth lleol. Mae rhaglenni i wella sgiliau hefyd yn cael eu cynnig i bobl sydd eisoes mewn cyflogaeth yn y rhanbarth sy’n ei chael yn anodd dod o hyd i ddarpariaeth briodol yn lleol.

Mae’r Brifysgol wedi gweithio’n helaeth gyda chyflogwyr lleol a’r bartneriaeth sgiliau rhanbarthol sydd wedi nodi prinder sgiliau sylweddol yn y sector Iechyd a Gofal yn rhanbarthol. Mae data’r farchnad lafur, gyda chyflogwyr rhanbarthol yn cyfrannu ato, yn nodi bod cyfleodd swyddi sylweddol ar gael i newydd-ddyfodiaid yn y sector ond hefyd bod angen codi sgiliau’r gweithlu presennol. Drwy gynnig y ddarpariaeth hon yn Llambed, mae’r Brifysgol yn cynyddu capasiti’r gymuned leol. Bydd y swyddi a gaiff eu creu yn cynnig cyflogaeth gynaliadwy â chyflog da i drigolion yn agos at eu cartrefi. Drwy ei strategaeth ymgysylltu â chyflogwyr, mae’r Brifysgol hefyd yn adeiladu gwydnwch i mewn i’r sector cyflogaeth allweddol hwn.

Mae cefnogi cwmnïau sydd wedi’u gwreiddio yn y gymuned, yn benodol yn sector yr economi sylfaenol, yn flaenoriaeth allweddol i’r Brifysgol. Bydd y fenter bresennol sy’n cyflwyno darpariaeth Iechyd a Gofal yn cael ei hymestyn yn y blynyddoedd nesaf i gefnogi cyflogwyr eraill yn yr economi sylfaenol, gan gyfrannu at gynnydd mewn cynhyrchedd yn ogystal â lleihau diweithdra yn y rhanbarth.

Ceir tystiolaeth helaeth o’r cynnydd ym mhotensial ennill cyflog unigolion sy’n codi o gaffael sgiliau lefel uchel. Bydd yr holl ddarpariaeth a gynigir ar Gampws Llambed yn darparu llwybrau dysgu at lefelau uwch o astudio gan ganiatáu mynediad at gyfleoedd dysgu gydol oes i bawb.

Caiff y ddarpariaeth ei chyflwyno drwy ddau lwybr: rhaglenni i’r rheini sy’n dymuno symud at gyflogaeth yn ogystal â rhaglenni gwella sgiliau a datblygiad proffesiynol parhaus wedi’u hanelu at y rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth ac sy’n dymuno gwneud cynnydd yn y gweithle drwy fanteisio ar raglenni o’r fath yn eu cymunedau eu hunain.

Dywedodd Barry Liles, Pro Is-Ganghellor, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes: “Ar hyn o bryd ceir prinder sgiliau dybryd yn y rhanbarth, sydd wedi’i gofnodi’n helaeth, yn enwedig yn sector bywiog iechyd a gofal cymdeithasol. Ceir amrywiaeth o gyfleoedd swyddi â chyflog da yng Ngheredigion a’r siroedd cyfagos sy’n galw am feddu’r sgiliau perthnasol. Caiff y rhaglenni newydd hyn eu cynnig ar nifer o batrymau cyflwyno hyblyg er mwyn sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu astudio ochr yn ochr â’u hymrwymiadau personol a gwaith. Bydd darpariaeth ar gael gyda’r nos i’r rheini sy’n gyflogedig a hefyd bydd darpariaeth gyfleus yn ystod y dydd i’r rheini sy’n gyfyngedig oherwydd ymrwymiadau gofal plant.

“Mae’r Brifysgol yn ymateb mewn ffordd arloesol i anghenion canolbarth Cymru wledig, ac yn cyfrannu at ddyheadau’r rhanbarth i fod yn fentrus ac yn nodedig gan gyflenwi twf economaidd drwy arloesi, sgiliau, cysylltedd a swyddi. Mae Grŵp Y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr, yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i gyflenwi agenda codi sgiliau’r rhanbarth drwy sicrhau bod y rhaglenni hyn ar gael yn Llambed fel llwybrau at ddatblygu sgiliau uwch. Bydd y rhaglenni a gynigir yn bodloni’r gofynion cyflogaeth rheoleiddiol newydd, gan ddarparu’r drwydded i ymarfer sydd ei hangen yn y sector cyflogaeth hwn.  Bydd y Brifysgol yn darparu arweiniad ar yrfaoedd, mynediad at gyfleoedd profiad gwaith a bydd yn gyfrifol am asesu unigolion yn seiliedig ar eu gwaith. Mae Grŵp Y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol am amrywiaeth eang o raglenni prentisiaeth, prentisiaeth uwch a phrentisiaeth gradd mewn nifer o sectorau cyflogaeth allweddol.”

O fis Medi ymlaen, caiff amrywiaeth o raglenni addysg bellach rhan amser Lefel 1 a Lefel 2 eu cyflwyno yn ystod y dydd a gyda’r nos mewn meysydd fel Cwnsela, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Mynediad at Astudiaethau Iechyd yn ogystal â Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Dim ond ffi gofrestru fach fydd angen ei thalu ar gyfer y ddarpariaeth hon.

Yn ogystal, bydd darpariaeth addysg uwch yn canolbwyntio ar y Diploma Addysg Uwch mewn Nyrsio, Gradd Sylfaen mewn Cwnsela, Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheoli Meithrinfa a darpariaeth Rheoli Preswyl Oedolion Gofal Cymdeithasol. 

Ym mis Ionawr 2020, bydd y Brifysgol hefyd yn lansio amrywiaeth o raglenni Llesiant a Hamdden yn ei champws yn Llambed. Bydd y rhaglenni hyn hefyd yn cynnig cyfle blasu i unigolion sy’n ystyried newid gyrfa neu sy’n dymuno datblygu’n broffesiynol yn eu gyrfaoedd.

 “Mae’r Brifysgol yn datblygu’r arlwy dysgu gydol oes cyffrous hwn ar gampws Llambed er mwyn sicrhau y gall ymateb i anghenion cyflogaeth y rhanbarth, a chynaladwyedd y campws yn y dref,” ychwanegodd Barry Liles. “Bydd y rhaglenni hyn yn ategu arlwy dyniaethau traddodiadol y campws ac yn arwydd o’r cam cyntaf mewn amrywiaeth cynhwysfawr o raglenni fydd yn sicrhau bod unigolion yn gallu cael y sgiliau a’r hyfforddiant sydd eu hangen yn eu cymunedau eu hunain. Yn y pen draw byddwn yn cael effaith gadarnhaol a sylweddol ar economi’r rhanbarth.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk