Dathliad dwbl i George Searle o’r Drindod Dewi Sant, enillydd medal aur WorldSkills UK 2018


21.03.2019

Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous i George Searle wrth iddo raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant â gradd BSc mewn Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch), a sicrhau swydd gyda BT – ychydig fisoedd yn unig ar ôl ennill medal aur yn WorldSkills UK 2018.

George Searle wearing an academic gown and hat.

Bydd George, a raddiodd â Gradd Dosbarth Cyntaf heddiw, yn dechrau ar gynllun hyfforddi graddedigion gyda BT yn Ipswich ym mis Medi.  Roedd yn un o dri myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant a enillodd le i gystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol nodedig cystadlaethau WorldSkills UK 2018. 

George, Lawrence Edwards a Paul Lawrence oedd yr unig fyfyrwyr o brifysgolion yng Nghymru a gafodd gyfle i gystadlu yn erbyn dysgwyr o bob cwr o’r DU o flaen mwy na 70,000 o ymwelwyr yn WorldSkills UK LIVE yn yr NEC yn Birmingham.

Ac yntau wedi graddio’r haf diwethaf gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddiant Personol), cyrhaeddodd Lawrence Edwards rownd derfynol y categori Hyfforddwr Ffitrwydd: Hyfforddwr Personol ar ôl cael ei enwebu gan ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant, Geraint Forster.

Cyrhaeddodd George a Paul - myfyrwyr ar y cwrs BSc Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch) yn y Drindod Dewi Sant Abertawe - rownd derfynol y categori Technegydd Seilwaith Rhwydweithiau ac mae eu darlithydd, Dr Kapilan Radhakrishnan yn falch dros ben o’u camp.

“Hwn oedd y tro cyntaf i fyfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant gymryd rhan yn WorldSkills ac roeddem ni’n falch dros ben bod y ddau ohonyn nhw wedi cyrraedd rownd derfynol y DU,” meddai Kapilan.  “Bu’r gystadleuaeth yn fodd i helpu George a Paul i wireddu eu potensial a’r sgiliau sydd ganddyn nhw.   Roedd cysylltiad yr Ysgol ag Academi Rwydweithio Cisco yn allweddol i’w llwyddiant am eu bod nhw’n astudio CCNA yn rhan o’u rhaglen radd.   Mae’r ffaith bod George wedi ennill y fedal aur yn dangos ansawdd ein haddysgu a’r cyfleusterau sydd gennym ni, sy’n galluogi ein myfyrwyr i gyflawni.”

Meddai George:  “Roedd cyrraedd y rownd derfynol ac ennill medal aur yn ffantastig.  Roedd hi’n golygu bod fy holl waith caled wedi talu ar ei ganfed.  Roedd rownd ranbarthol Technegydd Seilwaith Rhwydweithiau’n heriol iawn gan fod cwricwlwm Cydymaith Rhwydweithiau Ardystiedig Cisco (CCNA), sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol, yn cael ei brofi.  Roedd y ddwy gystadleuaeth yn ffordd wych o roi prawf ar sgiliau rhwydweithio cyfrifiadurol ymarferol a meddwl yn feirniadol tra boch dan bwysau ac yn canolbwyntio ar y gwaith dan sylw. Roedd y rownd derfynol yn llawn tyndra - ond drwy holl fwrlwm y gystadleuaeth a’r sŵn, es i ymlaen â’r gwaith a defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth roeddwn i wedi’u dysgu drwy fy nghwrs gradd.”

Bellach mae George yn edrych ymlaen at raddio a dechrau gyrfa gyda BT. “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi rhoi cychwyn gwych i mi,” meddai. “Dewisais i’r cwrs yn y lle cyntaf oherwydd y modylau arbenigol.  Roedd y cysylltiad agos â Cisco yn ffactor pwysig i mi.  Mae’r gefnogaeth a gefais i gan Kapilan wedi bod yn anhygoel.  Roedd ef yno i f’arwain a fy helpu i’r holl ffordd.  Bellach rwy’n edrych ymlaen at ddechrau fy ngyrfa gyda BT.”

Meddai Barry Liles, Pro Is-Ganghellor ar gyfer Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn y Drindod Dewi Sant:  “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym yn cydnabod y budd aruthrol i’n myfyrwyr a’n staff sy’n deillio o gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau.

“Fel Prifysgol sector deuol yng Nghymru, mae gennym record hir a chlodwiw o ddatblygu ein dysgwyr i fod yn gystadleuwyr ar y llwyfan byd-eang. Mae’r profiad a geir yn y cystadlaethau hyn yn amhrisiadwy i baratoi myfyrwyr i fod â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diwydiant. Rydym ni’n falch dros ben o George, Paul a Lawrence.”

Yn gynharach y mis hwn, croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant un o gystadlaethau nodedig WorldSkills UK i’w Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC), i ddewis y tîm o brentisiaid a myfyrwyr a fydd yn cynrychioli’r DU yn WorldSkills Kazan 2019 ym mis Awst eleni.   

Yng Nghystadleuaeth WorldSkills, sy’n adnabyddus hefyd fel y ‘Gystadleuaeth Olympaidd ar gyfer Sgiliau’ gwelir prentisiaid gorau’r byd a myfyrwyr yn dod benben â’i gilydd i ennill y wobr Aur, Arian ac Efydd yn eu dewis sgil.  Ar hyn o bryd mae’r DU yn ddegfed ar restr WorldSkills yn dilyn ei llwyddiant yn ennill medalau yn y Gystadleuaeth WorldSkills ddiwethaf yn Abu Dhabi yn 2017.  

O 4 Mawrth i 8 Mawrth, ochr yn ochr â’r cystadlaethau i ddewis y tîm, cynhaliodd y Drindod Dewi Sant a CWIC amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu i ysgolion, colegau a myfyrwyr prifysgol.   Dangosodd y digwyddiadau hyn amrywiol lwybrau i’r byd adeiladu gan arddangos technoleg arloesol megis offer adeiladu digidol newydd a chyfarpar hyfforddi rhithrealiti. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk