Dathliad teuluol


15.07.2019

Ar ôl dod yn fyfyrwyr a hwythau yn eu chwedegau, mae Chris a Carol Connelly wedi graddio gyda’i gilydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dyma nhw’n egluro beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw.

Mae gŵr a gwraig a benderfynodd fynd i’r brifysgol a hwythau yn eu chwedegau wedi graddio gyda’i gilydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Graddiodd Carol a Chris Connelly mewn seremonïau ar 9 Orffennaf, ynghyd â dyweddi eu merch, Adam Head. Roedd dwy o’u merched wedi graddio’n flaenorol o’r Drindod Dewi Sant, gan ei wneud yn rhywbeth gwirioneddol deuluol.

Arferai Carol, 65 oed, weithio i Gyngor Castell Nedd Port Talbot, lle roedd yn rheoli tîm o 70 o staff cyn cymryd ymddeoliad cynnar yn 2016 wedi iddi gael falf aortig newydd. A hithau heb fod i brifysgol erioed, penderfynodd ei bod yn bryd gosod her newydd iddi’i hun – felly aeth Chris a hithau i ddiwrnod agored yn y Drindod Dewi Sant yn ystod haf 2016.

“Dechreuais i siarad â’r tîm sy’n rhedeg y cyrsiau cwnsela a sylweddoli bod y pwnc o ddiddordeb mawr i mi – felly penderfynais roi cynnig arni a chofrestru ar y BA mewn Sgiliau Cwnsela ac Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol”, meddai Carol.

Yn y cyfamser, darganfu Chris y gallai’r HND mewn Astudiaethau Adeiladu a enillodd yn 1996 gyfrif tuag at radd. Gwnaeth hyn ei ysgogi i gofrestru ar y cwrs gradd Rheoli Prosiectau ac Adeiladu.

Roedd y cwpl, sy’n byw yn Townhill, Abertawe, yn hapus dros ben i allu astudio mewn prifysgol leol ac wrth eu bodd â’r cymorth a gawsant ar hyd y ffordd.

“Cefais drafferth gyda’r ysgrifennu academaidd yn fy mlwyddyn gyntaf, ond cefais gymorth ardderchog, a thaniwyd fy niddordeb gan yr elfen ymchwil o’r radd,” meddai Carol.

“Mae’r staff yn wych,” cytuna Chris. “Maen nhw’n hawdd mynd atynt, maen nhw’n dod i’ch adnabod ac os oes gennych broblem, maen nhw bob amser yn barod i’ch helpu.”

Yn dilyn ei radd astudiodd Chris y cwrs PGCE PCET, a fydd yn ei gymhwyso i addysgu a hyfforddi. Derbyniodd ei dystysgrif yn y seremoni raddio ar 9 Gorffennaf, tra gwnaeth Adam raddio mewn Dylunio Gemau Cyfrifiadurol.

Bydd Adam yn dychwelyd i’r brifysgol y flwyddyn nesaf i ddechrau gradd Meistr mewn animeiddio cyfrifiadurol a bydd Carol yn dilyn ôl troed Chris, gan ymuno â’r cwrs PGCE PCET.

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i symud ymlaen,” meddai. “Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n ystyried astudio fel myfyriwr aeddfed yn y Drindod Dewi Sant i wneud ymholiadau a siarad â’r staff. Rwy’n teimlo ei fod yn beth eithaf rhamantaidd ein bod yn graddio gyda’n gilydd. Mae gennym wal yn ein tŷ ni â lluniau graddio Chris a’n tair merch, a nawr bydd fy llun graddio innau i’w weld yno hefyd. Mae’n hyfryd.”

Mae Caroline Lewis, cyfarwyddwr rhaglen: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a chyfarwyddwr cynorthwyol disgyblaeth academaidd, yn edmygu llwyddiant Carol a Chris.

“Roedd cwrs Carol yn un o nifer o raglenni cwnsela sydd ar gael yn y brifysgol, ac mae cwrs PGCE PCET Chris yn ddewis da i amrywiaeth o raddedigion sydd eisiau gweithio ym myd addysg a chefnogi a helpu eraill wrth ddysgu,” meddai.

“Mae gweld teulu yn gwneud cynnydd yn y brifysgol gyda’i gilydd wedi bod yn hyfryd. Maen nhw wedi cymryd mantais o gyfleoedd i gefnogi’i gilydd ac wedi datblygu fel dysgwyr yn ystod eu hamser yma. Rydym yn sôn yn aml am naws deuluol y Drindod Dewi Sant; mae’n fraint cael profi teithiau ein myfyrwyr gyda nhw.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk