Dau o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed yn cael eu dewis i arddangos eu gwaith yn San Steffan


13.03.2019

Dewiswyd dau fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan i arddangos eu posteri yn y digwyddiad ‘Posters in Parliameent’ a gynhaliwyd yn San Steffan y mis hwn.

Posters in Parliament 1

Charlotte Stone gyda'r Athro Cysylltiol Ralph Häussler yn y digwyddiad yn San Steffan

Roedd y digwyddiad hwn yn rhan o Gynhadledd Ymchwil Israddedig Prydain (BCUR), clymblaid agored o brifysgolion sydd wedi ymrwymo i annog diwylliant cenedlaethol o ymchwil israddedig sy'n dod â detholiad o rai o'r ymchwil israddedig gorau o bob cwr o'r DU at ei gilydd. Dewiswyd dros 60 o fyfyrwyr o brifysgolion ledled y DU i arddangos posteri o'u gwaith ymchwil israddedig yn Nhŷ'r Cyffredin lle cawsant gyfle i gyflwyno eu canfyddiadau.

Roedd Charlotte Stone a Rebecca Calder, myfyrwyr sy’n astudio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed, ymhlith y rhai a gafodd eu dewis i arddangos eu gwaith - y ddwy ohonynt yn astudio ar gyfer gradd yn y Clasuron. Yr unig fyfyrwyr o Gymru I gael eu dewis i gymryd rhan yn y digwyddiad roedd Charlotte a Rebecca wrth eu bodd o gael y cyfle i drafod eu hymchwil gydag Aelodau Seneddol, Swyddogion Polisi a’u cyfoedion mewn digwyddiad mor uchel ei broffil.

“Mae cyflwyno fy ymchwil fy hun yn y Senedd wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn,” meddai Charlotte. “Mae wedi fy herio i wneud fy nghanfyddiadau yn hygyrch i bobl nad ydynt yn arbenigwyr ac esbonio perthnasedd fy ymchwil y tu hwnt i'm disgyblaeth fy hun. Roedd cysylltu'r cwestiwn o darddiad, swyddogaeth a hunaniaeth duwiau Rhufeinig-Celtaidd â chwestiynau am gyfnewid crefyddol a hunaniaeth ledled Ewrop yn amserol iawn ychydig wythnosau cyn Brexit, a dyna pam roedd tipyn o ddiddordeb yn fy mhoster. Roedd y poster yn rhan o aseiniad gwaith cwrs yn wreiddiol. Fodd bynnag, roedd yn rhaid i mi wneud diwygiadau sylweddol i wella ei ansawdd ymhellach sydd wedi gwthio fy sgiliau ymchwil i lefel gwahanol.”

Posters in Parliament Rebecca

Rebecca Calder gyda'r Athro Cysylltiol Ralph Häussler yn y digwyddiad yn San Steffan

Roedd y posteri a arddangoswyd gan y myfyrwyr yn rhan o broses addysgu bloc pedair wythnos a gynlluniwyd gan Ralph Häussler sy'n archwilio crefydd Geltaidd mewn dull amlddisgyblaethol ac Ewropeaidd gyfan. O fewn y bloc pedair wythnos hwn, cynhaliodd pob myfyriwr eu prosiect ymchwil annibynnol eu hunain ar dduwies neu dduw Celtaidd o'u dewis.  Mae'r Athro Cyswllt Häussler, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes ac Archaeoleg Rufeinig yn Y Drindod Dewi Sant, yn falch iawn o'i fyfyrwyr ac mae'n falch iawn eu bod wedi'u dewis i arddangos eu gwaith:

“Roeddwn wrth fy modd bod Charlotte a Rebecca wedi cael eu dewis i drafod eu gwaith yn Nhŷ'r Cyffredin. Mae gennym draddodiad cryf yn y Drindod Dewi Sant yma yn Llambed am hyrwyddo ymchwil israddedig ynddo'i hun. Roedd yn ddigwyddiad gwych a chawsom gyfle i gyfarfod â nifer o fyfyrwyr, cydweithwyr academaidd ac ASau o bob cwr o'r DU.

Roedd yn brofiad ardderchog i Charlotte a Rebecca a gyflwynodd eu hymchwil annibynnol yn seiliedig ar eu modiwl 2il a 3edd flwyddyn "Crefyddau Rhufeinig-Celtig" yn nhymor y Nadolig 2018. Gwnaethant waith amlddisgyblaethol diddorol, gan edrych ar 'Dduwiau Celtaidd' mewn persbectif diachronig, o gyfnodau cyn-Rufeinig i'r Oesoedd Canol. Roedd llawer o ddiddordeb yn eu posteri yn ystod y digwyddiad ac roedd Charlotte yn un o ffefrynnau'r beirniaid ond, yn y diwedd, aeth y wobr gyntaf i boster gwyddoniaeth! Fodd bynnag, roedd yn ddiwrnod gwych i bawb a gobeithiwn fod yno eto'r flwyddyn nesaf. ”

Cynrychiolodd yr Athro Cyswllt Thomas Jansen, Uwch-ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieineaidd, y Brifysgol yn y digwyddiad hefyd. Ychwanegodd:

“Mae Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio yn rhoi pwys mawr ar fyfyrwyr yn datblygu sgiliau ymchwil yn gynnar yn eu gyrfaoedd academaidd. I'r perwyl hwn rydym yn mynychu digwyddiadau fel Posteri yn y Senedd yn rheolaidd neu Gynhadledd Prydain ar gyfer Ymchwil Israddedig. Mae cyflwyno eu gwaith yn gyhoeddus yn rhoi grym mawr i fyfyrwyr; mae'n rhoi hyder iddynt yn eu galluoedd eu hunain ac yn sicrhau eu bod yn rheoli eu dysgu eu hunain, dau werth yr ydym yn eu gwerthfawrogi yn ein haddysg israddedig. Mae gweld ein myfyrwyr yn llwyddo mewn digwyddiadau o'r fath yn gadarnhad gwych o'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud ar draws y disgyblaethau yn y Drindod Dewi Sant. ”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663