Debbie Green, Prif Weithredwr Coastal Housing Group a leolir yn Abertawe, yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


16.07.2019

Heddiw (dydd Mawrth, 16 Gorffennaf), derbyniodd Debbie Green, Prif Weithredwr Coastal Housing Group a leolir yn Abertawe, Gymrodoriaeth Anrhydeddus yn seremoni raddio’r Drindod Dewi Sant a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn.

Debbie Green makes a speech wearing an academic gown and hat.

Cafodd Debbie radd mewn hanes o Gaergrawnt, a symudodd i Gaerdydd yn 1988, gan ennill ei chymhwyster yn gyfrifydd siartredig yn 1991. Wedi gweithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol, dechreuodd Debbie ar ei gyrfa ym maes tai gyda Dewi Sant yn 2005, gan chwarae rôl allweddol yn y cydsoddiad â Swansea Housing Association i greu’r Coastal Housing Group. Yn Gyn-gyfarwyddwr Ariannol Grŵp Coastal, dechreuodd yn ei swydd fel Prif Weithredwr ym mis Ebrill 2014.

Wrth dderbyn y gymrodoriaeth heddiw, meddai Debbie Green:

“Mae'n anrhydedd fawr i fod yma heddiw yn derbyn y gymrodoriaeth hon am wasanaethau i adfywio cymunedol a hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Jane am ei haraith. Mae'n fraint fawr i i gael clywed eich hanes a’ch cyflawniadau yn y fath fodd.

Wrth ystyried yr anrhydedd heddiw, rwy'n falch iawn o gael fy nghydnabod gan sefydliad sy'n rhannu'r un gwerthoedd, gweledigaeth ac ymrwymiad i'w chymuned leol â fy sefydliad i, Coastal Housing.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl allweddol wrth lunio gweledigaeth ar gyfer ein rhanbarth - un sy'n darparu ar gyfer y bobl, yn enwedig y bobl ifanc hynny, sydd eisiau dysgu a mynd ymlaen i weithio a chreu eu bywydau yn yr ardal hon.”

Mae Debbie yn credu mewn gweithio tuag at gymdeithas decach a chyfartal, ac mae gallu cael at gartref fforddiadwy o ansawdd da sydd wedi’i leoli o fewn cymuned gynaliadwy yn rhan allweddol o’r argyhoeddiad hwnnw. Yn Gyn-gadeirydd Chwarae Teg, yr elusen sy’n gweithio at ddatblygu’r economi ac at  gydraddoldeb i ferched yng Nghymru, mae Debbie ar hyn o bryd yn Gadeirydd Cartrefi Cymunedol Cymru ac yn Drysorydd i elusen iechyd meddwl a llesiant blaenllaw Cymru, sef  Gofal Cymru. Mae Debbie hefyd yn Aelod Siartredig o’r Chartered Institute of Housing.

Cyflwynwyd Debbie i’r gynulleidfa gan Dr Jane Davidson, Pro Is-ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd yn y Drindod Dewi Sant.  Ychwanegodd yntau: 

“O dan ei harweinyddiaeth, mae Coastal wedi blodeuo ac yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o adfywio Abertawe. Mae Debbie yn credu'n angerddol mewn gweithio tuag at greu cymdeithas decach a mwy cyfartal, a bod mynediad at gartref fforddiadwy o ansawdd da mewn cymuned gynaliadwy yn rhan allweddol o hyn.

Is-ganghellor, mae’r Debbie Green yr ydym yn ei ddathlu heddiw yn unigolyn sydd wedi neilltuo ei bywyd a'i gwaith i Abertawe a Chymru; sydd wedi brwydro dros fynediad cyfartal i wasanaethau ac sydd wedi bod yn arloeswr llawn dychymyg o'r rôl y gall tai ei chwarae wrth wella bywydau pobl.”

Debbie Green receives her Honorary Fellowship.