Dirprwyaeth o Japan yn ymweld â’r Swigen Greadigol yn Abertawe


14.08.2019

Ymwelodd dirprwyaeth o’r Ysgol Graddedigion Economeg, Prifysgol Toyo yn Tokyo â’r Swigen Greadigol yn Abertawe yn rhan o genhadaeth i Gymru i ddysgu am sut mae Partneriaethau Cyhoeddus - Preifat llwyddiannus yn gweithio’n ymarferol.   

Mae’r Swigen Greadigol yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac AGB Abertawe (Ardal Gwella Busnes) a sefydlwyd yn 2013 i gael effaith gadarnhaol ar ganol dinas Abertawe drwy gynyddu nifer yr ymwelwyr, cefnogi myfyrwyr i gychwyn eu busnesau eu hun ac ychwanegu at arlwy diwylliannol cyfoethog y ddinas.  

Roedd yr ymwelwyr o Japan yn cynnwys dirprwyaeth o Brifysgol Toyo yn ogystal â swyddogion llywodraeth leol, ymgynghorwyr ac asiant eiddo, sy’n ymweld â’r DU ar hyn o bryd i ddysgu am yr ystod o bartneriaethau sy’n bodoli rhwng sefydliadau’r sector cyhoeddus a busnesau preifat, yn ogystal â dulliau isadeiledd eraill a rhaglenni cipio gwerth tir. Trefnwyd yr ymweliad, sy’n cynnwys sefydliadau yn Llundain a’r Alban, ar ôl i’r Athro Cysylltiol Yu Namba ym Mhrifysgol Toyo ddarllen llyfr a gyflwynodd AGB Abertawe yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus yn y DU, gan fod y cysyniad o Ardaloedd Gwella Busnes yn dal i fod yn newydd yn Japan.

Mae’r Swigen Greadigol yn galluogi myfyrwyr y Drindod Dewi Sant i rwydweithio a gweithio gyda’i gilydd o’i lleoliad yn Stryd Cradock yng nghanol y ddinas. Meddai Lucy Beddall o dîm Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am y Swigen Greadigol:  “Mae’n bleser mawr gennym ni groesawu ymwelwyr o Japan i weld drostyn nhw eu hun y gwaith rhagorol y mae’r Swigen Greadigol yn ei gyflawni.  Gan weithio gyda AGB Abertawe, rydym ni’n darparu lle i’n myfyrwyr feddwl am botensial masnachol eu gwaith a’u gweithgareddau’n cynnwys trefnu siopau dros dro, arddangosfeydd, perfformiadau, gweithdai a premières ffilmiau. Yn bwysicaf oll rydym ni’n eu hannog i fod yn fentrus ac yn entrepreneuraidd fel eu bod, ar ôl graddio, yn barod i gychwyn eu busnesau eu hun o fewn y ddinas.  Mae’r prosiect yn manteisio ar gymorth tîm o Interniaid Menter Myfyrwyr sy’n cefnogi’r gweithgareddau ac yn cael profiad amhrisiadwy o ran creu syniadau newydd a gofalu am yr uned.   

Mae’n llwyddiant mawr!”, ychwanega Lucy. “Er 2013 mae mwy na 11,000 o bobl wedi camu i mewn i’r siop i gefnogi cannoedd o brosiectau myfyrwyr.”

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr AGB Abertawe (Ardal Gwella Busnes): “Rydym ni’n falch iawn o weld y model Partneriaeth Cyhoeddus-Preifat sydd gennym ni yn ei le gyda’r Swigen Greadigol, AGB Abertawe a’r Drindod Dewi Sant yn tynnu sylw rhyngwladol.  Mae’r Swigen Greadigol wedi bod yn llwyddiant mawr ac wedi darparu canlyniadau diriaethol ar gyfer pobl ifanc uchelgeisiol, ar gyfer busnesau ac ar gyfer Canol Dinas Abertawe.  Mae’n bwysig cydnabod y rhan sydd gan bartneriaethau doeth megis hon i’w chwarae yn llwyddiant parhaus economïau rhanbarthol.  Maen nhw hefyd yn gallu gwneud cymaint i lunio a meithrin meddwl entrepreneuraidd y gall pobl ifanc fynd ag ef gyda nhw ar hyd eu gyrfaoedd, pa lwybr bynnag maen nhw’n penderfynu ei ddilyn yn y dyfodol.”

Yn ystod ei hymweliad gwahoddwyd y ddirprwyaeth i weld arddangosfa o ddylunio patrymau arwyneb gan un o raddedigion Coleg Celf Abertawe, Keeley-Shay Jarvis. Mae gan waith Keeley-Shay ymdeimlad dwys o le ac mae’i phrintiau digidol beiddgar yn aml yn adlewyrchu ei chymuned yn Townhill ac Abertawe.  Mae wedi dychwelyd yn ddiweddar o arddangos ei gwaith yn arddangosfa’r New Designers yn Llundain sy’n darparu platfform i dalentau dylunio newydd gysylltu ag addysgwyr, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr ym maes dylunio, gan arwain yn aml at gomisiynau proffesiynol.    

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost y Drindod Dewi Sant Abertawe a Deon Gweithredol Athrofa’r Gwyddorau a’r Celfyddydau:  “Mae sgiliau a dawn myfyrwyr a graddedigion y Drindod Dewi Sant sy’n cael eu harddangos yn y Swigen Greadigol yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i arlwy’r ddinas.  

“Mae partneriaeth lwyddiannus y Brifysgol ag AGB Abertawe yn adlewyrchu’r ffordd y mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio i adeiladu capasiti economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Abertawe.  Drwy gyd-leoli a chydweithio â phartneriaid, yn cynnwys Cyngor Abertawe, rydym ni’n gwneud Abertawe yn ddewis cyntaf ar gyfer astudio, byw, gweithio a mwynhau”.  

Ychwanegodd y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:  “Mae Abertawe yn cael ei thrawsnewid ar y raddfa fwyaf mewn 70 mlynedd, gyda buddsoddiad o oddeutu £1bn.

“Bydd hyn yn llwyddo oherwydd gwaith pwerus ar ddull ‘Tîm Abertawe’, gyda’r holl sectorau’n cyd-gynllunio, yn cydweithio ac yn cyd-dynnu.

“Yn enghraifft o hyn, mae’r Cyngor yn gweithio’n agos â staff, rheolwyr a myfyrwyr y brifysgol, ac ag aelodau o AGB Abertawe.”

DIWEDD

Nodyn i'r Golygydd

  1. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru sydd â Siartr Frenhinol ac mae’n falch o gael Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, yn Noddwr arni. Rydym yn rhan o Grŵp y Drindod Dewi Sant, sef conffederasiwn o sefydliadau sy’n cynnwys Prifysgol Cymru, ynghyd â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol.  Mae’r Grŵp yn cynnig dulliau integredig, sector deuol ar gyfer addysg, sgiliau a hyfforddiant er lles dysgwyr, cyflogwyr a chymunedau. Mae prif gampysau’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed. https://www.uwtsd.ac.uk/cy/
  2. Mae AGB Abertawe (Ardal Gwella Busnes) yn un o’r Ardaloedd Gwella Busnes cynharaf yn y DU.  Fe’i sefydlwyd ar 1 Awst 2006 ar ôl derbyn mandad cadarnhaol drwy bleidlais ymhlith busnesau â gwerth ardrethol o fwy na £5k o fewn cylch dynodedig yr AGB.  Fel yr AGB gyntaf yng Nghymru, rydym yn ymfalchïo ein bod wedi bod yn arloeswr ar gyfer pob AGB a ddaeth wedyn, gan arwain y ffordd ar fuddsoddi, syniadau a chanlyniadau.  Gan ein bod wedi gweithredu am oddeutu tair blynedd ar ddeg rydym wedi cyflawni nifer helaeth o brosiectau, cynlluniau a gwasanaethau sydd wedi gwneud gwahaniaeth ac sy’n parhau i wneud hynny ddydd ar ôl dydd.  Fel unrhyw fusnes mae twf yn bwysig a dyma pam mae gennym lu o brosiectau, cynlluniau a gwasanaethau ar y gweill yn y cyfnod cyffrous hwn ar y daith i adfywio cylch yr AGB. https://www.swanseabid.co.uk/
  3. Prifysgol Toyo yw un o’r prifysgolion preifat mwyaf yn Japan.  Fe’i sefydlwyd yn 1887 fel “TETSUGAKU-KAN (Ysgol Athroniaeth)” gan un o athronwyr enwocaf Japan, Dr INOUE Enryo. Fe’i haildrefnwyd yn 1906 ac ers hynny mae’n cael ei hadnabod fel Prifysgol Toyo. Llynedd yn 2017, dathlodd y Brifysgol 130 o flynyddoedd ers ei sefydlu. Ar hyd yr hanes hir hwn o gyfraniad academaidd, mae’r brifysgol wedi tyfu ac ar hyn o bryd mae mwy na 31,000 o fyfyrwyr yn astudio ar 13 o raglenni israddedig a 15 o raglenni ysgol y graddedigion. Mae rhyngwladoli’n un o ffocysau Prifysgol Toyo, ac ar hyn o bryd mae 1,482 o fyfyrwyr rhyngwladol o 39 gwlad. Mae gan y Brifysgol bum campws ac mae’r prif gampws yn HAKUSAN, Ward Bunkyo, yng Nghanol Tokyo. https://univinjapan.com/toyo_university/

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon, Y Drindod Dewi Sant, 07968249335  e.beynon@uwtsd.ac.uk

Kate Clarke, MGB PR, 07508 851 948  Kate@mgbcommunications.com