Dirprwyaeth o’r Drindod Dewi Sant yn mynychu gŵyl ‘Celf a Dylunio – Ar y MAP’


22.02.2019

Fe wnaeth dirprwyaeth, gan gynnwys myfyrwyr a staff academaidd o Goleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, fynychu’r ail ŵyl ‘Celf a Dylunio: Ar y MAP’ a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn ddiweddar.

 Ar Y map

Roedd yr ŵyl celf a dylunio ddeuddydd, a drefnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, yn gyfle i ddod â myfyrwyr sy’n astudio Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg at ei gilydd.   Daeth myfyrwyr a staff ynghyd o wahanol gampysau ar draws Cymru i rannu eu gwaith a’u profiadau gyda chyd-fyfyrwyr, artistiaid arbenigol a dylunwyr. Gyda'r nifer sy’n astudio Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu bob blwyddyn, roedd hefyd yn gyfle i sefydlu a chreu cymuned a rhwydwaith newydd yn y celfyddydau.  

Yn ystod y digwyddiad cafodd y myfyrwyr gyfle i glywed am yrfaoedd artistiaid megis Elin Vaughan Crowley sydd yn artist argraffu a thecstilau blaenllaw o Fro Ddyfi, Canolbarth Cymru.  A hithau wedi’i chodi ar fferm y teulu ac ar hyn o bryd yn rhedeg ei chwmni ei hun fel artist, bu Elin yn trafod y llwybr a’i harweiniodd at ei gyrfa heddiw yn artist argraffu a thecstilau yng Nghymru. Cyflwynwyd y myfyrwyr hefyd i Carwyn Lloyd Jones o Timber Design Wales ger Aberystwyth, sydd yn Brif Saer Coed yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth a seren y rhaglen George Clarke’s Amazing Spaces gyda’i gaban bychan, Llygad y Ddraig. Arbenigedd Carwyn yw dylunio ac adeiladu lleoedd bychain megis ystafelloedd gardd, podiau gwersylla moethus a thai bychain ysblennydd.  Cafwyd cyflwyniad gan Carwyn ar ei ddyluniadau arloesol a’i brosesau creadigol.

Roedd yr ŵyl hefyd yn cynnwys ymweliadau â Chanolfan Arad Goch lle cyfarfu’r myfyrwyr â rheolwraig y ganolfan, Mari Rhian Owen. Bu Mari’n trafod ei gwaith yn Arad Goch a chyfleoedd posibl i artistiaid ifanc yn y dyfodol. Yn ystod eu hamser yn Arad Goch cafodd y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn prosiect creadigol cydweithredol a fu’n ysgogiad i’r meddwl. Arweiniwyd hwn gan Gwenllian Beynon, Tomos Sparnon a Caitlin Littlejohns o’r Drindod Dewi Sant, mentoriaid/artistiaid Cymreig o Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, Meinir Mathias o Goleg Sir Gâr a Huw Williams o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Gwahoddwyd y grŵp hefyd i ddangosiad preifat o arddangosfa gyfoethog Andrew Logan sydd i’w gweld ar hyn o bryd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Arweiniwyd y myfyrwyr trwy’r arddangosfeydd gan Reolwr Celfyddydau Gweledol y ganolfan, Ffion Rhys. Yn olaf, rhoddwyd cyfle unigryw i’r artistiaid ymweld ag archifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cafodd y myfyrwyr gyfle hyd yn oed i drin a thrafod amrywiol ddarnau gydag aelodau staff a hefyd ymweld ag archif celfyddydau’r llyfrgell a oedd yn cynnwys darnau gwreiddiol gan Kyffin Williams a Joseff Herman. 

Mae darlithydd Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, Gwenllian Beynon wrth ei bodd â llwyddiant gŵyl ‘Celf a Dylunio: Ar y MAP’ eleni. Meddai: 

“Unwaith eto roedd y digwyddiad hwn yn un rhagorol a hoffwn ddiolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu cymorth.  Dyma’r ail flwyddyn i ni gynnal y digwyddiad hwn ac mae’n dangos pa mor fuddiol yw cyfleoedd fel y rhain a thrwy gyfrwng y Gymraeg i’n myfyrwyr. Mae’n hanfodol fod artistiaid ifanc o bob rhan o Gymru’n cael cyfle i gwrdd a rhannu eu syniadau ond hefyd i gwrdd ag unigolion sy’n gweithio ar hyn o bryd ym myd y Celfyddydau yng Nghymru.

Dangosodd y digwyddiad hwn fod byd y celfyddydau yng Nghymru yn llawn bwrlwm ac rwy’n meddwl eu bod yn sylweddoli nawr faint o botensial sydd i weithio yn y maes hwn.   Mae digwyddiadau fel y rhain yn hanfodol i’n pobl ifanc yn enwedig os ydynt yn dymuno dilyn gyrfaoedd o fewn unrhyw agwedd greadigol yng Nghymru.”

Mae aelodau’r rhwydwaith celfyddydau newydd, a sefydlwyd yn ystod yr ŵyl, wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio arddangosfa arbennig, Golwg Ar Gelf, i’w chynnal mewn gwahanol leoliadau ac a fydd yn cynnwys y gwaith a gynhyrchwyd yn yr ŵyl ‘Celf a Dylunio – Ar y MAP’.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663