Dodrefn a diwrnodau hwyl – Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cymorth i sefydliad pwysig yn Townhill


19.03.2019

Mae Canolfan y Ffenics yn ganolbwynt cymunedol pwysig lle ceir llyfrgell, meithrinfa, caffi a lleoedd cyfarfod. Mae’n gwasanaethu cymunedau Townhill a Mayhill gan gynnig cymorth y mae ei mawr angen i’r bobl sy’n mynd iddo.

 

Centre manager Leanne Dower and UWTSD student Curtis Cana stand outside the Phoenix Centre.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) berthynas hir-sefydlog gyda Chanolfan y Ffenics, Townhill. Mae myfyrwyr a staff wedi integreiddio eu hunain i’r gymuned drwy gynnal gweithdai, helpu gyda digwyddiadau a defnyddio’i hadnoddau.

Yn ddiweddar, bu’r Brifysgol hefyd mewn sefyllfa i helpu drwy ddodrefnu ystafelloedd cyfarfod Canolfan y Ffenics gyda byrddau a chadeiriau cynhadledd a oedd dros ben ar ôl symud campws Townhill i SA1.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cefnogi Diwrnod Hwyl flynyddol y Ffenics ar 12fed Mai am y drydedd flwyddyn yn olynol. Llynedd, buodd staff a myfyrwyr yn helpu yn y digwyddiad a welodd dros 1,500 o bobl yn ymweld ag ef yn ystod y dydd. Bu myfyrwyr sy’n astudio Celf Weledol, Hysbysebu a Brand, Dylunio Graffig a Dylunio Patrymau Arwyneb yn cynnal gweithdai crefft ym mhabell Y Drindod Dewi Sant gyda dros 400 o bobl yn cymryd rhan. Cynhaliodd staff Rheoli Chwaraeon gystadlaethau awyr agored a gweithgareddau chwaraeon a daeth yr adran Peirianneg Fodurol â char chwaraeon ac efelychydd i’r digwyddiad. Roedd Adran Farchnata'r Drindod Dewi Sant ar gael i sôn am y Brifysgol a dosbarthu gwybodaeth am gyrsiau. Yn ogystal â’r gweithgareddau hyn, roedd cestyll neidio, peintio wynebau, stondinau a mannau gwybodaeth. Gweithiodd myfyrwyr fel stiwardiaid.

Meddai Leanne Dower, Rheolwr Canolfan y Ffenics: “Gan ein bod yn sefydliad dielw, sy’n darparu gwasanaeth amhrisiadwy i’r gymuned, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein partneriaid ac ar gyllid grantiau. Bu ein cais grant diweddar am offer ystafell gynadledda’n aflwyddiannus felly bu’r Drindod Dewi Sant yn garedig iawn wrth gyfrannu eu dodrefn ystafell gynadledda i ni. Bydd hyn yn ein helpu i ddal ati i ddefnyddio ein cyfleuster a marchnata’n gystadleuol gyda darparwyr eraill. Dylai hyn gynhyrchu rhagor o incwm gan gyfrannu at ein cynlluniau cynaliadwyedd.

“Rydym bellach wedi gweithio gyda’r Drindod Dewi Sant ers llawer o flynyddoedd ac mae eu cymorth yn hollbwysig i ni allu parhau i ddarparu’r gwasanaeth a gynigiwn i’n cymuned. Mae Diwrnodau Hwyl y Ffenics yn draddodiad erbyn hyn yn Townhill sy’n dod â’r gymuned gyfan at ei gilydd. Ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yw cynhyrchu rhagor o incwm, rheoli ein costau, a pharhau i gyflogi 18 o bobl leol i ddarparu gwasanaeth ar gyfer ein trigolion y mae llawer yn ei ystyried o gymorth enfawr iddynt.”

Un o fyfyrwyr YDDS ar gampws Caerfyrddin yw Curtis Cana sy’n rhoi help llaw gyda Diwrnod Hwyl Canolfan y Ffenics. Daw Curtis o Townhill ac fe ddaeth i gysylltiad â’r Brifysgol yn wreiddiol yn ddyn ifanc yn ei arddegau wrth gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol. Ers hynny, mae e wedi chwarae rôl allweddol wrth gefnogi gwaith cymunedol Y Drindod Dewi Sant trwy ei wybodaeth leol a’i gariad at hwyluso newid.

Meddai Curtis: “Mae prosiectau cymunedol yn bwysig am eu bod yn cyflwyno pobl ifanc i gyfleoedd newydd a’u grymuso i wneud penderfyniadau. Maent hefyd yn dod â chymunedau at ei gilydd ac yn rhoi ymdeimlad o berthyn i aelodau cymunedau. Mae Diwrnod Hwyl y Ffenics yn ddigwyddiad gwych sy’n dod â chymuned ward Townhill at ei gilydd ac yn fyw. Mae’n ddiwrnod llawn hwyl sy’n cynnwys celf, talent, hwyl a mwynhad i bawb sy’n dod iddo.

Yn berson ifanc fy hun o Townhill (a ystyrir yn ardal o amddifadedd) gallaf weld bod angen prosiectau gwaith ieuenctid a chymuned yn Abertawe. Wrth dyfu i 

fyny yn Townhill nid oedd llawer o gyfleoedd ar wahân i’r clwb ieuenctid lleol, Canolfan y Ffenics a phrosiectau YDDS. Galluogodd y rhain i blant a phobl ifanc yr ardal ymgysylltu â gweithwyr ieuenctid a chymunedol i’w cadw’n ddiogel ac adeiladu ar eu sgiliau. Erbyn hyn, rwy’n astudio Gradd Meistr mewn Iechyd a Llesiant Plant a Phobl Ifanc gyda’r Drindod Dewi Sant ac yn gobeithio ei roi ar waith yn rhinwedd fy swydd Swyddog Datblygu Canolbwynt Ieuenctid gyda Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe.”

Cynhelir Diwrnod Hwyl y Ffenics ar ddydd Sadwrn Mai 12fed, 11yb-4yh ym Mharc Paradwys (ger Canolfan y Ffenics), Powys Avenue, Townhill. Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdai crefft, arddangosfeydd, paentio wynebau, stondinau gwybodaeth, bwyd, cerddoriaeth fyw a chwaraeon. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk