Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Maggie Philbin OBE


16.07.2019

Heddiw (dydd Mawrth, 16 Gorffennaf), dyfarnwyd Cymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i’r cyflwynydd teledu a radio poblogaidd, Maggie Philbin OBE.

Maggie Ph 1

Mae Maggie Philbin wedi gweithio ym maes radio a theledu am dros 30 o flynyddoedd ar amrywiaeth eang o raglenni gwyddonol, meddygol a thechnolegol. Bu’n gweithio fel cyflwynydd ar lu o raglenni proffil uchel, megis Tomorrow’s World, Bang Goes the Theory a Multicolour Swap Shop. 

Mae’n gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr TeenTech CIC, mudiad sydd wedi ennill gwobrau drwy helpu pobl ifanc, eu rhieni a’u hathrawon i ddeall mwy am y cyfleoedd go iawn y gall Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg eu cynnig.  

Wrth dderbyn ei dyfarniad, meddai Maggie Philbin OBE:

“Mae derbyn y wobr hon heddiw mor gyffrous ac yn anrhydedd enfawr ac rwy'n teimlo ei bod yn wobr nid yn unig i mi, ond i'r teulu estynedig yn TeenTech.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn fy adnabod am fy ngwaith ar y teledu wrth gwrs ond mae’r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud gyda phobl ifanc a helpu i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau yn un o’r pethau gorau i mi ei wneud erioed. Mae hon yn foment hyfryd o gydnabyddiaeth i bawb sy'n gweithio tuag at sicrhau bod y newid yma yn digwydd.

Manteisiodd Maggie hefyd ar y cyfle i gynnig cyngor i'r graddedigion. Ychwanegodd:

“Peidiwch byth â theimlo na allwch chi wneud unrhyw beth. Mae yna gymaint o gyfleoedd ar gael, a'r peth allweddol yw dod o hyd i rywbeth sy’n bwysig i chi oherwydd dyna’r adeg y byddwch yn barod i weithio’n galed dros yr achos. Byddwch yn ystyriol ac edrychwch yn ofalus ar yr hyn sydd angen ei newid. Mae llawer o bethau yn ein byd y mae angen eu newid ac mae'n gyfrifoldeb arnom - peidiwch â dibynnu ar rywun arall i gymryd yr awenau. Sicrhewch mai chi yw’r person sy'n cymryd yr awenau ac mai chi sy’n creu'r newid hwnnw.”

Cyflwynodd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant, Maggie Philbin OBE i’r gynulleidfa.  Meddai yntau:

“Mae Maggie yn gweithio'n ddiflino i gynyddu amrywiaeth mewn cwmnïau STEM, gan helpu sefydliadau i ddeall bod amrywiaeth cymdeithasol ac ethnig yr un mor bwysig â gender.

Dros y misoedd diwethaf, fel Prif Swyddog Gweithredol TeenTech, mae Maggie wedi bod yng Nghymru, gan weithio gyda phartneriaid amrywiol i helpu pobl ifanc i ddeall eu gwir botensial a'r cyfleoedd gwirioneddol sydd ar gael yn y gweithle cyfoes.

Mae ymrwymiad Maggie i baratoi pobl ifanc ar gyfer dyfodol digidol wedi bod yn ddigyfnewid drwy gydol ei bywyd fel oedolyn. Mae'n ymrwymiad sy'n seiliedig ar ofal a pharch a chred y bydd grymuso pobl ifanc â'r wybodaeth dechnegol i ryddhau eu creadigrwydd yn drawsnewidiol yn bersonol ac yn gymdeithasol.”

Maggie yw Noddwr y Council of Professors and Heads of Computing, a bu hi’n Gyn-lywydd (2014-18) yr Institute of Engineering Designers.  Mewn cynadleddau a seremonïau gwobrwyo, mae hi’n siaradwr poblogaidd a diddan, gan gynnig safbwynt unigryw a chraff ar dechnoleg, amrywiaeth ac arloesedd.

Wedi’i dyfarnu ag OBE yn 2017 am ei gwasanaethau i wyddoniaeth, technoleg a diwydiannau creadigol, cafodd Maggie ei henwi ‘Most Influential Woman in UKIT’ gan Computer Weekly yn 2016 a ‘2016 Digital Leader’ gan TeenTech.

Maggie Ph 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663