Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru


12.07.2019

Yn ystod seremoni raddio ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed heddiw (dydd Gwener 12 Gorffennaf) derbyniodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Gymrodoriaeth Anrhydeddus gan y Brifysgol.

Sophie Howe 2

Penodwyd Sophie yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gynnar yn 2016. Cyn hynny, hi oedd Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf De Cymru, lle bu’n arwain rhaglenni i fynd i’r afael â throseddau treisgar a thrais yn erbyn menywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gwaith partneriaeth.  Yn ogystal diwygiodd Sophie raglenni ar gamddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr a bu’n negodi’r rhaglen waith gyntaf i’w rhannu rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru.

Wrth dderbyn y gymrodoriaeth, meddai Sophie Howe:

“Mae'n fraint ac yn fraint fawr hefyd cael fy nghyflwyno gyda'r Ddoethuriaeth er anrhydedd hon. Fel Cymraes falch ac yn bencampwr datblygu cynaliadwy rwy' wrth fy modd derbyn y wobr hon gan Brifysgol sydd nid yn unig yn ymgorffori popeth sy'n cael ei ddathlu am ddiwylliant Cymru a'r iaith ond hefyd prifysgol sy'n byw ac yn anadlu'r dyfodol cynaliadwy yr ydym eisiau ei greu ar gyfer Cymru.

Efallai ein bod ar gampws sy'n dyddio'n ôl i 1822 ond yn sicr mae ethos y brifysgol hon yn un o baratoi ei myfyrwyr ar gyfer y dyfodol. Fel myfyrwyr a fydd yn gadael y Brifysgol hon heddiw byddwch yn dod yn rhan o'r genhedlaeth olaf a all sicrhau dyfodol y byd."

Mae Sophie hefyd wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Arbennig y Llywodraeth gan ddarparu polisi a chyngor gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywio a chydraddoldeb.  Bu hefyd yn gweithio i’r Comisiwn Cyfle Cyfartal a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Sophie Howe 3

Cyflwynwyd Sophie i’r gynulleidfa gan Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd yn y Drindod Dewi Sant.  Meddai hithau: 

“Dechreuodd Sophie Howe ei swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf Cymru yn gynnar yn 2016. Sophie Howe yw’r unig gomisiynydd cenedlaethau'r dyfodol sydd â phwerau statudol. Mae gwledydd eraill wedi arbrofi gyda mecanweithiau llywodraethu newydd sy'n caniatáu i lais cenedlaethau'r dyfodol gael eu clywed wrth lunio polisi, gydag Israel, Hwngari, Canada yn enghreifftiau nodedig, ond dim ond Cymru sydd wedi ymgorffori'r egwyddor yn y gyfraith bod cenedlaethau'r dyfodol yn haeddu gwrandawiad teg wrth gyflwyno penderfyniadau gwleidyddol.

Fel Comisiynydd, rôl Sophie yw sicrhau nad yw penderfyniadau a wneir heddiw yn peryglu buddiannau dinasyddion Cymru yfory. Beth sy'n gwneud cefndir addas ar gyfer y rôl yma felly? Mae'n deall gwleidyddiaeth a Llywodraeth Cymru - pan nes i gyfarfod Sophie am y tro cyntaf, hi oedd y cynghorydd etholedig ieuengaf yng Nghymru yn 21 oed ac yn fwy diweddar yn Ymgynghorydd Arbennig y Llywodraeth lle ‘roedd yn darparu cyngor polisi a gwleidyddol ar gymunedau, llywodraeth leol, diogelwch cymunedol, tai, adfywio a chydraddoldeb. Mae hi wedi gweithio i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a chyn iddi ymgymryd â'r rôl roedd Sophie yn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf De Cymru lle bu'n arwain rhaglenni i fynd i'r afael â throseddau treisgar a thrais yn erbyn menywod a merched, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gweithio mewn partneriaeth; diwygio rhaglenni ar reoli camddefnyddio sylweddau a rheoli troseddwyr. Hyn oll yn ogystal â bod yn fam i bum plentyn.”

Sophie oedd cynghorydd ieuengaf Cymru, wedi ei hethol yn 21 oed, a bu’n gwasanaethu fel aelod o’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a’r Pwyllgor Cynllunio.

Hi yw Cadeirydd Rhwydwaith Rhyngwladol Sefydliadau Cenedlaethau’r Dyfodol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663