Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus y Drindod Dewi Sant i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru


15.07.2019

Heddiw (dydd Llun, 15 Gorffennaf) dyfarnwyd Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Matt Jukes, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Matt Jukes 1

Penodwyd Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ym mis Ionawr 2018. Ymunodd â Heddlu De Swydd Efrog yn 1995, fel cwnstabl yr heddlu ar strydoedd Sheffield. Rhwng 1977 a 2006, aeth ymlaen i weithio mewn nifer o rolau, yn bennaf fel ditectif. Yn ei yrfa gynnar gyda’r Adran Ymchwilio i Droseddau (CID), chwaraeodd ran mewn ymgyrchoedd i fynd i’r afael â gangiau treisgar a oedd yn gwerthu cyffuriau yn anghyfreithlon, ac yn ddiweddarach, gwnaeth arbenigo mewn gwrthderfysgaeth.

Bu’n gweithio i ragflaenydd y rhwydwaith Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol, ac yn 2004, cynrychiolodd waith plismona’r Deyrnas Unedig yng nghyfarfodydd y G8 a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau. Mae Matt yn parhau i gymryd rhan strategol mewn gwrthderfysgaeth ac mae wedi cael rôl arweiniol mewn nifer o ymgyrchoedd proffil uchel ledled Cymru a Lloegr.

Yn dyfarnu, oedd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant: Meddai yntau:

“Mae arwain yr heddlu, llunio ei hunaniaeth, cyflawni ei ymrwymiadau a chymryd y cyfrifoldeb pennaf am ei holl weithredoedd yn gofyn am rywun dewr, gonest a chryf. O safbwynt Prif Gwnstabl Matt Jukes, rydym i gyd yn ffodus o gael arweinydd o'r fath.

Penodwyd Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ym mis Ionawr 2018 a 18 mis ers hynny, mae’n arwain heddlu sydd wedi ymrwymo i blismona moesegol a phroffesiynol.

Mae Matt, sy’n briod ac yn dad i ddau o blant, yn hanu o Ganolbarth Lloegr yn wreiddiol, ond yn byw yn Ne Cymru ers 2010. Fel fi, er fy mod wedi fy ngeni yn Lloegr, mae Matt yn Gymro o ddewis os nad drwy enedigaeth. Mae'n fraint bersonol imi gyflwyno a chynnig y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn gymrawd o’r brifysgol hon heddiw.”

Yn dilyn y seremoni, ychwanegodd y Prif Gwnstabl Matt Jukes:

“Rwy'n teimlo'n freintiedig iawn o dderbyn y wobr hon heddiw, yn enwedig yng nghwmni cynifer o bobl sydd wedi gweithio mor galed i dderbyn y gydnabyddiaeth a gawsant heddiw.

Rwy'n edrych ymlaen at weld y dalent yn yr ystafell yma heddiw - y bobl sydd â'r sgiliau, y creadigrwydd a'r angerdd - yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn eu cymunedau yn ystod y flynyddoedd nesaf.”

Yn 2006, dychwelodd Matt i waith plismona lleol fel Prif Uwch-arolygydd rhanbarthol yn ardaloedd diwydiannol De Swydd Efrog.  Yn 2010, ymunodd â Heddlu De Cymru fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol. Arweiniodd gam diweddaraf ymateb yr heddlu i nifer o achosion o gamwedd o’r 1980au a’r 1990au, gan gynnwys yr achos ‘Cardiff 3’ enwog.

Penodwyd Matt yn Ddirprwy Brif Gwnstabl (Deputy Chief Constable - DCC) ym mis Awst 2013. Yn rhinwedd ei swydd fel Dirprwy Brif Gwnstabl, bu’n gyfrifol am arwain rhaglen newid er mwyn helpu’r heddlu i reoli gostyngiad o £50 miliwn mewn cyllid, ar yr un pryd ag ymateb i heriau gweithredol enfawr, gan gynnwys Uwchgynhadledd NATO 2014, Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017.

Mae Matt yn aelod o Gyngor Cynghori Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru ac mae ganddo rôl flaenllaw yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod. Mae’n arwain nifer o bortffolios i Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, gan gynnwys  recriwtio, cadw a lles ymchwilwyr. 

Yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018, dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines i Matt.

Matt Jukes 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663