Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus y Drindod Dewi Sant i Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys


09.07.2019

Heddiw (dydd Mawrth, 9 Gorffennaf) dyfarnwyd Cymrodoriaeth Anrhydeddus i Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Mark Collins

Mae gan Mark gysylltiad hir ag ardal Dyfed-Powys a thref Caerfyrddin. Cychwynnodd ar ei yrfa gyda’r gwasanaeth heddlu fel Cwnstabl Rhan Amser yng Nghaerfyrddin yn 1987, gan wasanaethu fel swyddog gwirfoddol.  Cryfhawyd ei ymrwymiad tuag at blismona yn 1991 pan ddaeth yn Gwnstabl Heddlu gyda’r Heddlu Metropolitanaidd yn Llundain.

Yn 1995, dychwelodd Mark i Heddlu Dyfed-Powys fel Cwnstabl yn Aberteifi a, dros y 10 mlynedd nesaf, gweithiodd ym mhob un o’r pedair sir.   Gwasanaethodd ar bob rheng hyd at reng Uwch-arolygydd, mewn lifrai a gyda’r adran CID.  

Cyflwynwyd y gymrodoriaeth gan Gaplan Heddlu Dyfed-Powys, y Parchedig Tom Evans.  Mae’r Parchg Evans yn gyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Brifysgol.  Meddai:

“Creodd y gŵr bonheddig hwn ei yrfa ei hun ond roedd addysg yn bwysig iddo a dyna sydd wedi mynd ag ef i ble mae ef heddiw. Er i Mark Collins gael ei eni yn Sussex mae ganddo gysylltiad hir ag ardal Dyfed Powys. Mae Mark yn ŵr bonheddig ac yn rhoi pobl eraill yn gyntaf. Mae'n gwneud yr hyn sy'n iawn ac mae'n arwain trwy esiampl. Yma yn eistedd ger ein bron heddiw mae gennym heddwas a phrif gwnstabl blaenllaw, galluog a blaengar.   Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno Mark Collins yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.”

Yn dilyn y seremoni, ychwanegodd Mark Collins:

“Hoffwn ddiolch i Tom am y geiriau caredig hynny ac am fy enwebu yma heddiw. Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi graddio yma heddiw. Mae cymaint o obaith yn yr ystafell hon ac mae'n wych bod yn bresennol yna i gydnabod yr adeg bwysig hon yn natblygiad eich bywydau.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn bwerdy go iawn yn ein cymuned leol a gallwch fod yn falch o bopeth rydych wedi’i gyflawni a byddwch yn parhau i'w gyflawni.

Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi am yr anrhydedd hon, ac rwy'n falch iawn o’i derbyn ar lefel bersonol, ond hefyd fel cydnabyddiaeth o'r gwaith da sy'n bodoli rhwng ein sefydliadau. ”

Yn 2006, penodwyd Mark yn Dditectif Uwch-arolygydd i arwain Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth gyntaf Cymru (WECTU). Yn 2008, cafodd ei ddyrchafu’n Dditectif Brif Uwch-arolygydd Dros Dro, gan ddod yn Ddirprwy Gydlynydd ar gyfer Atal Eithafiaeth Dreisgar a chyflwyno strategaeth CONTEST Llywodraeth EM yn Llundain, gyda chylch gwaith cenedlaethol.

Yn 2012, dychwelodd Mark i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd fel y Comander Bwrdeistref (Prif Uwch-arolygydd) ar gyfer Waltham Forest. Yn ystod ei gyfnod yno, gwelwyd gostyngiad o draean mewn troseddau yn y fwrdeistref, ac roedd y lefelau bodlonrwydd gyda’r uchaf yn Llundain.

Yn 2015, cwblhaodd Mark y Cwrs Rheoli Strategol yn llwyddiannus a daeth yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol yn Swydd Bedford. Cafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Brif Gwnstabl yno cyn cael ei benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, gan ymgymryd â’r swydd ym mis Rhagfyr 2016.

Mark yw arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) ar Iechyd Meddwl a Phlismona ac ar Gamfanteisio Rhywiol ar Blant gan Grwpiau.  Yn ogystal, ef yw Cadeirydd presennol Grŵp Prif Swyddogion Cymru. Mae ganddo radd BSc mewn Astudiaethau Cyfiawnder Troseddol, ac mae’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Rheolaeth.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663