Dyfarnu Doethuriaeth Anrhydeddus gan y Drindod Dewi Sant i’r Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru


16.07.2019

Heddiw (dydd Mawrth 16 Gorffennaf) dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i’r Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru.

JD 1

Ganwyd yr Archesgob John yng Nghasnewydd a chafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Basaleg. Graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton cyn symud i Goleg y Gyfraith yng Nghaer. Cafodd ei dderbyn fel cyfreithiwr yn 1977, gan arbenigo mewn cyfraith droseddol.

Gadawodd yr Archesgob John y gyfraith i ymuno â’r weinidogaeth a chafodd ei ordeinio yn 1984. Gwasanaethodd mewn amrywiaeth o blwyfi yn Esgobaeth Mynwy cyn cael ei benodi’n Ddeon Aberhonddu. Yn ystod wyth mlynedd yn y swydd honno, bu yng ngofal gwelliannau sylweddol i ffabrig a litargi’r Gadeirlan. Cafodd ei ethol yn nawfed Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn 2008.

Wrth dderbyn y dyfarniad, meddai’r Parchedicaf John Davies:

“Mae’n fraint fawr i dderbyn y wobr hon heddiw ac rwyf hefyd yn gyffrous iawn gan ei fod yn gyfle i ddathlu llwyddiant y holl unigolion sydd yma heddiw.

Dyma beth yw criw talentog sydd gyda ni yma heddiw. Rwy'n gobeithio y bydd yr unigolion hyn yn defnyddio pob cyfle a ddaw i ddefnyddio'r doniau amlwg sydd gyda nhw, nid yn unig i hybu eu bywydau eu hunain ond er budd bywydau pobl eraill. Y peth pwysig yw parhau i fod yn gryf bob amser a pharhau i fod yn ymrwymedig i wasanaethu anghenion pobl eraill trwy ddod â lliw a llawenydd i’w bywydau.”

Fe’i gyflwynwyd i’r gynulleidfa gan Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Drindod Dewi Sant.  Meddai yntau:

“Mae'n fraint fawr y prynhawn yma i gyflwyno'r Parchedig John Davies, Archesgob Cymru ac Esgob Abertawe ac Aberhonddu, i dderbyn doethuriaeth er anrhydedd i gydnabod ei wasanaethau i'r Eglwys yng Nghymru a'i arweinyddiaeth ar draws cymunedau ffydd.

Heddiw, yn fwy nag erioed, mae'r wlad hon mewn angen dybryd am arweinyddiaeth gref. Unigolion da, gwydn a dibynadwy sy’n barod i sefyll dros gyfiawnder cymdeithasol, i herio annhegwch ac anghydraddoldeb, ac sydd ag ymrwymiad cryf i geisio gwneud y byd yn lle gwell i ni i gyd, lle mae cyfle i bobl sydd â  barn wahanol fyw gyda'i gilydd mewn ysbryd o gariad a pharch.

Trwy gydol ei weinidogaeth, mae'r Archesgob John wedi dangos arweinyddiaeth hyblyg a chryf gydag ymdeimlad gwirioneddol o bwrpas.”

Ar ôl bod yn Esgob arweiniol ar gyfer materion yr Eglwys a Chymdeithas, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb dwfn iawn mewn materion cyfiawnder cymdeithasol ac mae wedi codi ei lais ar amrywiaeth o faterion, yn cynnwys digartrefedd a thai, problemau gwledig, rhoi organau, cymorth i farw a thlodi. Cadwodd ddiddordeb brwd mewn materion troseddu a chosb, gyda chonsyrn neilltuol am driniaeth troseddwyr, natur troseddeg ac effeithiau safonau cymdeithasol ac addysgol gwael. Ar ôl gwasanaethu fel cadeirydd ymddiriedolwyr hosbis fawr yng Nghasnewydd, mae ganddo hefyd bryder dwfn am ddarpariaeth gyfiawn ofal iechyd, yn cynnwys y rhai yng nghyfnodau olaf bywyd.

Fel cyn aelod o gôr eglwysig, organydd a meistr corawl, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb angerddol bod cerddoriaeth eglwysig yn cael ‘ei gwneud yn dda’, p’un ai’n osodiadau cerddorol cymhleth neu emynau a chaneuon syml, gan gredu y gall hyn wneud llawer i gynyddu ansawdd, ysbrydolrwydd ac effeithlonrwydd llawer fel gweithred o addoliad.

Mae hefyd yn mwynhau edrych ar chwaraeon, yn arbennig criced a rygbi, chwarae golff yn achlysurol, coginio a cherdded. Mae’n briod â Jo, sy’n gweithio fel nyrs, ac mae ganddynt ddau o blant.

JD 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663